Slovník pojmov

Zadajte konkrétny termín, ktorý chcete vysvetliť, alebo hľadajte podľa abecedy.

U

Účelový úver

Je druh spotrebiteľského úveru, ktorý môže klient využiť iba na financovanie vopred stanoveného konkrétneho tovaru alebo služieb.

Upomienka

Je výzva klientovi, aby uhradil splátku či inú dlžnú čiastku, ktorú veriteľ nedostal v stanovenom termíne.

Úrok

Je peňažná odmena, ktorú platí klient veriteľovi za požičanie peňazí. Veľkosť úroku je závislá na výške istiny (veľkosti poskytnutého objemu peňazí, t. j. úveru), na výške úrokovej sadzby a na dobe trvania úveru.

Úroková sadzba

Je cena požičaných peňazí obvykle vyjadrená v percentách za rok. Konkrétna výška tejto ceny (sadzby) súvisí s dobou, na ktorú sú peniaze požičané, a často aj s čiastkou.

Úver

Je poskytnutie peňazí za úrok, t. j. veriteľ požičia peniaze klientovi (poskytne mu úver) s tým, že po určitej dobe klient vráti peniaze späť. Ako odmenu za poskytnutie peňazí platí klient veriteľovi úrok.

Úverová karta

Je založená na princípe revolvingu a umožňuje jej majiteľovi nakupovať či čerpať hotovosť až do výšky úverového rámca.

Úverová zmluva

Je písomná dohoda medzi veriteľom a klientom. Na jej základe sa veriteľ zaväzuje poskytnúť v prospech klienta peňažné prostriedky do určitej sumy; klient sa zaväzuje poskytnuté peniaze vrátiť a zaplatiť veriteľovi úroky. Úverová zmluva obsahuje okrem iného informácie o výške, prípadne účele úveru, výške úrokovej sadzby, RPMN, termínoch a sume na čerpanie, spôsobe čerpania úveru, termínoch a sume splátok úveru, termínoch úhrady úrokov, spôsobe úhrady splátok, konečnej splatnosti úveru, spôsobe zabezpečenia úveru , postupu v prípade, že dlžník nehradí splátky úveru a úroky atď.

Úverové podmienky

Zakotvujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou a klientom, ktorému spoločnosť poskytuje úver na základe úverovej zmluvy. Sú neoddeliteľnou súčasťou úverovej zmluvy o poskytnutí úveru uzatváranej medzi spoločnosťou Home Credit a klientom.

Úverový produkt

Je konkrétny typ úveru - napr Telefónne pôžička, nákup na splátky, Strieborná karta Home Credit, Premia karta Českej poisťovne.

Úverový rámec

Je maximálny objem úveru, ktorý môže klient čerpať. Výšku úverového rámca je možné dohodou meniť hore aj dole. Klient si výberom úverového rámca volí objem peňazí, ktoré má celkom k dispozícii. U revolvingového úveru (Strieborné karty) je potom výška mesačnej splátky stanovená percentom z úverového rámca. V prípade kreditných kariet je mesačná splátka daná percentom z vyčerpanej čiastky.

Úverový účet

Je účet, na ktorom finančná inštitúcia eviduje poskytnutý revolvingový úver.

Úverové podmienky priamo pre Vás

Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy
Kde nájdem kód zmluvy?Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy

Slovník pojmov

V Slovníku pojmov nájdete výrazy týkajúce sa všetkých produktov, ktoré vám ponúkame:

Prejsť na slovník pojmov

Kontakty

  • Klientska linka
    0850|11|11|18
  • Klientska linka auto
    033|776|74|04
Zobrazit všetky kontakty