Členstvo v organizáciách a asociáciách

PPF

Skupina PPF (ďalej iba „PPF“) investuje do mnohých odvetví od bankovníctva a finančných služieb, cez poisťovníctvo, biotechnológie, telekomunikácie, strojárstvo, nehnuteľnosti až po poľnohospodárstvo. PPF pôsobí v Európe, Rusku, Ázii a Severnej Amerike. Skupina spravuje aktíva vo výške takmer 38 miliárd EUR (k 30. 6. 2018).

Filozofiou PPF je vyhľadávať a nachádzať obchodné príležitosti aj tam, kde ich ostatní prehliadajú alebo ich považujú za príliš rizikové. Cieľom je dosahovať vysokú návratnosť investícií vďaka zodpovednému a rozhodnému prístupu k realizácii investičných projektov. Dvadsaťročná história skupiny PPF je príbehom cieľavedomosti, odvahy a profesionality tímu pod vedením zakladateľa a majoritného akcionára PPF Group N.V. Petra Kellnera.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.ppf.eu

APSÚ

Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov (APSÚ SR) je záujmové združenie právnických osôb podnikajúcich na mimobankovej časti finančného trhu v oblasti poskytovania spotrebiteľských úverov z vlastných zdrojov. Členmi asociácie sú najvýznamnejšie spoločnosti podnikajúce v danom segmente finančných produktov.

Asociácia presadzuje dodržiavanie etického kódexu APSÚ pri podnikateľských aktivitách svojich členov. Záväzok dodržiavať Etický kódex je základnou podmienkou členstva v asociácii.

Predmetom činnosti APSÚ je predovšetkým ochrana záujmov členských spoločností na finančnom trhu, podpora rozvoja finančných služieb, podpora finančnej gramotnosti, koordinovanie a presadzovanie spoločných záujmov členov voči legislatívnym a kontrolným orgánom štátnej správy a tretím osobám, ako aj tie záujmy a ciele, na ktorých sa dohodnú členovia asociácie.

APSÚ profesionálne zastupuje záujmy svojich členov vo vzťahu k štátnym orgánom, médiám a odbornej verejnosti. Podieľa sa na spolutvorbe dôležitých právnych predpisov upravujúcich podnikanie na trhu spotrebiteľských úverov, pričom aktívne zasahuje do pripomienkového konania v legislatívnom procese s právom zadávania zásadných pripomienok. Svojim členom tiež napomáha pri výklade a aplikácii platných právnych noriem.

Združenie vzniklo v apríli 1998 ako Asociácia organizácií splátkového predaja (AOSP). K zmene názvu na Asociáciu poskytovateľov spotrebiteľských úverov došlo na základe rozhodnutia valného zhromaždenia jej členov 19. marca 2013. Cieľom zmeny názvu bolo presnejšie pomenovanie portfólia produktov, ktoré spotrebiteľom poskytujú jednotliví členovia asociácie.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.apsu.sk.