Súhlas so spracúvaním osobných údajov

v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej „zákon“)

§1 Ja, nižšie podpísaný/-á ............................... (ďalej aj „Klient“) beriem na vedomie spracúvanie osobných údajov, vrátane zaznamenávania hovorov, v rozsahu: titul, meno, priezvisko, rodné číslo, číslo OP, povolenie na pobyt, dátum vydania a dátum platnosti OP, druh a číslo druhého dokladu, platnosť II. dokladu totožnosti, telefónne číslo, štátna príslušnosť, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, počiatok doby bývania na súčasnej adrese, druh bývania, rodinný stav, dosiahnuté vzdelanie, povolenie na pobyt, fotografické vyobrazenie mojej podobizne, počet vyživovaných detí, počet ekonomicky aktívnych osôb v domácnosti, zdroj príjmu, typ pracovnej zmluvy, hrubý a/alebo čistý mesačný príjem prípadne iný príjem, výška priemerného príjmu, potvrdenie o výške príjmu, príjem partnera, výška mesačných splátok u iných spoločností, identifikácia zamestnávateľa (názov, adresa, IČO), zrážky, zdravotná poisťovňa, adresa výkonu práce, telefón do zamestnania, nástup do zamestnania, sektor a sféra zamestnania, pracovná pozícia, dátum vystavenia dôchodkového výmeru alebo potvrdenia, list vlastníctva, pracovná zmluva, potvrdenie o výške príjmov, údaje obsiahnuté v platnom výmere dôchodku, potvrdení o priznaní výsluhy/renty, výpisoch z bankového účtu, účtoch telefónneho operátora, zmluvách o zriadení bankového účtu, účtoch k pravidelným mesačným platbám za domácnosť, druh telefonického kontaktu (paušál, karta, pevná linka), číslo telefónu a informácia, na koho je telefón registrovaný, číslo bankového účtu, číslo zmluvy, výška úveru, úverového rámca, výška splátky, spôsob úhrady splátok, spôsob a doba vyplatenia úveru, údaje o spôsobe, charaktere a povahe splácania pohľadávky spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO: 36234176 (ďalej len „Spoločnosť“), v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 písm. b) zákona, za účelom predzmluvného vzťahu smerujúceho k poskytnutiu peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi (ďalej len „finančná služba“), a to do uzatvorenia zmluvného vzťahu, najviac však 100 dní.

Beriem na vedomie spracúvanie osobných údajov v rozsahu: hrubý a/alebo čistý mesačný príjem prípadne iný príjem, výška priemerného príjmu, dátum vystavenia potvrdenia o výške príjmu, zrážky, údaje obsiahnuté v platnom výmere dôchodku Spoločnosťou za účelom overovania údajov u tretích osôb, a to do uzatvorenia zmluvného vzťahu, najviac však 100 dní.

Beriem na vedomie spracúvanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, dátum poskytnutia úveru, typ úveru, plánovaný dátum splatnosti úveru, prípadne skutočný dátum splatnosti úveru, výška splátky, periodicita splátok, menu úveru, dlžnú čiastku po splatnosti a počet dlžných splátok, dátum vzniku omeškania, dátum zaplatenia dlžných splátok, doba omeškania, počet zostávajúcich splátok, suma zostávajúcich splátok, dátum postúpenia pohľadávky, IČO, adresa a obchodný názov subjektu, na ktorý boli práva vyplývajúce zo zmluvy o úvere postúpené, postavenie subjektu (hlavný dlžník/spoludlžník/veriteľ), typ ručenia/zabezpečenia pohľadávky, typ osobného/hmotného ručenia, status operácie, zostatok istiny Spoločnosťou za účelom posúdenia schopnosti splácať úver v súlade so zákonom č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 129/2010 Z.z.“) s cieľom ich poskytnutia Nebankovému registru klientskych informácií (ďalej len „NRKI“).

Beriem na vedomie spracúvanie osobných údajov, získaných z NRKI v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, dátum poskytnutia úveru, typ úveru, plánovaný dátum splatnosti úveru, prípadne skutočný dátum splatnosti úveru, výška splátky, periodicita splátok, menu úveru, dlžnú čiastku po splatnosti a počet dlžných splátok, dátum vzniku omeškania, dátum zaplatenia dlžných splátok, doba omeškania, počet zostávajúcich splátok, suma zostávajúcich splátok, dátum postúpenia pohľadávky, IČO, adresa a obchodný názov subjektu, na ktorý boli práva vyplývajúce zo zmluvy o úvere postúpené, postavenie subjektu (hlavný dlžník/spoludlžník/veriteľ), typ ručenia/zabezpečenia pohľadávky, typ osobného/hmotného ručenia, status operácie, zostatok istiny Spoločnosťou, za účelom posúdenia schopnosti splácať úver v súlade so zákonom č. 129/2010 Z.z.

Beriem na vedomie spracúvanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, dátum poskytnutia úveru, typ úveru, plánovaný dátum splatnosti úveru, prípadne skutočný dátum splatnosti úveru, výška splátky, periodicita splátok, menu úveru, dlžnú čiastku po splatnosti a počet dlžných splátok, dátum vzniku omeškania, dátum zaplatenia dlžných splátok, doba omeškania, počet zostávajúcich splátok, suma zostávajúcich splátok, dátum postúpenia pohľadávky, IČO, adresa a obchodný názov subjektu, na ktorý boli práva vyplývajúce zo zmluvy o úvere postúpené, postavenie subjektu (hlavný dlžník/spoludlžník/veriteľ), typ ručenia/zabezpečenia pohľadávky, typ osobného/hmotného ručenia, status operácie, zostatok istiny Spoločnosťou za účelom posúdenia schopnosti splácať úver v súlade so zákonom č. 129/2010 Z.z. s cieľom poskytnutia Spoločnému registru bankových informácií (ďalej len „SRBI“).

Beriem na vedomie spracúvanie osobných údajov, získaných zo SRBI, v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, dátum poskytnutia úveru, typ úveru, plánovaný dátum splatnosti úveru, prípadne skutočný dátum splatnosti úveru, výška splátky, periodicita splátok, menu úveru, dlžnú čiastku po splatnosti a počet dlžných splátok, dátum vzniku omeškania, dátum zaplatenia dlžných splátok, doba omeškania, počet zostávajúcich splátok, suma zostávajúcich splátok, dátum postúpenia pohľadávky, IČO, adresa a obchodný názov subjektu, na ktorý boli práva vyplývajúce zo zmluvy o úvere postúpené, postavenie subjektu (hlavný dlžník/spoludlžník/veriteľ), typ ručenia/zabezpečenia pohľadávky, typ osobného/hmotného ručenia, status operácie, zostatok istiny Spoločnosťou za účelom posúdenia schopnosti splácať úver v súlade so zákonom č. 129/2010 Z.z.

Beriem na vedomie spracúvanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, dátum poskytnutia úveru, typ úveru, skutočný dátum splatnosti úveru, výška splátky, periodicita splátok, menu úveru, dlžnú čiastku po splatnosti a počet dlžných splátok, dátum vzniku omeškania, dátum zaplatenia dlžných splátok, doba omeškania, počet zostávajúcich splátok, suma zostávajúcich splátok, dátum postúpenia pohľadávky, IČO subjektu, na ktorý boli práva vyplývajúce zo zmluvy o úvere postúpené, typ ručenia/zabezpečenia pohľadávky, dátum aktualizácie informácie v registri, status operácie, zostatok istiny Spoločnosťou za účelom posúdenia schopnosti splácať úver v súlade so zákonom č. 129/2010 Z.z. s cieľom poskytnutia Registru spotrebiteľských úverov združenia SOLUS (ďalej len „RESU“).

Beriem na vedomie spracúvanie osobných údajov, získaných z RESU, v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, dátum poskytnutia úveru, typ úveru, skutočný dátum splatnosti úveru, výška splátky, periodicita splátok, menu úveru, dlžnú čiastku po splatnosti a počet dlžných splátok, dátum vzniku omeškania, dátum zaplatenia dlžných splátok, doba omeškania, počet zostávajúcich splátok, suma zostávajúcich splátok, dátum postúpenia pohľadávky, IČO subjektu, na ktorý boli práva vyplývajúce zo zmluvy o úvere postúpené, typ ručenia/zabezpečenia pohľadávky, dátum aktualizácie informácie v registri, status operácie, zostatok istiny za účelom posúdenia schopnosti splácať úver v súlade so zákonom č. 129/2010 Z.z.

Osobné údaje som povinný poskytnúť, budú spracúvanie automatizovanými a čiastočne automatizovanými prostriedkami, vrátane technológií GSM a internetu, kde právnym základom je § 10 ods. 3 písm. b) zákona. V prípade neposkytnutia uvedených osobných údajov mi nebude poskytnutá finančná služba. Sprostredkovateľmi sú Home Credit a.s., Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 26978636 a Home Credit International a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, Česká republika, IČO: 60192666. Okruh príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené, je uvedený na webovej stránke www.homecredit.sk a pokiaľ je Klient zamestnanec, aj zamestnávateľ Klienta prípadne externý účtovník tohto zamestnávateľa.

Týmto potvrdzujem, že som sa oboznámil so svojimi právami podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú zverejnené na stránkach www.homecredit.sk.

§2 Súhlasím* s tým, aby Spoločnosť spracúvala moje osobné údaje za účelom ich poskytnutia združeniu SOLUS, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, IČO: 37 935 984, (ďalej len „SOLUS“) alebo jeho právnemu nástupcovi, ktorého Spoločnosť je alebo sa stane členom. Ide o tieto údaje: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, údaje o povahe záväzku, z ktorého nesplnená zmluvná povinnosť vyplýva, o rozsahu a povahe porušenia zmluvnej povinnosti, o Vašej následnej platobnej morálke (ďalej len „Osobné údaje“). Tento súhlas platí na dobu končiacu tretím rokom od splnenia mojich splatných záväzkov zo zmluvy uzatvorenej medzi mnou a oprávneným členom združenia SOLUS.

Súhlasím** s tým, aby Spoločnosť za účelom posúdenia mojej schopnosti splácať spotrebiteľský úver získala z databázy združenia SOLUS alebo jeho právneho nástupcu, ktorého je alebo sa stane členom, informácie o prípadnom porušení platobnej povinnosti zo zmlúv uzatvorených medzi mnou a oprávnenými členmi združenia SOLUS (zahŕňajúce najmä informácie o povahe a rozsahu prípadného porušenia doterajších záväzkov a údaje o povahe záväzku, z ktorého porušená povinnosť vyplýva) a o mojej následnej platobnej morálke a tieto moje osobné údaje spracúvala za účelom posúdenia mojej schopnosti splácať spotrebiteľský úver. Ide o rodné číslo, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, identifikačné číslo záznamu v databáze, údaje o povahe záväzku, z ktorého nesplnená zmluvná povinnosť vyplýva, údaje o rozsahu a povahe porušenia zmluvnej povinnosti a o Vašej následnej platobnej morálke (tzv. príznak a dátum vzniku príznaku, dlžná čiastka po splatnosti, počet dlžných splátok, dátum nahrania dlhu, dátum poslednej aktualizácie údajov v Registri FO, príp. dátum postúpenia pohľadávky, zaplatenia, odpisu pohľadávky, poznámka). Tieto súhlasy platia 3 mesiace od ich udelenia. Ak bude medzi nami uzatvorená zmluva, platia tieto súhlasy do troch rokov od splnenia všetkých mojich záväzkov z tejto zmluvy a s ňou súvisiacich právnych vzťahov voči nám.

Sprostredkovateľom združenia SOLUS je spoločnosť SID Slovensko, a.s., so sídlom Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, IČO: 36 240 915. Tretími stranami, ktorým budú Osobné údaje poskytnuté sú členovia združenia SOLUS, ktorých aktuálny zoznam je na webovej stránke združenia SOLUS: www.solus.sk. Okruh príjemcov, ktorým budú Osobné údaje sprístupnené sú dotknuté osoby.

Osobné údaje poskytujem Spoločnosti dobrovoľne a beriem na vedomie, že v prípade, ak poruším zmluvné povinnosti zo zmluvného vzťahu, ktorý som uzatvoril/a so Spoločnosťou s následkom existencie pohľadávky Spoločnosti voči mne aspoň vo výške dvoch splátok alebo existencie pohľadávky v lehote viac ako 30 dní po splatnosti, Spoločnosť poskytne združeniu SOLUS Osobné údaje, ako ďalšiemu prevádzkovateľovi, na nižšie uvedený Účel.

Súhlasím*** s tým, aby združenie SOLUS, ako prevádzkovateľ, spracúvalo (najmä zhromažďovalo, ukladalo na nosiče, uchovávalo, sprístupňovalo, poskytovalo, vyhľadávalo a kombinovalo) moje Osobné údaje na nižšie uvedený Účel. Účelom spracúvania Osobných údajov spracúvaných SOLUSOM je tvorba a spracovanie informačných súborov, za účelom zabezpečenia informovania oprávnených členov združenia SOLUS o porušení platobnej povinnosti zo zmlúv uzatvorených medzi oprávnenými členmi združenia SOLUS a klientom a o následnej platobnej morálke klientov oprávnených členov združenia SOLUS počas trvania zmluvného vzťahu medzi oprávneným členom združenia SOLUS a klientom ako aj pri budúcom (aj opakovanom) poskytovaní úverov a iných služieb členmi združenia SOLUS. Budúcim (opakovaným) poskytovaním úverov a iných služieb sa rozumie také poskytovanie (aj opakované) úverov a služieb členmi združenia SOLUS, ktoré nastane najneskôr do uplynutia troch rokov od splnenia mojich splatných záväzkov zo zmluvy uzatvorenej medzi mnou a oprávneným členom združenia SOLUS (ďalej len „Účel“).

Ďalej súhlasím***, aby združenie SOLUS poskytovalo Osobné údaje spracúvané SOLUSOM oprávneným členom združenia SOLUS. Aktuálny zoznam členov združenia SOLUS je na www.solus.sk alebo k dispozícii na vyžiadanie v sídle združenia SOLUS. Taktiež súhlasím, aby združenie SOLUS združilo Osobné údaje spracúvané SOLUSOM s ostatnými mojimi osobnými údajmi spracúvanými SOLUSOM, ktoré mu boli poskytnuté ostatnými členmi združenia SOLUS na spracúvanie za vyššie uvedeným Účelom.

Tieto súhlasy so spracúvaním osobných údajov udelené Spoločnosti a združeniu SOLUS platia počas trvania Zmluvy až do splnenia Účelu spracúvania osobných údajov, najdlhšie však do uplynutia troch rokov od splnenia mojich splatných záväzkov zo zmluvy uzatvorenej medzi mnou a oprávneným členom združenia SOLUS. Tieto súhlasy so spracúvaním osobných údajov možno odvolať po tom ako uplynie Účel ich spracúvania, a to písomne na adrese Spoločnosti a združenia SOLUS.

Prehlasujem zároveň, že som si vedomý/á svojho práva byť informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov a ďalších práv uvedených v Zákone, a to najmä o mojich právach podľa § 28 až 30 Zákona, a že som sa pred podpisom tohto súhlasu oboznámil/a s/so:

  • a) informáciami podľa § 15 Zákona, t.j. najmä s tým, že ide o dobrovoľné poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, moje osobné údaje budú poskytnuté len osobám uvedeným vyššie, moje osobné údaje nebudú sprístupnené iným príjemcom ani zverejňované a nebudú prenášané do tretích krajín,
  • b) skutočnosťou, že moje osobné údaje budú spracúvané sprostredkovateľom združenia SOLUS, spoločnosťou SID Slovensko, a.s., so sídlom Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, IČO: 36 240 915,
  • c) skutočnosťou, že poskytnuté osobné údaje budú spracúvané automatizovanými a čiastočne automatizovanými prostriedkami,
  • d) poučením o registri združenia SOLUS, v ktorom sú uvedené podrobné informácie o databáze osôb, ktoré porušili zmluvný záväzok riadne platiť za poskytnutú službu, vrátane informácií o subjektoch, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom, dobách spracúvania osobných údajov a o právach dotknutých osôb, kategóriách osobných údajov spracúvaných v registri združenia SOLUS, kategóriách osobných údajov poskytovaných z registra združenia SOLUS, podmienkach takéhoto poskytovania a ďalších informácií, ktoré sú potrebné na zaručenie práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb. Aktuálne znenie uvedeného poučenia je k dispozícii na www.solus.sk alebo na vyžiadanie v sídle združenia SOLUS.

§3 Súhlasím**** s tým, aby Spoločnosť spracúvala moje osobné údaje za účelom ich poskytnutia prevádzkovateľovi Nebankového registra klientskych informácií (ďalej len „NRKI“), Non-Banking Credit Bureau, záujmovému združeniu právnických osôb, IČO: 420 534 04, so sídlom Cintorínska 21, Bratislava. Ide o tieto údaje: miesto narodenia, prechodná adresa, 24 mesačný detail Vášho splácania, zostatok istiny, informácia o použití KK, telefónne číslo, email, číslo dokladu a typ dokladu, dátum vydania dokladu, prípadne uvedené v Informačnom memorande. Tento súhlas platí 3 mesiace od jeho udelenia. Ak bude medzi nami uzatvorená zmluva, platí tento súhlas do ukončenia jej trvania, najneskôr päť rokov od splnenia všetkých mojich záväzkov z tejto zmluvy a s ňou súvisiacich právnych vzťahov voči Spoločnosti.

Súhlasím***** so spracúvaním mojich osobných údajov, a to: miesto narodenia, prechodná adresa, 24 mesačný detail Vášho splácania, zostatok istiny, informácia o použití KK, telefónne číslo, email, číslo dokladu a typ dokladu, dátum vydania dokladu, prípadne informácie uvedené v Informačnom memorande spoločnosťou Non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb (ďalej len „NBCB“), IČO: 420 534 04, so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, za účelom tvorby, spracovania informačných súborov a ich poskytnutia oprávneným užívateľom NRKI, z dôvodu zabezpečenia ich informovania o porušení platobnej povinnosti vyplývajúcej zo zmlúv uzatvorených medzi oprávnenými užívateľmi NRKI a klientmi, a to na dobu končiacu 5-tym rokom od podania žiadosti na poskytnutie finančnej služby (platí v prípade neuzatvorenia zmluvy) a na dobu končiacu 10 rokom od splnenia mojich splatných záväzkov zo zmluvy uzatvorenej medzi mnou a spoločnosťou, ktorá mi poskytla finančnú službu. Informačné memorandum je zverejnené na www.homecredit.sk (ďalej len „Informácia“). Potvrdzujem, že pred podpisom zmluvy som bol oboznámený(á) s Informáciou a s tým, že aktuálne znenie Informácie môžete kedykoľvek získať na www.homecredit.sk.

Súhlasím****** so spracúvaním mojich osobných údajov, a to: miesto narodenia, prechodná adresa, 24 mesačný detail Vášho splácania, zostatok istiny, informácia o použití KK, telefónne číslo, email, číslo dokladu a typ dokladu, dátum vydania dokladu spoločnosťou NBCB za účelom ich poskytnutia spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. (ďalej len „SBCB“), IČO: 35 869 810, so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava za účelom výmeny informácií medzi užívateľmi NRKI a užívateľmi Spoločného registra bankových informácií (ďalej len „SRBI“) o bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti klientov užívateľov NRKI a klientov užívateľov SRBI, pre účely prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany hospodárskych záujmov užívateľov NRKI a užívateľov SRBI, ako aj prevencie úverových podvodov, a to na dobu 5 rokov odo dňa podpisu tohto súhlasu.

Sprostredkovateľmi sú CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., IČO 35886013, so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika a CRIF S.p.A. so sídlom Via M. Fantin 1–3, 40131 Bologna, Talianska republika. Tretie strany, ktorým budú osobné údaje poskytnuté, sú užívatelia NRKI, ktorých aktuálny zoznam je na webovej stránke NBCB www.nbcb.sk a užívatelia SRBI, ktorých aktuálny zoznam je na webovej stránke SBCB www.sbcb.sk. Okruh príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené, sú dotknuté osoby.

Osobné údaje poskytujem Spoločnosti dobrovoľne, budú spracúvanie automatizovanými a čiastočne automatizovanými prostriedkami.

Tento súhlas voči NBCB môžem písomne odvolať na adrese sídla NBCB za podmienky, že v lehote stanovenej týmto súhlasom sa hodnoverne preukáže nezákonné spracúvanie mojich osobných údajov a tým porušovanie mojich oprávnených práv a právom chránených záujmov ako dôsledku takéhoto spracúvania.

Súhlasím******* so spracúvaním mojich osobných údajov, a to: miesto narodenia, prechodná adresa, 24 mesačný detail Vášho splácania, zostatok istiny, informácia o použití KK, telefónne číslo, email, číslo dokladu a typ dokladu, dátum vydania dokladu spoločnosťou SBCB za účelom výmeny informácií medzi užívateľmi NRKI a užívateľmi SRBI o bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti klientov užívateľov NRKI a klientov užívateľov SRBI, pre účely prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany hospodárskych záujmov užívateľov NRKI a užívateľov SRBI, ako aj prevencie úverových podvodov, a to na dobu 5 rokov odo dňa podpisu tohto súhlasu.

§4 Dobrovoľne súhlasím ******** s tým, aby Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, poskytla moje osobné údaje v nasledovnom rozsahu: či som zamestnaný, u akého zamestnávateľa alebo zamestnávateľov a na základe akého pracovnoprávneho vzťahu, či som registrovaný v informačnom systéme ako SZČO, dobu trvania zamestnania a poistenia, výšku vymeriavacieho základu u všetkých alebo jednotlivých zamestnávateľov a priemernú výšku vymeriavacieho základu, či som poberateľom invalidného dôchodku, starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a v akej výške, či sa mi vykonávajú exekučné zrážky z dôchodku spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. a Non Banking Credit Bureau, ZZPO, v skratke NBCB, IČO: 420 534 04, so sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava zapísanú v registri záujmových združení právnických osôb Okresného úradu Bratislava (ďalej len „NBCB“) a aby spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s. poskytla Sociálnej poisťovni a NBCB osobné údaje v rozsahu uvedenom v tejto žiadosti za účelom ich overovania v súvislosti s rokovaním o vzniku, vznikom a trvaním záväzkového vzťahu so spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s.. Súhlas sa udeľuje na dobu do uplynutia 10 rokov od udelenia súhlasu; súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. Vyhlasujem, že som si vedomý svojich práv dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sociálna poisťovňa poskytuje vyššie uvedené osobné údaje spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. na základe Vášho dobrovoľného súhlasu, poskytnutie sa spravuje zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „Zákon“). Pri spracúvaní osobných údajov sú využívané služby sprostredkovateľa Non Banking Credit Bureau, ZZPO, IČO: 420 534 04, so sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava zapísanú v registri záujmových združení právnických osôb Okresného úradu Bratislava (ďalej len „NBCB“). Prehlasujem, že som sa pred udelením tohto súhlasu oboznámil s informáciami podľa § 15 Zákona, t.j. najmä s tým, že ide o dobrovoľné poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, moje osobné údaje nebudú poskytnuté iným osobám ani zverejňované a nebudú prenášané do tretích krajín. Osobné údaje poskytujem dobrovoľne, som si vedomý svojich práv podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Súhlasím ********* s tým, aby spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s. moje osobné údaje, získané z databázy Sociálnej poisťovne, spracúvala za účelom posúdenia mojej schopnosti splácať úver. Ide o osobné údaje v nasledovnom rozsahu: či som zamestnaný, u akého zamestnávateľa alebo zamestnávateľov a na základe akého pracovnoprávneho vzťahu, či som registrovaný v informačnom systéme ako SZČO, dobu trvania zamestnania a poistenia, výšku vymeriavacieho základu u všetkých alebo jednotlivých zamestnávateľov a priemernú výšku vymeriavacieho základu, či som poberateľom invalidného dôchodku, starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a v akej výške, či sa mi vykonávajú exekučné zrážky z dôchodku. Tento súhlas platí 100 dní od jeho udelenia. Ak bude medzi nami uzatvorený zmluvný vzťah, súhlas platí počas tohto vzťahu, najmenej však 10 rokov od jeho udelenia.Prehlasujem, že som sa pred udelením tohto súhlasu oboznámil s informáciami podľa § 15 Zákona, t.j. najmä s tým, že ide o dobrovoľné poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, moje osobné údaje nebudú poskytnuté iným osobám ani zverejňované a nebudú prenášané do tretích krajín. Údaje môžu byť sprístupnené príjemcom uvedených na stránkach www.homecredit.sk. Som si vedomý svojich práv podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a oboznámil som sa s úpravou ochrany osobných údajov na stránkach www.homecredit.sk .

§5 Súhlasím********** s tým, aby Spoločnosť za účelom marketingových prieskumov a marketingu svojich produktov a služieb, ako i produktov a služieb iných osôb, spracúvala moje osobné údaje, a to: titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, adresa zamestnávateľa, alebo adresa iného miesta, na ktorom sa zdržujem, telefónne číslo, prípadne e-mailová adresa, vrátane zaznamenávania hovorov, a to po dobu 6 mesiacov a v prípade uzatvorenia záväzkového vzťahu počas jeho trvania. Osobné údaje poskytujem Spoločnosti dobrovoľne, budú spracúvanie automatizovanými a čiastočne automatizovanými prostriedkami (najmä písomne, telefonicky, elektronicky, prostredníctvom zabezpečených webových stránok, GSM technológií, vrátane SMS správ). Sprostredkovateľmi sú Home Credit a.s., Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 26978636 a Home Credit International a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, Česká republika, IČO: 60192666. Okruh príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené, sú dotknuté osoby a servisné služby.

§6 Súhlasím*********** s tým, aby Spoločnosť za účelom poskytovania finančnej služby vrátane poskytovania finančnej služby prostredníctvom biometrického podpisu, spracúvala moje osobné údaje, a to podpis a súvisiace biometrické údaje, ktoré ma jednoznačne a nezameniteľne identifikujú (Biometrický podpis), to do uzatvorenia zmluvného vzťahu, najviac však 100 dní. V prípade môjho nesúhlasu mi bude finančná služba poskytnutá iným spôsobom ako prostredníctvom biometrického podpisu.

*Súhlas s poskytovaním údajov do databázy SOLUS:
**Súhlas s posúdením mojej schopnosti splácať úver vrátane otázky do databázy SOLUS:
***Súhlas so spracúvaním zo strany združenia SOLUS v jej databáze a poskytnutie jej členom:
****Súhlas s poskytovaním a spracúvaním údajov v databáze NRKI:
*****Súhlas so spracúvaním zo strany NBCB v databáze NRKI:
******Súhlas s poskytovaním údajov zo strany NBCB do databázy SRBI:
*******Súhlas so spracúvaním zo strany SBCB v databáze SRBI:
********Súhlas s poskytnutím údajov zo strany Sociálnej poisťovne
*********Súhlas so spracúvaním údajov získaných zo Sociálnej poisťovne
**********Súhlas s priamym marketingom:
***********Súhlas s biometrickým podpisom:

V ......................................... dňa ......................

__________________________
Podpis
PDF na stiahnutie