Poistenie výdavkov

Pre úverové zmluvy s úverovými podmienkami, ktorých platnosť nastala do 11 .4. 2017 (vrátane)

Zaistite seba a Vašu rodinu v prípade nepriaznivých životných udalostí ako je dlhodobá práceneschopnosť, strata zamestnania či ukončenie podnikania, priznanie invalidity alebo smrť. V týchto nečakaných situáciách poisťovňa uhradí priamo Vám alebo Vašej rodine po dobu trvania poistnej udalosti každý mesiac plnenie vo výške splátky úveru, alebo jednorazovo vyplatí plnenie vo výške nesplateného úveru.

Poistné je súčasťou Vašej pravidelnej mesačnej splátky. Viac informácií o poistení nájdete tiež na www.zdravi.cz/sk.

Poistenie výdavkov

Zvoliť môžete jeden z nasledujúcich balíčkov poistenia podľa Vašich potrieb

Balíček Premium

poskytuje poistné krytie pre prípad

 • Straty príjmu zo zamestnania či podnikania
 • Pracovnej neschopnosti následkom choroby či úrazu
 • Invalidity následkom choroby alebo úrazu
 • Smrti úrazom

Balíček Plus

poskytuje poistné krytie pre prípad

 • Pracovnej neschopnosti následkom choroby či úrazu
 • Invalidity následkom choroby alebo úrazu
 • Smrti úrazom

Čo hradí poisťovňa?

Poistné riziko Čiastka plnenia
Pracovná neschopnosť trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní Mesačná splátka úveru po dobu trvania pracovnej neschopnosti, max 12 mesačných plnení
Strata zamestnania / ukončenie podnikania trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní od registrácie na príslušnom úrade práce Mesačná splátka úveru po dobu trvania nezamestnanosti, max 12 mesačných plnení
Invalidita Nesplatená výška dlhu
Smrť úrazom Nesplatená výška dlhu

Hľadáte informácie k balíčku EASY?

Otvoriť informácie k balíčku EASY

Pre úverové zmluvy s úverovými podmienkami platnými počnúc od 12.4.2017

Zaistite seba a vašu rodinu v prípade nepriaznivých životných udalostí, ako je dlhodobá pracovná neschopnosť, strata zamestanania či ukončenie podnikania, hospitalizácia v dôsledku úrazu, prerušenie prevádzky z dôvodu živelnej udalosti, vznik invalidity alebo smrť. Pri dlhodobej pracovnej neschopnosti, strate zamestnania či ukončení podnikania vám poisťovňa vyplatí poistné plnenie spätne od prvého dňa poistnej udalosti.

Poistenie výdavkov

Zvoliť si môžete jeden z nasledujúcich balíčkov poistenia podľa Vašich potrieb

Balíček Extra

Poskytuje poistné krytie pre prípad

 • Straty zamestnania / ukončenie podnikania
 • Prerušenie prevádzky z dôvodu živlu
 • Pracovnej neschopnosti v dôsledku choroby či úrazu
 • Invalidity v dôsledku choroby či úrazu/vydanie preukazu ŤZP
 • Smrti v dôsledku choroby či úrazu

Cena 8,9 % z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie výdavkov

Balíček Classic

Poskytuje poistné krytie pre prípad

 • Pracovnej neschopnosti v dôsledku choroby či úrazu
 • Hospitalizácie v dôsledku úrazu
 • Invalidity v dôsledku choroby či úrazu/vydání průkazu ŤZP
 • Smrti v dôsledku choroby či úrazu

Cena 5,9 % z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie výdavkov

Balíček Basic

Poskytuje poistné krytie pre prípad

 • Hospitalizácie v dôsledku úrazu
 • Invalidity v dôsledku úrazu/ vydanie preukazu ŤZP
 • Smrti v dôsledku úrazu

Cena 2,9 % z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie výdavkov

Čo hradí poisťovňa?

Poistné riziko Čiastka plnenia
Pracovná neschopnosť Poistnou udalosťou je pracovná neschopnosť v dôsledku choroby či úrazu, trvajúca nepretržite aspoň 60 dní. Po uplynutí karenčnej doby (60 dní) je výplata poistného plnenia spätne od 1.dňa (od vzniku poistnej udalosti). Mesačná splátka až 12 splátok úveru
Strata zamestnania / ukončenie podnikania Poistnou udalosťou je strata zamestnania alebo ukončenie podnikania a zaradenie poisteného do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce, trvajúce nepretržite aspoň 60  dní. Po uplynutí karenčnej doby (60 dní) je výplata poistného plnenia spätne od 1.dňa (od vzniku poistnej udalosti). Mesačná splátka až 12 splátok úveru
Hospitalizácia v dôsledku úrazu Poistnou udalosťou je hospitalizácia poisteného v dôsledku úrazu, trvajúca viac než 3 dni. Mesačná splátka až 12 splátok úveru
Prerušenie prevádzky z dôvodu živlu Poistnou udalosťou je prerušenie prevádzky z dôvodu živlu, ktoré trvá nepretržite aspoň 15 dní. Mesačná splátka 1 splátka úveru
Invalidita v dôsledku choroby či úrazu/v dôsledku úrazu Vznik invalidity III. stupňa v dôsledku choroby či úrazu alebo priznanie nároku na preukaz ŤZP poistenému. Zostatok dlhu
Smrt v dôsledku choroby či úrazu/v dôsledku úrazu Poistnou udalosťou je smrť poisteného. Zostatok dlhu

Poradňa a dokumenty na stiahnutie

Celá poradňa

Často kladené otázky

Ako prebieha dohodnutie?

Potom čo si vyberiete tovar, pracovník obchodu s Vami spíše žiadosť o nákup na splátky (v e-shop spíšete žiadosť sám) a Home Credit žiadosť posúdi. Ak bude schválená, podpíšete úverovú zmluvu a tovar si ihneď môžete odviezť domov (e-shop vám tovar posiela domov).

Koľko zaplatím za vybavenie?

Za vybavenie nákupu na splátky neplatíte žiadny poplatok, vybavenie je zadarmo.

Aké budem potrebovať doklady?

Pripravte si, prosím, platný občiansky preukaz. Ak nakupujete v e-shop, môžete potrebovať aj druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list alebo zbrojný preukaz) a výpis z vášho bankového účtu. Ak ste zamestnaný alebo SZČO, pripravte si údaje o firme - presný názov, adresu, telefón a IČO. Pre vybavenie pôžičky budete potrebovať tiež Potvrdenie o príjme (napr. potvrdenie o výške príjmu, výpisy z účtov, daňové priznanie, výmer dôchodku, výplatné pásky s pracovnou zmluvou, rozhodnutie o priznaní odmeny pestúna).

Akým spôsobom možno splátku uhradiť?

Splátky môžete hradiť buď bankovým prevodom (odporúčame zriadiť si trvalý príkaz na úhradu) alebo prostredníctvom poštových poukážok, ktoré Vám zašleme.
Všetky najčastejšie otázky

Často kladené otázky

Ako prebieha dohodnutie?

Potom čo si vyberiete tovar, pracovník obchodu s Vami spíše žiadosť o nákup na splátky (v e-shop spíšete žiadosť sám) a Home Credit žiadosť posúdi. Ak bude schválená, podpíšete úverovú zmluvu a tovar si ihneď môžete odviezť domov (e-shop vám tovar posiela domov).

Koľko zaplatím za vybavenie?

Za vybavenie nákupu na splátky neplatíte žiadny poplatok, vybavenie je zadarmo.

Aké budem potrebovať doklady?

Pripravte si, prosím, platný občiansky preukaz. Ak nakupujete v e-shop, môžete potrebovať aj druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list alebo zbrojný preukaz) a výpis z vášho bankového účtu. Ak ste zamestnaný alebo SZČO, pripravte si údaje o firme - presný názov, adresu, telefón a IČO. Pre vybavenie pôžičky budete potrebovať tiež Potvrdenie o príjme (napr. potvrdenie o výške príjmu, výpisy z účtov, daňové priznanie, výmer dôchodku, výplatné pásky s pracovnou zmluvou, rozhodnutie o priznaní odmeny pestúna).

Akým spôsobom možno splátku uhradiť?

Splátky môžete hradiť buď bankovým prevodom (odporúčame zriadiť si trvalý príkaz na úhradu) alebo prostredníctvom poštových poukážok, ktoré Vám zašleme.

Čo robiť pri zmene osobných údajov (napr. priezvisko, adresa)?

V tomto prípade kontaktujte naše Klientske centrum na linke 0850 111 118.

Môžem si dohodnúť nákup na splátky, aj keď som tesne pred dôchodkom?

Kritériom pre poskytnutie úveru nie je iba vek žiadateľa. Vyšší produktívny vek neznamená, že by ste automaticky úver nedostali. Dôležité je mať stály príjem, z ktorého budete schopný/-ná pravidelne splácať a splnenie ďalšej podmienky pri preverovaní Vašej schopnosti splácať.

Potrebujem ručiteľa?

Nie, pre získanie úveru na nákup na splátky ručiteľa nevyžadujeme.

Podmienky pre vrátenie úrokov od 15. 1. 2016 (PDF 634 kB)

Zobraziť všetky podmienky vrátenia

Úverové podmienky - ISS118, platné pre zmluvy uzatvorené od 25. 5. 2018 (PDF 1,23 MB)

Zobraziť všetky úverové podmienky

Sadzobník pre spotrebiteľský úver platný pre zmluvy uzatvorené od 12. 4. 2017 (PDF 210 kB)

Zobraziť všetky sadzobníky

Informácie k poisteniu

Zobraziť všetky informácie k poisteniu

Formuláre

Zobraziť všetky formuláre

Ako dojednať nákup na splátky

Nákup na splátky s Home Creditom je jednoduchý.

Na našich webových stránkach si jednoducho nájdete najbližšiu predajňu, v ktorej poskytujeme financovanie nákupu tovaru na splátky. Najbližšiu predajňu ľahko nájdete pomocou MAPY PREDAJCOVIA.

Vezmite si dva doklady totožnosti (napríklad vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list alebo zbrojný preukaz). Občania SR musia vždy predložiť platný občiansky preukaz. Aby ste mohli získať nákup na splátky, musíte byť plnoletý a mať stály a pravidelný zdroj príjmu.

Pre vybavenie pôžičky budete potrebovať tiež potvrdenie o výške svojich príjmov (potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, kópiu daňového priznania, dôchodkový výmer alebo iný doklad).

Vyberte si tovar a úverovú zmluvu uzavriete priamo v predajni. Schválenie zmluvy prebehne na počkanie.

Pri vypĺňaní žiadosti si môžete dojednať aj poistenie výdavkov pre prípad, že vás postihne nepriaznivá životné udalosť, ako je dlhodobá práceneschopnosť, strata zamestnania či ukončenie podnikania, priznanie invalidity alebo smrť. Poistné plnenie z daného poistenia vypláca poisťovňa priamo klientovi, ktorý sa podľa svojho uváženia rozhodne, ako ich použije.

Viac

Ako sa poistiť

Poistenie výdavkov si môžete dojednať pre prípad, že Vás postihne nepriaznivá životná udalosť, ako je dlhodobá práceneschopnosť, strata zamestnania či ukončenie podnikania, priznanie invalidity alebo smrť. Poistné plnenie z daného poistenia vypláca poisťovňa priamo klientovi, ktorý sa podľa svojho uváženia rozhodne, ako ich použije. Bližšie informácie k poisteniu nájdete TU.

Ako požiadať o ďalší nákup na splátky alebo iný úver

O ďalší nákup na splátky môžete rovnakým spôsobom požiadať opäť priamo v predajni. Ak máte záujem o iný úver, je najjednoduchším spôsobom kontaktovať naše klientské centrum na telefónnom čísle 0850 11 11 18. Naši špeciálne vyškolení operátori sú pripravení Vám pomôcť vybaviť úver priamo "na mieru".

 

Pre výšku pôžičky 2 400 eur, výške splátky 49 €, počtu splátok 84 a lehote splatnosti 15. 6. 2021 je úroková sadzba 16,62 % p.a., RPMN 18,1 %, celková čiastka splatná spotrebiteľom 4116 €. Splátka nezahŕňa poplatky za voliteľné doplnkové služby. Pri splnení podmienok pre vrátenie 1/2 zaplatených úrokov je úrok 9,59 % p.a., RPMN 10,1 %, celková čiastka splatná spotrebiteľom 3 258,01 €.

Uvedené hodnoty sú počítané pri dátume poskytnutia úveru 1. 6. 2014, prvej splátke k 1. 7. 2014 a so splatnosťou ďalších splátok k 15. dňu v mesiaci počínajúc 15. 8. 2014. Každá žiadosť o úver je posudzovaná individuálne a môže sa od prezentovanej líšiť. Pri schvaľovaní úveru môžu byť získané informácie z úverových registrov SOLUS a Nebankového registra klientskych informácií. Viac informácií vrátane informácií o úverových registroch nájdete na www.solus.sk, www.nbcb.skwww.HomeCredit.sk.

Ponuka nie je verejný prísľub a platí do 7. 7. 2014 pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO: 36234176., ktorý je poskytovateľ finančných služieb a prevádzkovateľ osobných údajov.

Sprostredkovateľom je Crystal Call, a.s., Hálkova 1/A, Bratislava 831 03, IČO: 35880805.

x