Slovník pojmov

Zadajte konkrétny termín, ktorý chcete vysvetliť, alebo hľadajte podľa abecedy.

U

Účelový úver

Je druh úveru, ktorý môžete využiť len na financovanie vopred stanoveného konkrétneho tovaru alebo služieb alebo na splatenie dlhov voči vašim veriteľom (konsolidácia).

Úmor

Je splátka istiny dlhu, teda časť splátky, o ktorú sa znižuje výška dlžnej sumy.

Upomienka

Je výzva, aby ste uhradili splátku či inú dlžnú sumu, ktorú sme od vás nedostali v stanovenom termíne.

Úrok

Je peňažitá odmena, ktorú nám platíte za požičanie peňazí. Výška úroku je závislá od výšky istiny (výšky poskytnutého objemu peňazí, t. j. úveru), od výšky úrokovej sadzby a od doby trvania úveru.

Úroková sadzba

Určuje cenu požičaných peňazí (úrok). Obvykle je vyjadrená v percentách za rok. Konkrétna výška tejto sadzby súvisí s dobou, na ktorú sú peniaze požičané, a často tiež so sumou.

Úver

Je poskytnutie peňazí za úrok, t. j. požičiame vám peniaze (poskytneme úver) s tým, že po určitom čase vrátite peniaze späť (jednorazovo alebo v pravidelných splátkach). Ako odmenu za poskytnutie peňazí nám platíte úrok.

Úverová zmluva

Je písomná zmluva medzi nami a vami. Na jej základe sa zaväzujeme poskytnúť vám peňažné prostriedky do určitej sumy; vy sa zaväzujete poskytnuté peniaze vrátiť a zaplatiť úroky.

Úverové podmienky

Zakotvujú ďalšie naše a vaše práva a povinnosti týkajúce sa úveru. Sú nedeliteľnou súčasťou úverovej zmluvy uzatváranej medzi nami a vami.

Úverový rámec

Je maximálny objem úveru, ktorý môžete čerpať na základe zmluvy o revolvingovom úvere. Výšku úverového rámca je možné v priebehu trvania úverovej zmluvy zmeniť – zvýšiť alebo znížiť.

Úverové podmienky priamo pre Vás

Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy
Kde nájdem kód zmluvy?Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy

Slovník pojmov

V Slovníku pojmov nájdete výrazy týkajúce sa všetkých produktov, ktoré vám ponúkame:

Prejsť na slovník pojmov

Kontakty

  • Klientska linka
    0850|11|11|18
  • Klientska linka auto
    033|776|74|04
Zobrazit všetky kontakty