Pôžička na kartu bez poplatkov

 • Za vybavenie, vedenie i predčasné splatenie
  u nás nezaplatíte ani cent.
 • Raz do rokasi môžete bezplatne odložiť splátku.
 • K požičke vám pošleme zdarma kartu, z ktorej môžete
  opätovne čerpať peniaze.
 • Ak si chcete skrátiť dobu splácania, stačí poslať viac ako
  pravidelnú splátku.

Príklady splátok

1 600 €

len za
35 € mesačne

Vybrať

2 400 €

len za
52 € mesačne

Vybrať

3 200 €

len za
59 € mesačne

Vybrať

6 000 €

len za
128,5 € mesačne

Vybrať

Vybrali ste si  .
Máte záujem o inú čiastku?

Vyberte si inú výšku revolvingovej pôžičky. Všetko ostatné doladíme cez telefón.

Chcem si požičiať

Chcete si požičať?

Požiadajte telefonicky

0800 608 708

alebo vyplňte formulár

Spojíme sa s Vami

Ak nemáte v tejto chvíli čas nám zavolať, vyplňte jednoduchý formulár a my sa s Vami spojíme!

Zadajte prosím rodné číslo vo formáte: 111111/1111
Informácie so spracovaním osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ:

Home Credit Slovakia, a.s., so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO 36234176, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, v oddiele Sa, vložke 10130/T (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“), zabezpečuje ochranu osobných údajov ako prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Dotknutá osoba:

Osobné údaje poskytuje zákazník (klient) ako dotknutá osoba, ktorá žiada o poskytnutie finančnej služby.

Poučenie o právach dotknutej osoby:

Vaše údaje nebudú zverejnené ani prenášané do tretích krajín.

Poskytnutie súhlasov so spracovaním osobných údajov je dobrovoľné. Udelený súhlas môžete odvolať.

Ste si vedomý práv dotknutých osôb, ktoré sú upravené v  § 28 – 30 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Na základe písomnej žiadosti ste ako dotknutá osoba oprávnený(á) od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či spracúvame alebo nespracúvame vaše osobné údaje,
b) informácie o spracúvaní vašich osobných údajov v našom informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z.z.; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 odseku 5 uvedeného zákona ste oprávnený(á) sa oboznámiť s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) presné informácie o zdroji, z ktorého sme získali vaše osobné údaje na spracúvanie,
d) zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce vaše osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie vašich osobných údajov, ak odvoláte súhlas pred uplynutím času jeho platnosti, v prípade, že prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu.

Všetky informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť vo všeobecne zrozumiteľnej forme.
Ako dotknutá osoba ste oprávnený(á) u prevádzkovateľa písomne namietať voči:
a) spracúvaniu vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez vášho súhlasu, a máte právo žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.

Písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, máte právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z.z. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do vašich práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že vaša námietka je oprávnená, sme povinní osobné údaje, ktorých spracúvanie ste namietali, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Spracúvanie osobných údajov bez súhlasu

Beriete na vedomie spracúvanie osobných údajov, vrátane zaznamenávania hovorov, v rozsahu: titul, meno, priezvisko, rodné číslo, číslo OP, povolenie na pobyt, dátum vydania a dátum platnosti OP, druh a číslo druhého dokladu, platnosť II. dokladu totožnosti, telefónne číslo, štátna príslušnosť, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, počiatok doby bývania na súčasnej adrese, druh bývania, rodinný stav, dosiahnuté vzdelanie, povolenie na pobyt, fotografické vyobrazenie mojej podobizne, počet vyživovaných detí, počet ekonomicky aktívnych osôb v domácnosti, počet nezaopatrených detí, zdroj príjmu, typ pracovnej zmluvy, hrubý a/alebo čistý mesačný príjem prípadne iný príjem, výška priemerného príjmu, potvrdenie o výške príjmu, príjem partnera, výška mesačných splátok u iných spoločností, identifikácia zamestnávateľa (názov, adresa, IČO), zrážky, zdravotná poisťovňa, adresa výkonu práce, telefón do zamestnania, nástup do zamestnania, sektor a sféra zamestnania, pracovná pozícia, dátum vystavenia dôchodkového výmeru alebo potvrdenia, list vlastníctva, pracovná zmluva, potvrdenie o výške príjmov, údaje obsiahnuté v platnom výmere dôchodku, potvrdení o priznaní výsluhy/renty, výpisoch z bankového účtu, účtoch telefónneho operátora, zmluvách o zriadení bankového účtu, účtoch k pravidelným mesačným platbám za domácnosť, číslo telefónu a číslo bankového účtu, číslo zmluvy, výška úveru, úverového rámca, výška splátky, spôsob úhrady splátok, spôsob a doba vyplatenia úveru, údaje o spôsobe, charaktere a povahe splácania pohľadávky, spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s., v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 písm. b) zákona, za účelom predzmluvného vzťahu smerujúceho k poskytnutiu peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi (ďalej len „finančná služba“), a to do uzatvorenia zmluvného vzťahu, najviac však 100 dní.

Vaše osobné údaje spracúva Spoločnosť aj na základe osobitných zákonov, ktorým je zák. č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, zák. č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, zák. č. 492/2009 Z.z. o platobných službách, zák. č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, kde právnym základom je osobitný zákon. Rozsah spracúvaných osobných údajov je určený týmito všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Osobné údaje ste povinný/á poskytnúť, budú spracúvané automatizovanými a čiastočne automatizovanými prostriedkami, vrátane technológií GSM a internetu. V prípade neposkytnutia uvedených osobných údajov Vám nebude môcť byť poskytnutá finančná služba.

Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu klienta

A) Súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s overovaním bonity, platobnej disciplíny a dôveryhodnosti (info o udelení/neudelení sa nachádza na líci zmluvy)

Pokiaľ je potvrdené na líci zmluvy, v priebehu rokovania o uzavretí zmluvy ste našej Spoločnosti udelili nasledovný súhlas:

Udeľujem súhlas, aby za účelom overovania mojej bonity, platobnej disciplíny a dôveryhodnosti:
 • moje údaje nad rozsah údajov uvedených v § 7 ods. 8 zák. č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch (ďalej len „nad zákonný rozsah“), získané Spoločnosťou v priebehu rokovania o uzavretí tohto obchodu a v prípade uzatvorenia zmluvného vzťahu i údaje nad zákonný rozsah uvedené na zmluve vrátane údajov týkajúcich sa mojich záväzkových vzťahov medzi mnou a Spoločnosťou a údajov o plnení mojich záväzkov vyplývajúcich z týchto vzťahov Spoločnosť poskytla a sprístupnila prevádzkovateľovi Nebankového registra klientských informácií (NRKI), združeniu NonBanking Credit Bureau, ZZPO, IČO: 42 053 404, so sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava (ďalej len „NBCB“) a aby NBCB ďalej poskytovala tieto údaje tretím stranám, ktoré sú členmi združenia NBCB s cieľom ich informovania o mojej platobnej disciplíne;
 • moje údaje nad zákonný rozsah o mojich záväzkových vzťahoch s inými subjektmi, ktoré som dobrovoľne poskytol/poskytla do NRKI poskytlo NBCB Spoločnosti s cieľom informovania o mojej platobnej disciplíne;
 • moje údaje nad zákonný rozsah o uzatváranom obchode vrátane údajov získaných Spoločnosťou v priebehu rokovania o uzavretí tohto obchodu a v prípade uzatvorenia zmluvného vzťahu i údaje nad zákonný rozsah o uzavretom obchode a jeho zabezpečení, údaje o mojej bonite a dôveryhodnosti z hľadiska splácania mojich záväzkov vrátane údajov získaných Spoločnosťou v priebehu rokovania o uzatvorení týchto obchodov, NBCB poskytlo užívateľom Spoločného registra bankových informácií (SRBI), a to prostredníctvom prevádzkovateľa SRBI, spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o, IČO: 35 869 810, so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, s cieľom výmeny informácií medzi užívateľmi NRKI a  užívateľmi SRBI, o bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti klientov užívateľov NRKI a klientov užívateľov SRBI;
 • moje údaje nad zákonný rozsah o mojich záväzkových vzťahoch s inými subjektmi, ktoré som dobrovoľne poskytol/poskytla do SRBI poskytlo SBCB Spoločnosti prostredníctvom NRKI s cieľom výmeny informácií medzi užívateľmi NRKI a  užívateľmi SRBI, o bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti klientov užívateľov NRKI a klientov užívateľov SRBI;
 • moje údaje získané Spoločnosťou v priebehu rokovania o uzavretí tohto obchodu Spoločnosť overovala kontaktovaním u môjho zamestnávateľa alebo iného platcu príjmu, a aby tieto osoby poskytli Spoločnosti tieto údaje.

Tento súhlas udeľujem na dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Ak bude medzi nami uzatvorená zmluva, súhlas udeľujem na dobu 5 rokov od zániku všetkých mojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.

Združenie NBCB je prevádzkovateľom informačného systému Nebankový register klientskych informácií (NRKI), v ktorom sú s použitím automatizovaných prostriedkov spracúvania spracúvané údaje fyzických a právnických osôb, ktoré požiadali o uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako aj tých, ktoré uzavreli zmluvný vzťah s nebankovými veriteľskými subjektmi a ďalšími subjektmi uvedenými na www.nbcb.sk, a to v rozsahu identifikačných údajov týchto osôb, údajov týkajúcich sa ich záväzkových vzťahov s týmito subjektmi vrátane údajov o plnení záväzkov vyplývajúcich z týchto vzťahov.

NRKI je zároveň registrom podľa § 7 ods. 3 Zákona o spotrebiteľských úveroch v tej časti, v ktorej sú spracúvané údaje o spotrebiteľských úveroch podľa § 7 ods. 8 Zákona o spotrebiteľských úveroch týkajúce sa spotrebiteľských úverov a registrom podľa § 8 ods. 22 Zákona o úveroch na bývanie, v tej časti, v ktorej sú spracúvané údaje o úveroch na bývanie v rozsahu podľa § 7 ods. 8 Zákona o spotrebiteľských úveroch (ďalej len „Register“). Spoločnosť je v súlade so Zákonom o spotrebiteľských úveroch a Zákonom o úveroch na bývanie povinná poskytnúť údaje do Registra a získavať údaje z Registra aj bez súhlasu klienta. Účelom spracúvania osobných údajov v Registri je poskytovanie spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie a posudzovanie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a úver na bývanie.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v NRKI je súhlas klienta udelený podľa Zákona o ochrane osobných údajov. Udelenie súhlasu je dobrovoľné.
Právnym základom na spracúvanie údajov v Registri je zákon o spotrebiteľských úveroch a zákon o úveroch na bývanie.

Spoločný register bankových informácií (SRBI) je zriadený ako spoločný bankový register v súlade s § 92a Zákona o bankách. Základným účelom SRBI je vzájomná výmena informácií medzi bankami ohľadom dôveryhodnosti a platobnej disciplíny ich klientov, podľa Zákona o bankách. Prevádzkovateľom SRBI je spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava (ďalej „SBCB“).

SRBI je zároveň Registrom v tej časti, v ktorej sú spracúvané údaje o spotrebiteľských úveroch podľa § 7 ods. 8 Zákona o spotrebiteľských úveroch týkajúce sa spotrebiteľských úverov a Registrom podľa § 8 ods. 22 Zákona o úveroch na bývanie, v tej časti, v ktorej sú spracúvané údaje o úveroch na bývanie v rozsahu podľa § 7 ods. 8 Zákona o spotrebiteľských úveroch. Banky a pobočky zahraničných bánk sú v súlade so Zákonom o spotrebiteľských úveroch a Zákonom o úveroch na bývanie povinné poskytnúť údaje do Registra a získavať údaje z Registra aj bez súhlasu klienta. V záujme ochrany práv a oprávnených záujmov klientov (ochrany klientov pred neprimeraným úverovým zaťažením), hospodárskych záujmov spoločnosti/nebankovej finančnej inštitúcie a prevencie úverových podvodov, na účely poskytovania úverov, vrátane spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie a posudzovania schopnosti klienta splácať úver vrátane spotrebiteľského úveru a úveru na bývanie je pre spoločnosť/nebankovú finančnú inštitúciu žiaduce získavať údaje o klientoch týkajúce sa ich platobnej disciplíny a dôveryhodnosti, nielen z NRKI ale aj zo SRBI. S ohľadom na vyššie uvedené SBCB a NBCB spolu s bankami a inými veriteľskými subjektmi spolupracujú na zmluvnom základe pri vzájomnej výmene informácií o dôveryhodnosti, platobnej disciplíne a schopnosti splácať záväzky ich klientov.

Právnym základom vzájomnej výmeny informácií nad rozsah údajov uvedených v § 7 ods. 8 zák. č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch, je udelenie súhlasu klienta s takou vzájomnou výmenou.
Právnym základom vzájomnej výmeny informácií uvedených v § 7 ods. 8 zák. č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch je zákon o spotrebiteľských úveroch a zákon o úveroch na bývanie.

Vzájomná výmena údajov o klientoch v rozsahu, v akom ich poskytli banke, resp. veriteľskému subjektu prebieha cez prevádzkovateľov obidvoch registrov.
Osobné údaje dotknutých osôb ďalej najmä po technickej stránke spracúvajú spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava a CRIF S.p.A. so sídlom Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, Taliansko ako sprostredkovatelia pre hore uvedené účely.
Aktuálny zoznam užívateľov NRKI (iných veriteľských subjektov) a užívateľov SRBI (bánk) je k dispozícii na webových stránkach prevádzkovateľov: www.nbcb.skwww.sbcb.sk

B) Súhlas s overovaním údajov v Sociálnej poisťovni (info o udelení/neudelení sa nachádza na líci zmluvy)

Pokiaľ je potvrdené na líci zmluvy, v priebehu rokovania o uzavretí zmluvy ste našej Spoločnosti udelili nasledovný súhlas:

Dobrovoľne súhlasím s tým, aby Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, poskytla moje osobné údaje v nasledovnom rozsahu: či som zamestnaný, u akého zamestnávateľa alebo zamestnávateľov a na základe akého pracovnoprávneho vzťahu, či som registrovaný v informačnom systéme ako SZČO, dobu trvania zamestnania a poistenia, výšku vymeriavacieho základu u všetkých alebo jednotlivých zamestnávateľov a priemernú výšku vymeriavacieho základu, či som poberateľom invalidného dôchodku, starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a v akej výške, či sa mi vykonávajú exekučné zrážky z dôchodku spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. a Non Banking Credit Bureau, ZZPO, v skratke NBCB, IČO: 420 534 04, so sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava zapísanú v registri záujmových združení právnických osôb Okresného úradu Bratislava (ďalej len „NBCB“) a aby spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s. poskytla Sociálnej poisťovni a NBCB osobné údaje v rozsahu uvedenom v tejto žiadosti resp. získané v priebehu rokovania o uzavretí tohto obchodu za účelom ich overovania v súvislosti s rokovaním o vzniku, vznikom a trvaním záväzkového vzťahu so spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s.. Súhlas udeľujem na dobu 10 rokov od jeho udelenia. Ak bude medzi nami uzatvorený zmluvný vzťah, súhlas platí počas tohto vzťahu, najmenej však 10 rokov od jeho udelenia; súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. Vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

C) Súhlas s marketingovým oslovovaním Spoločnosťou a členmi skupiny PPF (info o udelení/neudelení sa nachádza na líci zmluvy)

Pokiaľ je potvrdené na líci zmluvy, v priebehu rokovania o uzavretí zmluvy ste našej Spoločnosti udelili nasledovný súhlas:

Udeľujem súhlas s tým, aby za účelom vypracovania ponuky vhodnej služby a následného kontaktovania s marketingovými a obchodnými ponukami Spoločnosť spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, adresa zamestnávateľa alebo adresa iného miesta, na ktorom sa zdržujem, telefónne číslo, e-mailová adresa, záznamy hovorov vrátane údajov, ktoré budú umožňovať vytvoriť súbor informácií o mojej bonite, dôveryhodnosti a platobnej morálke a aby tieto údaje Spoločnosť poskytla za týmto účelom všetkým spoločnostiam patriacim do medzinárodnej skupiny PPF.
Tento súhlas udeľujem na dobu do uzatvorenia zmluvného vzťahu so Spoločnosťou, najviac však 6 mesiacov odo dňa udelenia súhlasu. Ak bude medzi nami uzatvorená zmluva, súhlas udeľujem na dobu 3 rokov od zániku všetkých mojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.

Aktuálny zoznam subjektov, ktoré patria do medzinárodnej finančnej skupiny PPF, je uvedený na webových stránkach www.ppf.eu.

D) Súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúcich sa zdravotného stavu za účelom poistenia (info o udelení/neudelení sa nachádza na líci zmluvy)

Pokiaľ je potvrdené na líci zmluvy, v priebehu rokovania o uzavretí zmluvy ste udelili nasledovný súhlas:

Výslovne súhlasím s tým, aby v prípade dojednania poistenia Česká pojišťovna a.s., IČO 45272956 a Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., IČO 49240749 (obe ďalej len „Poisťovňa“) zisťovali, preskúmavali a spracúvali údaje o mojom zdravotnom stave pripadne o príčine smrti, a to za účelom prihlásenia do poistenia, zhodnotenia poistného rizika, správy a ukončenia poistenia, šetrenia škodovej udalosti, zaistenia, predchádzania poistným podvodom a ich vyšetrovania, ochrany právnych nárokov Poisťovne, štatistiky, cenotvorby a plnenia zákonných povinností Poisťovne.
Súhlasím s kontaktovaním elektronickými prostriedkami (e-mailom, SMS atď.).

Poistenie poskytuje Česká pojišťovna a Česká pojišťovna ZDRAVÍ.
Poistenie smrti v dôsledku choroby poskytuje Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 Česká republika, IČO 45272956.
Ostatné poistenia poskytuje Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO 49240749.

Spracúvanie osobných údajov
V prípade prihlásenia, resp. prijatia do poistenia bude Poisťovňa spracúvať osobné údaje záujemcov o poistenie, poistených a oprávnených fyzických osôb (všetci ďalej len „Účastníci poistenia“) v súlade so zákonom Českej republiky č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), a počnúc od 25. 5. 2018 tiež v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „nariadenie o ochrane osobných údajov“).
Poisťovňa spracúva osobné údaje Účastníkov poistenia na základe poistnej zmluvy a v súvislosti s poistením.

Druhy osobných údajov
Poisťovňa spracúva:
a) identifikačné osobné údaje, t.j. údaje, na základe ktorých možno poisteného identifikovať, resp. kontaktovať, v rozsahu titul, meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, e-mail a telefón; b) osobitnú kategóriu citlivých osobných údajov, t.j. údaje o zdravotnom stave poisteného.

Účely spracúvania osobných údajov
V rámci výkonu poisťovacej činnosti Poisťovňa spracúva osobné údaje za účelom:
a) dojednania poistenia,
b) zhodnotenia poistného rizika,
c) správy a ukončenia poistenia,
d) likvidácie škodovej udalosti,
e) predchádzania poistným podvodom a ich vyšetrovania,
f) ochrany právnych nárokov Poisťovne,
g) štatistiky a cenotvorby,
h) plnenia zákonných povinností.

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov (právne tituly)
Spracúvanie identifikačných osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti a za účelom oprávneného záujmu Poisťovne. Za oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov sa považuje záujem Poisťovne na zistenie vzniku práva na výplatu poistného plnenia a zistenie oprávnenej osoby, overovaní údajov súvisiacich s poistením z verejne dostupných databáz a zdrojov, na ochranu svojich práv pred orgánmi štátnej správy, súdmi, regulátorom a subjektmi mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, na vymáhaní právnych nárokov vrátane vymáhania pohľadávok mimosúdnou cestou, na predchádzanie podvodov, na spracúvanie za účelom oznámenia prípadných trestných činov.

Meno, priezvisko a bydlisko spracúva Poisťovňa na základe § 2777 zákona Českej republiky č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v znení neskorších predpisov. Rodné číslo spracúva Poisťovňa na základe § 6 ods. 6 zákona Českej republiky č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v znení neskorších predpisov.

Citlivé osobné údaje spracúva Poisťovňa na základe výslovného súhlasu, pre určenie, výkon a obhajobu nárokov, ak je spracúvanie nevyhnutné za účelom oprávnených záujmov Poisťovne. Poisťovňa môže spracúvať osobné údaje na základe oprávnených záujmov. Oprávnenými záujmy sa rozumie spracúvanie identifikačných a citlivých údajov:
a) do premlčania práv a povinností vyplývajúcich z konkrétneho poistenia,
b) a to v prípade, keď súhlas so spracúvaním citlivých osobných údajov bol odvolaný, ak bolo vyplatené poistné plnenie.
Pokiaľ Účastník poistenia poskytne poisťovateľovi akékoľvek informácie alebo doklady, v ktorých sú zahrnuté jeho osobné údaje, vrátane citlivých, dáva týmto súhlas k ich spracúvaniu Poisťovňou za účelom, s ktorými bol vyššie oboznámený (konkludentný súhlas).

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov
Poskytnutie osobných údajov Poisťovni je dobrovoľné. Je úplne na uvážení každého, či svoje osobné údaje poskytne Poisťovni. Identifikácia Účastníkov poistenia je základnou podmienkou pre uplatnenie práv a povinností vyplývajúcich z poistenia. Dojednanie poistenia nie je bez identifikácie poisteného a spracúvania jeho osobných údajov prakticky možné. Bez poskytnutia, resp. spracúvania osobných údajov oprávnenej osoby, nemožno zistiť osobu oprávnenú prijať poistné plnenie, resp. jej poistné plnenie poukázať.
Udelený súhlas poisteného so spracúvaním citlivých údajov možno odvolať. Odvolaním tohto súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred odvolaním. V dôsledku neposkytnutia súhlasu so spracúvaním citlivých údajov nemožno dojednať poistenie so záujemcom o poistenie, v dôsledku odvolania so spracúvaním citlivých údajov nemožno likvidovať škodnú udalosť.

Trvanie spracúvania
Osobné údaje spracúva Poisťovňa po dobu nevyhnutne nutnú, teda po dobu trvania práv a povinností z poistnej zmluvy, a ďalej po dobu vyplývajúcu z právnych predpisov, prípadne po dobu špecifikovanú v mojom súhlase, minimálne však po dobu trvania poistenia.
Povinnosťou Poisťovne je spracúvať osobné údaje vrátane citlivých údajov zákonným spôsobom. Osobné údaje možno spracúvať za účelom ustanoveným vyššie. Ak zanikne právny základ pre spracúvanie osobných údajov, nemožno ich naďalej spracúvať.

Povinnosť Poisťovne a práva Účastníkov poistenia zo zákona o ochrane osobných údajov
Poisťovňa spracúva iba presné osobné údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a má povinnosť spracúvané osobné údaje opraviť, resp. aktualizovať. Každú zmenu v osobných údajoch nahlási Účastník poistenia bezodkladne Poisťovni. Účastník poistenia má právo požiadať Poisťovňu o informáciu o spracúvaní svojich osobných údajov, a ak sa domnieva, že sú jej osobné údaje spracúvané v rozpore so zákonom alebo s ochranou súkromného a osobného života, môže požiadať Poisťovňu o vysvetlenie, resp. požadovať odstránenie nevyhovujúceho stavu; ak je jeho žiadosť oprávnená, Poisťovňa chybný stav okamžite odstráni.

Povinnosť Poisťovne a ďalšie práva Účastníkov poistenia vyplývajúce z nariadenia o ochrane osobných údajov
Účastník poistenia má právo na opravu svojich osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, na ich opravu a doplnenie, na vymazanie (právo byť zabudnutý), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo podať proti Poisťovni sťažnosť u dozorného orgánu a v prípade automatického spracúvania má právo na prenosnosť osobných údajov.
Ďalej má Účastník poistenia právo podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov, a to v prípade, že jeho osobné údaje sú spracúvané za účelom oprávnených záujmov Poisťovne a za účelom priameho marketingu.

Pre výkon práv Účastníka poistenia sa vyžaduje jeho identifikácia.

Spôsob spracúvania osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané automaticky, poloautomaticky a tiež manuálne. Poisťovňa nespracúva osobné údaje formou automatizovaného rozhodovania ani profilovania.

Ďalší príjemcovia osobných údajov
Pri spracúvaní osobných údajov za účelom:
ochrany právnych nárokov Poisťovne budú príjemcovia osobných údajov spoločnosti zaoberajúce sa vymáhaním dlžných pohľadávok,
likvidácie škodovej udalosti budú príjemcovia osobných údajov notári ako súdni komisári, Polícia SR, hasičský záchranný zbor, zdravotnícke zariadenia a zmluvní lekári Poisťovne,
predchádzania poistných podvodov a ich vyšetrovania budú príjemcovia osobných údajov orgány činné v trestnom konaní a ďalšie poisťovne, a to aj prostredníctvom právnickej osoby, ktorá nie je poisťovňou,
plnenia zákonných povinností budú príjemcovia osobných údajov Česká národní banka, Finančný arbiter, Veřejný ochránce práv, Úřad na ochranu osobních údajů a iné subjekty, ktorým je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Poisťovňa povinná poskytovať informácie.
Všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi Účastníkov poistenia pri plnení svojich pracovných alebo zmluvných povinností, sú viazané povinnosťou mlčanlivosti.

Vyššie uvedené súhlasy a splnomocnenia udeľuje poistený aj vo vzťahu ku skôr dohodnutým poisteniam a vzťahujú sa aj na dobu po jeho smrti.

Kontaktné údaje pre sťažnosti
Sťažnosti poistených a poistníka sa doručujú na adresu: Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4, Česká republika alebo Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika a vybavujú sa písomnou formou, ak sa poistený alebo poistník s Poisťovňou nedohodnú inak.
So sťažnosťou týkajúcou sa poistenia sa možno obrátiť aj na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika. So sťažnosťou týkajúcou sa ochrany osobných údajov poskytnutých za účelom poistenia sa možno obrátiť na Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Osobné údaje a ich spracúvanie našou Spoločnosťou
Za podmienok stanovených v poistnej zmluve Spoločnosť získava pre Poisťovňu osobné údaje poisteného a tieto údaje odovzdáva Poisťovni. Osobné údaje spracúva Spoločnosť v mene Poisťovne v postavení sprostredkovateľa v súlade s platnou právnou úpravou, a to za účelom plnenia záväzkov z poistnej zmluvy a len v rozsahu a za podmienok stanovených Spoločnosti Poisťovňou v poistnej zmluve.

Zoznam sprostredkovateľov, tretích strán a okruh príjemcov

Sprostredkovatelia:

 • Predajcovia na základe Zmlúv o spolupráci v súvislosti s uzatváraním úverových zmlúv
 • Home Credit International a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, IČO: 60192666
 • Home Credit, a.s., Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 26978636
 • HC Broker s.r.o., Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 29196540
 • Aukčné centrum, s r.o., Triblavinská 3191, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 44951621
 • DAREX SK, s r.o., Domkárska 17, 821 05 Bratislava, IČO: 35803401
 • JOVACAR s r.o., Popradskej brigády 746/24, 058 01 Poprad, IČO: 44843437
 • Trade Maximum, s.r.o., Rovniankova 14, 851 02 Bratislava, IČO: 46004572 – úkony na ODI
 • Ing. Dušan Knoško, Hlavná 530/54, 922 02 Krakovany, IČO: 43751164 – súdny znalec
 • Ing. Róbert Rojko, Mlynská 938/23, 058 01 Poprad, IČO: 32861320 – súdny znalec
 • JP Control, s r.o., Šenkvická cesta 14/F, 902 01 Pezinok, IČO: 45464162 – STK + EK
 • MABORO, spol. s r.o.; Seberíniho 9 Bratislava 821 03; IČO: 35 747 889
 • EVOL, s.r.o.; Kubínska 2041/39, Bratislava 851 01; IČO: 35 847 727
 • Intrum Justitia Slovakia s.r.o.; Karadžičova 8, Bratislava 821 08; IČO: 35 831 154
 • Crystal Call, a.s, Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35880805
 • Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 01 Bratislava, IČO: 35709332
 • Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31595545
 • UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
 • Advokátska kancelária GOLIÁŠOVÁ GABRIELA, s.r.o., Piaristická 707/25, 91101 Trenčín, IČO: 47234679
 • AK Muzikář - usadený euroadvokát, Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 37990942
 • JUDr. Petr Pečený, usadený euroadvokát, Zámocká 30, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 36234176
 • ERASMUS LEGAL, s.r.o., Justičná 9, 811 07 Bratislava, IČO: 36789615
 • Advokátska kancelária Korytár s.r.o., Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, IČO: 47243279
 • In Medias Res, s.r.o., Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, IČO:36863351
 • JUDr. Peter Opatovský, notár, M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, IČO: 42295947
 • Notársky úrad Piešťany, JUDr. Miroslav Holčík, Nám. 1. Mája 1121/14, 921 01 Piešťany, IČO: 42282772
 • L.K.Permanent spol. s r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 31352782
 • Tatra Billing, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 35 810 572
 • Cromwell a.s., Lamačská 22, 841 03 Bratislava, IČO: 31 353 746
 • 5 P Agency, spol. s r.o., Vlasty Pittnerové 1462/9, 642 00 Brno, IČO: 60730838
 • Global Payments Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10, IČO: 27088936
 • Elanor, spol. s r.o., Kodaňská 1441/46, 100 00 Praha 10, IČO: 15887219

Tretie strany:

 • Postupník
 • Poisťovne
 • Súdy
 • Rozhodcovia
 • Exekútori
 • Notári
 • Orgány činné v trestnom konaní
 • Iný oprávnený subjekt
 • Finančná spravodajská jednotka Policajného zboru SR
 • NBS
 • Iné osoby určené zákonom č. 492/2009 Z.z., len za podmienok ustanovených zákonom č. 492/2009 Z.z. alebo osobitným zákonom
 • Obchodní partneri
 • Oprávnení užívatelia Nebankového registra klientskych informácií
 • Oprávnení užívatelia Spoločného registra klientskych informácii
 • Skupina PPF
 • Sociálna poisťovňa
 • Zdravotné poisťovne
 • Daňový úrad
 • Doplnkové dôchodkové sporiteľne
 • Dôchodkové správcovské spoločnosti
 • Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozor
 • Zástupcovia zamestnancov
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Štátny archív
 • Finančný úrad
 • Externí účtovníci
 • Daňový poradcovia
 • Audítori
 • Dotknutá osoba

Okruh príjemcov:

 • Zamestnávateľ a združenia
 • Orgány verejnej správy
 • Peňažné ústavy
 • Externý účtovníci
 • Daňový poradcovia
 • Kontrolné orgány
 • Dotknutá osoba
 • Audítori
 • Servisné služby

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v súvislosti s overovaním Vašej bonity

Udeľujem súhlas, aby za účelom overovania mojej bonity, platobnej disciplíny a dôveryhodnosti:

 • moje údaje nad rozsah údajov uvedených v § 7 ods. 8 zák. č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch (ďalej len „nad zákonný rozsah“), získané Spoločnosťou v priebehu rokovania o uzavretí tohto obchodu a v prípade uzatvorenia zmluvného vzťahu i údaje nad zákonný rozsah uvedené na zmluve vrátane údajov týkajúcich sa mojich záväzkových vzťahov medzi mnou a Spoločnosťou a údajov o plnení mojich záväzkov vyplývajúcich z týchto vzťahov Spoločnosť poskytla a sprístupnila prevádzkovateľovi Nebankového registra klientských informácií (NRKI), zdruľeniu NonBanking Credit Bureau, ZZPO, IČO: 42 053 404, so sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava (ďalej len „NBCB“) a aby NBCB ďalej poskytovala tieto údaje tretím stranám, ktoré sú členmi zdruľenia NBCB s cieľom ich informovania o mojej platobnej disciplíne;
 • moje údaje nad zákonný rozsah o mojich záväzkových vzťahoch s inými subjektmi, ktoré som dobrovoľne poskytol/poskytla do NRKI poskytlo NBCB Spoločnosti s cieľom informovania o mojej platobnej disciplíne;
 • moje údaje nad zákonný rozsah o uzatváranom obchode vrátane údajov získaných Spoločnosťou v priebehu rokovania o uzavretí tohto obchodu a v prípade uzatvorenia zmluvného vzťahu i údaje nad zákonný rozsah o uzavretom obchode a jeho zabezpečení, údaje o mojej bonite a dôveryhodnosti z hľadiska splácania mojich záväzkov vrátane údajov získaných Spoločnosťou v priebehu rokovania o uzatvorení týchto obchodov, NBCB poskytlo užívateľom Spoločného registra bankových informácií (SRBI), a to prostredníctvom prevádzkovateľa SRBI, spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o, IČO: 35 869 810, so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, s cieľom výmeny informácií medzi užívateľmi NRKI a užívateľmi SRBI, o bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti klientov užívateľov NRKI a klientov užívateľov SRBI;
 • moje údaje nad zákonný rozsah o mojich záväzkových vzťahoch s inými subjektmi, ktoré som dobrovoľne poskytol/poskytla do SRBI poskytlo SBCB Spoločnosti prostredníctvom NRKI s cieľom výmeny informácií medzi užívateľmi NRKI a užívateľmi SRBI, o bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti klientov užívateľov NRKI a klientov užívateľov SRBI;
 • moje údaje získané Spoločnosťou v priebehu rokovania o uzavretí tohto obchodu Spoločnosť overovala kontaktovaním u môjho zamestnávateľa alebo iného platcu príjmu, a aby tieto osoby poskytli Spoločnosti tieto údaje.

Tento súhlas udeľujem na dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Ak bude medzi nami uzatvorená zmluva, súhlas udeľujem na dobu 5 rokov od zániku všetkých mojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.

Súhlas so spracovaním citlivých osobných údajov za účelom poistenia

Výslovne súhlasím s tým, aby v prípade dojednania poistenia Česká pojišťovna a.s., IČO 45272956 a Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., IČO 49240749 (obe ďalej len „Poisťovňa“) zisťovali, preskúmavali a spracúvali údaje o mojom zdravotnom stave pripadne o príčine smrti, a to za účelom prihlásenia do poistenia, zhodnotenia poistného rizika, správy a ukončenia poistenia, šetrenia škodovej udalosti, zaistenia, predchádzania poistným podvodom a ich vyšetrovania, ochrany právnych nárokov Poisťovne, štatistiky, cenotvorby a plnenia zákonných povinností Poisťovne.

Súhlasím s kontaktovaním elektronickými prostriedkami (e-mailom, SMS atď.).

Súhlas s overovaním údajov v Sociálnej poisťovni

Dobrovoľne súhlasím s tým, aby Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, poskytla moje osobné údaje v nasledovnom rozsahu: či som zamestnaný, u akého zamestnávateľa alebo zamestnávateľov a na základe akého pracovnoprávneho vzťahu, či som registrovaný v informačnom systéme ako SZČO, dobu trvania zamestnania a poistenia, výšku vymeriavacieho základu u všetkých alebo jednotlivých zamestnávateľov a priemernú výšku vymeriavacieho základu, či som poberateľom invalidného dôchodku, starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a v akej výške, či sa mi vykonávajú exekučné zrážky z dôchodku spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. a Non Banking Credit Bureau, ZZPO, v skratke NBCB, IČO: 420 534 04, so sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava zapísanú v registri záujmových zdruľení právnických osôb Okresného úradu Bratislava (ďalej len „NBCB“) a aby spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s. poskytla Sociálnej poisťovni a NBCB osobné údaje v rozsahu uvedenom v tejto žiadosti resp. získané v priebehu rokovania o uzavretí tohto obchodu za účelom ich overovania v súvislosti s rokovaním o vzniku, vznikom a trvaním záväzkového vzťahu so spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s.. Súhlas udeľujem na dobu 10 rokov od jeho udelenia. Ak bude medzi nami uzatvorený zmluvný vzťah, súhlas platí počas tohto vzťahu, najmenej však 10 rokov od jeho udelenia; súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. Vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhlas s marketingovým oslovovaním

Udeľujem súhlas s tým, aby za účelom vypracovania ponuky vhodnej služby a následného kontaktovania s marketingovými a obchodnými ponukami Spoločnosť spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, adresa zamestnávateľa alebo adresa iného miesta, na ktorom sa zdržujem, telefónne číslo, e-mailová adresa, záznamy hovorov vrátane údajov, ktoré budú umožňovať vytvoriť súbor informácií o mojej bonite, dôveryhodnosti a platobnej morálke a aby tieto údaje Spoločnosť poskytla za týmto účelom všetkým spoločnostiam patriacim do medzinárodnej skupiny PPF.

Tento súhlas udeľujem na dobu do uzatvorenia zmluvného vzťahu so Spoločnosťou, najviac však 6 mesiacov odo dňa udelenia súhlasu. Ak bude medzi nami uzatvorená zmluva, súhlas udeľujem na dobu 3 rokov od zániku všetkých mojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.

Vyberte si, kedy Vás môžeme kontaktovať

-

U revolvingovej pôžičky ste pánom Vy:

 • Môžete ju kedykoľvek doplatiť.

  Namiesto splátky pošlite jednoducho ľubovoľnú väčšiu časť alebo celú zostávajúcu čiastku. Bez akýchkoľvek poplatkov alebo pokút.

 • Môžete posielať aj viac než pravidelnú splátku.

  Výšku pravidelnej mesačnej splátky poznáte vopred. Môžete si ju ale upraviť. Čím viac pošlete, tým rýchlejšie budete mať splatené.

 • Splatené peniaze môžete znovu využiť.

  Plaťte kartou v obchodoch a na internete, pošlite si peniaze znovu na účet alebo si ich vyberte z bankomatu.

Pri úverovom rámci 1 600 €, dobe trvania 12 mesiacov do 20. dňa v mesiaci, v ktorom je splatná posledná splátka, je ročná úroková sadzba karty 19,45 %, RPMN 21,28 %, celková čiastka splatná spotrebiteľom 1 768,52 € a mesačne splátky sú postupne uvedené za jednotlivé mesiace: 159,26 €, 157,10 €, 154,94 €, 152,78 €, 150,62 € ,148,46 €, 146,30 €, 144,14 €, 141,97 € ,139,81 €, 137,65 €, 135,49 €. Home Credit Slovakia, a.s. poskytuje pôžičky na 12 - 84 mesiacov s maximálnou výškou RPMN 34,30 %.

Jednotlivé mesačné splátky, vrátane celkovej čiastky splatnej spotrebiteľom, sú matematicky zaokrúhlené a môžu sa líšiť podľa dátumu čerpania. Tento príklad je iba ilustračný na základe zákonných predpokladov – čerpanie celej výšky úveru okamžite, bezhotovostne, v plnej výške, pri najvyššom poplatku a najvyššej úrokovej sadzbe. Poskytnutie úveru je počítané na 12 mesiacov pri splátkach s rovnakou výškou istiny.

V ponúkanej variante 1 600 € je Vaša minimálna mesačná splátka 35 €. Každá žiadosť o uver je posudzovaná individuálne a môže sa od prezentovanej líšiť.

Pri schvaľovaní úveru môžu byť získané informácie z úverových registrov SOLUS, Nebankového registra klientskych informácií, Spoločného registra bankových informácií a Registra spotrebiteľských úverov združenia SOLUS. Viac informácií vrátane informácií o úverových registroch nájdete na  www.solus.sk, www.nbcb.sk, www.sbcb.sk, a www.homecredit.sk. Ponuka nie je verejný prísľub a platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO: 36234176, ktorý je poskytovateľ finančných služieb a prevádzkovateľ osobných údajov. Sprostredkovateľom je Crystal Call, a.s., Hálkova 1/A, Bratislava 831 03, IČO: 35880805.
Pri úverovom rámci 2 400 €, dobe trvania 12 mesiacov do 20. dňa v mesiaci, v ktorom je splatná posledná splátka, je ročná úroková sadzba karty 19,10 %, RPMN 20,86 %, celková čiastka splatná spotrebiteľom 2 646,94 € a mesačne splátky sú postupne uvedené za jednotlivé mesiace: 236,84 €, 235,02 €, 231,83 €, 228,65 € , 225,47 €, 222,28 €, 219,10 €, 215,92 €, 212,73 €, 209,55 €, 206,37 €, 203,18 €. Home Credit Slovakia, a.s. poskytuje pôžičky na 12 - 84 mesiacov s maximálnou výškou RPMN 34,30 %.

Jednotlivé mesačné splátky, vrátane celkovej čiastky splatnej spotrebiteľom, sú matematicky zaokrúhlené a môžu sa líšiť podľa dátumu čerpania. Tento príklad je iba ilustračný na základe zákonných predpokladov – čerpanie celej výšky úveru okamžite, bezhotovostne, v plnej výške, pri najvyššom poplatku a najvyššej úrokovej sadzbe. Poskytnutie úveru je počítané na 12 mesiacov pri splátkach s rovnakou výškou istiny.

V ponúkanej variante 2 400 € je Vaša minimálna mesačná splátka 52 €. Každá žiadosť o uver je posudzovaná individuálne a môže sa od prezentovanej líšiť.

Pri schvaľovaní úveru môžu byť získané informácie z úverových registrov SOLUS, Nebankového registra klientskych informácií, Spoločného registra bankových informácií a Registra spotrebiteľských úverov združenia SOLUS. Viac informácií vrátane informácií o úverových registroch nájdete na  www.solus.sk, www.nbcb.sk, www.sbcb.sk, a www.homecredit.sk. Ponuka nie je verejný prísľub a platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO: 36234176, ktorý je poskytovateľ finančných služieb a prevádzkovateľ osobných údajov. Sprostredkovateľom je Crystal Call, a.s., Hálkova 1/A, Bratislava 831 03, IČO: 35880805.
Pri úverovom rámci 3 200 €, dobe trvania 12 mesiacov do 20. dňa v mesiaci, v ktorom je splatná posledná splátka, je ročná úroková sadzba karty 13,45 %, RPMN 14,33 %, celková čiastka splatná spotrebiteľom 3 430,31 € a mesačne splátky sú postupne uvedené za jednotlivé mesiace: 299,67 €, 299,55 €, 296,56 €, 293,57 € , 290,58 €, 287,59 €, 284,60 €, 281,61 €, 278,63 €, 275,64 €, 272,65 €, 269,66 €. Home Credit Slovakia, a.s. poskytuje pôžičky na 12 - 84 mesiacov s maximálnou výškou RPMN 34,30 %.

Jednotlivé mesačné splátky, vrátane celkovej čiastky splatnej spotrebiteľom, sú matematicky zaokrúhlené a môžu sa líšiť podľa dátumu čerpania. Tento príklad je iba ilustračný na základe zákonných predpokladov – čerpanie celej výšky úveru okamžite, bezhotovostne, v plnej výške, pri najvyššom poplatku a najvyššej úrokovej sadzbe. Poskytnutie úveru je počítané na 12 mesiacov pri splátkach s rovnakou výškou istiny.

V ponúkanej variante 3 200 € je Vaša minimálna mesačná splátka 59 €. Každá žiadosť o uver je posudzovaná individuálne a môže sa od prezentovanej líšiť.

Pri schvaľovaní úveru môžu byť získané informácie z úverových registrov SOLUS, Nebankového registra klientskych informácií, Spoločného registra bankových informácií a Registra spotrebiteľských úverov združenia SOLUS. Viac informácií vrátane informácií o úverových registroch nájdete na  www.solus.sk, www.nbcb.sk, www.sbcb.sk, a www.homecredit.sk. Ponuka nie je verejný prísľub a platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO: 36234176, ktorý je poskytovateľ finančných služieb a prevádzkovateľ osobných údajov. Sprostredkovateľom je Crystal Call, a.s., Hálkova 1/A, Bratislava 831 03, IČO: 35880805.
Pri úverovom rámci 6 000 €, dobe trvania 12 mesiacov do 20. dňa v mesiaci, v ktorom je splatná posledná splátka, je ročná úroková sadzba karty 18,68 %, RPMN 20,42 %, celková čiastka splatná spotrebiteľom 6 586,68 € a mesačne splátky sú postupne uvedené za jednotlivé mesiace: 572,98 €, 585,62 €, 577,83 €, 570,05 € , 562,27 €, 554,48 €, 546,70 €, 538,92 €, 531,13 €, 523,35 €, 515,57 €, 507,78 €. Home Credit Slovakia, a.s. poskytuje pôžičky na 12 - 84 mesiacov s maximálnou výškou RPMN 34,30 %.

Jednotlivé mesačné splátky, vrátane celkovej čiastky splatnej spotrebiteľom, sú matematicky zaokrúhlené a môžu sa líšiť podľa dátumu čerpania. Tento príklad je iba ilustračný na základe zákonných predpokladov – čerpanie celej výšky úveru okamžite, bezhotovostne, v plnej výške, pri najvyššom poplatku a najvyššej úrokovej sadzbe. Poskytnutie úveru je počítané na 12 mesiacov pri splátkach s rovnakou výškou istiny.

V ponúkanej variante 6 000 € je Vaša minimálna mesačná splátka 128,50 €. Každá žiadosť o uver je posudzovaná individuálne a môže sa od prezentovanej líšiť.

Pri schvaľovaní úveru môžu byť získané informácie z úverových registrov SOLUS, Nebankového registra klientskych informácií, Spoločného registra bankových informácií a Registra spotrebiteľských úverov združenia SOLUS. Viac informácií vrátane informácií o úverových registroch nájdete na  www.solus.sk, www.nbcb.sk, www.sbcb.sk, a www.homecredit.sk. Ponuka nie je verejný prísľub a platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO: 36234176, ktorý je poskytovateľ finančných služieb a prevádzkovateľ osobných údajov. Sprostredkovateľom je Crystal Call, a.s., Hálkova 1/A, Bratislava 831 03, IČO: 35880805.

Dôležité informácie týkajúce sa pôžičky a jej vybavenia

Aké sú podmienky pre získanie pôžičky?

Pre získanie pôžičky musíte byť plnoletá osoba so stálym zdrojom príjmu.

Koľko si môžem požičať?

Minimálna čiastka, ktorú vám môžeme požičať, je 400 €. Najvyššia je 7 000 €.

Môžem si požičať, ak som cudzinec?

Áno, ale záleží na tom, kde máte trvalé bydlisko. Ak máte trvalé bydlisko v SR, naša ponuka pôžičky platí. Máte trvalé bydlisko v Českej republike? Požiadajte o pôžičku český Home Credit.

Môžem si u vás požičať, aj keď mám zápis v registri?

Bohužiaľ, na túto otázku vám nedokážeme všeobecne odpovedať. Zavolajte nám alebo si nechajte zavolať. Vašu situáciu preberieme a pokúsime sa nájsť najlepšie riešenie.

Aké budem potrebovať doklady?

Pripravte si, prosím, platný občiansky preukaz a jeden ďalší doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list, zbrojný preukaz). Ak ste zamestnaný alebo SZČO, pripravte si údaje o firme - presný názov, adresu, telefón a IČO.

Potrebujem ručiteľa?

Nie, pre získanie pôžičky ručiteľa nevyžadujeme.

Musím pri žiadosti o úver dokladať potvrdenie o príjme?

Príjem doložíte výpisom z vášho účtu, prípadne ak dostávate mzdu na účet manžela/ky, tak výpisom z účtu vedeného na manžela/ku alebo potvrdením o príjme od Vášho zamestnávateľa.

Koľko zaplatím za vybavenie pôžičky?

Za vybavenie pôžičky neplatíte žiadny poplatok, vybavenie pôžičky je zadarmo.

Na aký účel môžem pôžičku využiť?

Čerpanie úveru nie je viazané na žiadny účel, peniaze môžete použiť na čokoľvek.

Môžem si k pôžičke dohodnúť poistenie pre prípad, že nebudem môcť splácať?

Áno, ak spĺňate podmienky pre vstup do poistenia, môžete si pri uzatváraní úverovej zmluvy zvoliť Poistenie výdavkov. Poistné plnenie z daného poistenia sa vypláca priamo klientovi, ktorý sa podľa svojho uváženia rozhodne, ako ich použije. Bližšie informácie k poisteniu nájdete tu.

Má zmysel žiadať o pôžičku, ak som na dôchodku?

Kritériom pre poskytnutie úveru nie je vek žiadateľa. Vyšší vek teda neznamená, že by ste automaticky úver nedostali. Dôležité je mať stály príjem/dôchodok, z ktorého budete schopný/ná pravidelne splácať, a splnenie ďalších podmienok pri preverovaní Vašej schopnosti splácať.
Zobraziť viac otázok

Čo vás môže zaujímať po tom, ako si vybavíte pôžičku

Aké sú podmienky splácania? Môžem pôžičku predčasne splatiť?

Áno, pôžičku môžete kedykoľvek predčasne splatiť. Neplatíte za to žiadne poplatky ani sankcie, predčasné splatenie pôžičky je úplne zadarmo. Úroky platíte iba do doby predčasného splatenia.

Akým spôsobom mi budú peniaze vyplatené?

Peniaze vám pošleme na bankový účet vedený na vaše meno.

Ak podpíšem úverovú zmluvu a dostanem peniaze, môžem zmluvu zrušiť? V akej lehote?

Ak vám podmienky zmluvy z nejakého dôvodu nebudú vyhovovať, môžete pôžičku do jedného mesiaca od podpisu zmluvy vrátiť bez toho, aby ste za to zaplatili akékoľvek sankcie alebo úroky.

Ako sa s vami môžem spojiť? Kde nájdem vaše kontaktné informácie?

Zaujímajú vás informácie o pôžičke? Zavolajte nám na telefónne číslo na tejto stránke. V prípade, že ste naším klientom, môžete zavolať na klientsku linku 0850 111 118. Spojiť sa s nami môžete tiež e-mailom na info@homecredit.sk.

Číslo účtu vám, žiaľ, nemôžeme povedať rovno bez toho, aby sme vedeli, na čo ho potrebujete. Používame ich totiž viac – každý účet má iný účel. Zavolajte nám, prosím, na klientsku linku 0850 111 118 a my vám dáme číslo toho najvhodnejšieho.

Adresa, kam nám môžete napríklad posielať podpísané zmluvy, je:
Home Credit Slovakia, a.s.
Teplická 7434/147
921 22 Piešťany

Potrebujete ešte viac informácií?