Etický kódex

Tento kódex sa vzťahuje na predajcov, ktorí uzatvárajú úverové zmluvy v zastúpení spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. formou priameho predaja. Ich cieľom je stanovenie zásad, ktorými sa predajcovia musia riadiť pri vykonávaní svojej predajnej činnosti.

Priamy predaj: uzatváranie zmlúv na dodávku tovarov a služieb priamo u spotrebiteľov v domácnostiach, na pracoviskách, na predvádzacích akciách a na iných miestach, než v stálych obchodných prevádzkach, mimo obchodnej siete, zvyčajne za pomoci vysvetlenia a predvedenia tovaru alebo služieb priamym predajcom.

Priami predajcovia: osoby, ktoré vykonávajú ponuku a predaj tovaru a služieb systémom priameho predaja.

Základné zásady

Základné zásady, ktoré sú priami predajcovia povinní dodržiavať pri uzatváraní obchodov formou priameho predaja, sú korektné rokovania voči spotrebiteľom a ochrana oprávnených záujmov spotrebiteľov, čo zahŕňa najmä nasledujúce pravidlá:

Preukázanie totožnosti

Pred začatím rokovaní priamy predajca bez požiadania preukáže klientovi svoju totožnosť a tiež totožnosť toho, za koho prípadne koná a objasní účel svojej návštevy. Klientovi ďalej jasne oznámi, že poskytovateľom úveru je spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s., v ktorej zastúpení predajcu financovanie predaja úverom ponúka.

Pravdivé informácie

Predajca bude klienta vždy pravdivo informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú podstatné pre rozhodnutie klienta, najmä o podmienkach sprostredkovania úverov od spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. na financovanie ponúkaného tovaru.

Formulár

Predajca odovzdá klientovi písomný formulár návrhu úverovej zmluvy spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. bude klientovi pomáhať pri jeho vypĺňaní a zodpovie pravdivo, úplne a zrozumiteľne otázky klienta týkajúce sa vyplňovaného formulára.

Poskytnutie časového priestoru

Predajca poskytne klientovi dostatočný čas na preštudovanie formulára úverovej zmluvy a úverových podmienok.

Reklama

Propagačné letáky, reklamné materiály alebo oslovenie klienta formou poštovej zásielky s ponukou financovanie tovaru alebo služieb úverom poskytovaným spoločnosťou Home Credit a.s. musí obsahovať celé obchodné meno a sídlo spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. a nesmie obsahovať tvrdenie alebo ilustráciu, ktorá by bola klamlivá alebo nepravdivá.

Rešpektovanie súkromia

Osobné alebo telefónne kontakty s klientmi budú priami predajcovia nadväzovať vhodným spôsobom a vo vhodnom čase, aby nedošlo k obťažovaniu. Ak o to zákazník požiada, priamy predajca okamžite predvádzanie alebo prezentáciu produktu preruší.

Poctivosť

Priami predajcovia nebudú zneužívať dôveru zákazníkov, budú rešpektovať ich obchodnú neskúsenosť a nebudú využívať starobu a chorobu zákazníkov alebo ich jazykové bariéry. Priami predajcovia nebudú nútiť zákazníka k takej kúpe, ktorú by urobil iba preto, aby vyhovel priamemu predajcovi alebo aby ukončil predvádzanie ponúkaného produktu.

Tovar alebo služby financované úverom

Výklad a predvádzanie ponúkaných výrobkov musí byť presný a úplný.

Predajca zabezpečí, aby zákazníkova objednávka bola vybavená riadnym spôsobom a v stanovenú dobu.

V objednávkovom formulári alebo inej priloženej dokumentácii budú jasne formulované záručné podmienky, podrobnosti i obmedzenia týkajúce sa servisu, obchodné meno a sídlo spoločnosti poskytujúcej záruku, záručná lehota a nápravné opatrenia poskytnuté kupujúcemu.

Predajca nebude používať porovnávanie, ktoré by mohlo byť zavádzajúce a ktoré je nezlučiteľné s princípmi poctivej súťaže. Pri výbere charakteristických vlastností produktu sa nebude predajca správať nečestne a prezentácia bude založená na faktoch, ktoré môžu byť riadne doložené.

Zakázané praktiky

Predajca nesmie

  • prinútiť spotrebiteľov k okamžitému rozhodnutiu bez toho, aby mu poskytol primeranú lehotu potrebnú k informovanému rozhodnutiu,
  • tvrdiť alebo vytvárať dojem, že predávaný výrobok alebo poskytovaná služba financované úverom sú dovolenky, majú atesty a schválenie, aj keď tomu tak nie je,
  • nepravdivo vyhlasovať, že výrobok alebo poskytnutá služba financované úverom môže vyliečiť chorobu, zdravotné poruchu alebo postihnutie,
  • vytvárať dojem, že spotrebiteľ nemôže opustiť miesto, kde je ponúkaný alebo predávaný výrobok alebo poskytovaná služba, bez uzavretia zmluvy,
  • osobne navštíviť spotrebiteľa v jeho bydlisku za účelom ponúk, hoci ho spotrebiteľ vyzval, aby jeho bydlisko opustil a nevracal sa,
  • opakovane robiť spotrebiteľovi nevyžiadané ponuky prostredníctvom telefónu, faxu, elektronickej pošty, alebo iných prostriedkov prenosu na diaľku,
  • vyžadovať od spotrebiteľa okamžitú alebo odloženú platbu za výrobky alebo služby, ktoré mu dodal, hoci si ich spotrebiteľ neobjednal,
  • vyhlasovať, že ak si spotrebiteľ výrobok alebo službu nekúpi, ohrozí tým jeho podnikanie, pracovné miesto alebo existenciu,
  • vytvárať klamlivý dojem, že spotrebiteľ vyhral alebo vyhrá, hoci v skutočnosti žiadna taká výhra alebo výhoda neexistuje alebo pre získanie výhry či výhody musí spotrebiteľ vynaložiť finančné prostriedky alebo iné výdavky.