Dlžník • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Dlžník

Dlžník je fyzická alebo právnická osoba, ktorej finančná inštitúcia (veriteľ) poskytla úver. Pôžičku dlžník dostáva na základe úverovej zmluvy, z ktorej preň vyplývajú záväzky. Dlžník sa zaväzuje riadne a včas plniť všetky dohodnuté záväzky v úverovej zmluve. Je povinný v dohodnutom termíne vrátiť požičanú sumu (istinu) a dohodnuté úroky, prípadne poplatky.

Keď si klient dohodne pôžičku, alebo využije peniaze z úverového účtu ku kreditnej karte, stáva sa dlžníkom. Tým pádom sa jeho meno objaví v bankových i nebankových registroch dlžníkov. Tieto registre slúžia na nazretie ďalším finančným inštitúciám, napríklad Home Creditu, ktoré môžu na základe záznamov lepšie posúdiť úveruschopnosť klienta v prípade ďalšej žiadosti o úver.

Registrami sú napríklad Nebankový register klientskych informácií (NRKI) a Spoločný register bankových informácií (SRBI). Obidva majú za cieľ poskytnúť veriteľovi informácie o klientovi, aby mal viac dát. Obvykle veriteľ skúma, či je pre budúceho klienta bezpečná navrhovaná výška splátky pri požadovanej výške úveru a či je klient schopný bezpečne splácať.

Ak dlžník úspešne splatí úver, získa do budúcna pozitívnu históriu, ktorá mu môže pomôcť získať lepšie podmienky pri vybavovaní ďalšej pôžičky.