Podmienky pre vrátenie časti zaplatených úrokov

1) Klient na základe telefonátu alebo žiadosti na internete uskutočnenej v období od 14. 10. 2013 do 3. 2. 2014 uzatvorí úverovú zmluvu na produkt Telefonická pôžička alebo Online pôžička so spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“), a k poskytnutiu úveru dôjde najneskôr 31. 3. 2014 (ďalej len „Zmluva“).

2) Klientovi vzniká nárok na vrátenie časti zaplatených úrokov za ďalej uvedených podmienok. Bonus je vypočítaný ako rozdiel medzi úrokovým navýšením zjednaným s klientom v Zmluve a úrokovým navýšením pri ročnej úrokovej sadzbe vo výške 9,9 % (ďalej len „Bonus“), ktorý bude klientovi poskytnutý v prípade, že splní nasledujúce podmienky:

  • Klient spláca a splácal všetky svoje záväzky voči Spoločnosti riadne a včas v súlade s aktuálne platným splátkovým kalendárom.
  • Úver zjednaný v Zmluve bude Spoločnosti hradený podľa aktuálne dohodnutého splátkového kalendára, takže v prípade zmeny splátkového kalendára počas trvania Zmluvy môže byť klientovi vyplatený Bonus v inej výške, než ktorý bol klientovi vyčíslený podľa pôvodného splátkového kalendára zjednaného v Zmluve.
  • Úver zjednaný v Zmluve bude klientom splácaný minimálne v 60 mesačných splátkach.
  • Nenastali okolnosti uvedené v bode 4 týchto Podmienok.

3) Bonus predstavujúci zľavu, na uhradených úrokoch z úveru, bude klientovi vyplatený jednorazovo, po riadnom doplatení úveru, keď pri doplatení úveru bude zo strany Spoločnosti vyhodnotené, či bol úver splácaný minimálne v 60 mesačných splátkach. Bonus bude poskytnutý formou prevodu na klientov bežný účet uvedený v Zmluve alebo na účet, ktorý klient Spoločnosti písomne oznámi. Bonus bude pripísaný v prospech bežného účtu najneskôr 3 mesiace po splnení podmienok pre výplatu Bonusu.

4) Klientovi nevzniká nárok na vyplatenie Bonusu v nasledujúcich prípadoch:

  • Klient odstúpil od Zmluvy.
  • Klient predčasne splatil či čiastočne splatil úver vyplývajúci zo Zmluvy.
  • Klient bude meškať s akoukoľvek splátkou úverov u Spoločnosti.
    • V prípade, že dôjde iba k jednorazovému omeškaniu s platením, ktoré nepresiahne 14 kalendárnych dní, klientovi vzniká nárok na vyplatenie ½ výšky Bonusu.

5) Spoločnosť je oprávnená, na základe vlastného uváženia, Bonus poskytnúť aj iným než vyššie uvedeným spôsobom, alebo aj v prípade, že klient nesplní niektorú podmienku pre jeho poskytnutie.

6) Vzorový príklad: Pre výšku pôžičky 2.000 €, s výškou splátky 38,50 €, počtom splátok 84 a lehote splatnosti do 15.11.2020 je úroková sadzba 14,83 % p.a., RPMN 16,0 %, a celková čiastka splatná spotrebiteľom 3.234 €. Riadnou úhradou splátok v súlade s prvým splátkovým kalendárom si podľa podmienok akcie zaistíte na konci splácania bonus vo výške 453,60 € a RPMN bude zodpovedať hodnote 12,5 % a úroková sadzba bude zodpovedať hodnote 11,76 % p.a., celková čiastka splatná spotrebiteľom potom bude iba 2.780,40 €. Uvedené hodnoty sú počítané k dátumu poskytnutia úveru 15.11.2013 a splátke vždy k 15. dňu v mesiaci počínajúc 15.12.2013.