Akontácia

Je čiastočná platba kúpnej ceny, ktorú zaplatíte vopred predajcovi v prípade poskytnutia účelového úveru. Môže byť uvádzaná v percentách z celkovej kúpnej ceny obstarávanej veci. Napr. pri nákupe na splátky je to suma, ktorú zaplatíte priamo pri nákupe. Zvyšok potom splácate.

Aktivácia karty

Je proces, ktorým vám sprístupníme služby, ktoré karta ponúka. Aktivácia našich kariet je zadarmo a prebieha prostredníctvom zabezpečených webových stránok alebo telefonicky na našom aktivačnom čísle. Pred samotným použitím karty je potrebné kartu podpísať na zadnej strane do podpisového prúžka.

Amortizácia

Je umorovanie dlhu v pravidelných splátkach.

Anuitný spôsob splácania

Je splácanie pravidelnými splátkami, ktoré sa po celý čas splácania nemenia. Každá anuitná splátka v sebe zahŕňa zodpovedajúcu časť istiny (úmor) a úrok.

ATM

Je skratka pre peňažný výdajový automat (bankomat) na výplatu hotovosti prostredníctvom platobnej karty, prípadne bezkontaktne pomocou karty registrovanej v mobilnom zariadení.


Bezhotovostná platba

Je platba iným spôsobom než hotovými peniazmi, napr. prostredníctvom platobnej karty v termináli u obchodníka, prevod finančných prostriedkov pomocou internet bankingu (jednorazový príkaz na úhradu alebo trvalý príkaz nastavený pre mesačné splátky), platba kartou na internete a pod.

Bezúčelový (neúčelový) úver

Je druh úveru, ktorý môžete využiť na ľubovoľný účel, nečerpáte ho na financovanie konkrétneho tovaru alebo služieb. Ide napríklad o hotovostný úver.

Bezúročné obdobie

Je časové rozmedzie, v ktorom môžete vrátiť požičané peniaze bez akýchkoľvek úrokov.

Blokácia karty

Je proces, ktorým dôjde k znemožneniu používania platobnej karty. Blokáciou karty sa zabraňuje najmä jej zneužitiu potom, keď kartu stratíte alebo vám ju niekto odcudzil či zneužil.

Bonita

Je schopnosť plniť finančné záväzky.

Čerpanie úveru

Je okamih, kedy vám poskytneme finančné prostriedky. Napríklad výber z bankomatu, platba kartou v obchode, prevod peňazí z úverového účtu na bežný bankový a pod.

Dátum splatnosti

Je deň, kedy by mala byť splátka pripísaná na náš účet.

Disponibilný zostatok

Je objem finančných prostriedkov, ktoré máte aktuálne k dispozícii na úverovom účte na čerpanie revolvingového úveru. Je to úverový rámec znížený o sumu už uskutočnených čerpaní.

Dlh

Je povinnosť určitej osoby (dlžníka) plniť záväzok (napr. zaplatiť) inej osobe (veriteľovi).

Dlžník

Je (okrem iného) fyzická alebo právnická osoba, ktorej finančná inštitúcia poskytla úver. Táto osoba je na základe úverovej zmluvy povinná vrátiť úver (teda istinu) a zaplatiť úroky a prípadné ďalšie poplatky.

Doba trvania úverovej zmluvy

Vyjadruje dohodnutú dobu, po ktorú budete úver splácať. Tento parameter úveru je zakotvený v úverovej zmluve.

Doklad totožnosti

Je nutný na vašu identifikáciu. Občan Slovenskej republiky vždy predkladá platný občiansky preukaz a prípadne druhý doklad totožnosti. Akceptujeme vodičský preukaz alebo cestovný pas, rodný list či zbrojný preukaz. Cudzinec predkladá doklad o trvalom pobyte na území SR.

Doplnkové služby

Sú nepovinné služby, ktoré si môžete za poplatok dohodnúť ku svojmu úveru.

Držiteľ karty

Je majiteľ karty, ktorý je ako jediný oprávnený kartu používať.

Embosovaná karta

Je platobní karta, na ktorej je reliéfne (vystúpenou tlačou) uvedené meno majiteľa karty, jej číslo a platnosť.

Inkaso

Je pokyn na uskutočnenie platby z bežného bankového účtu. Touto formou sa obvykle hradia pravidelné platby (napr. pravidelné mesačné splátky úveru a pod.).

Istina

Je objem prostriedkov, ktoré ste si od nás požičali. Nesplatenou istinou je zostávajúca suma úveru bez budúcich úrokov, ktorú ste nám ešte neuhradili.

Kreditná karta

Je platobná karta, ktorej prostredníctvom je možné opakovane čerpať revolvingový úver, vyberať hotovosť z bankomatu a pod. Každá transakcia kartou znamená čerpanie nášho úveru.

Mimoriadna splátka

Je platba nad rámec pravidelných splátok. Mimoriadnou splátkou sa zníži nesplatená dlžná suma, skráti doba splácania, či dokonca dlh rovno zanikne v dôsledku doplatenia úveru.

Nezaistený úver

Je úver, ktorý nie je zaistený záložným právom, ručením, zaisťovacím prevodom práva ani iným spôsobom.

NRKI

Je skratka pre Nebankový register klientskych informácií, ktorý zhromažďuje dáta o úveroch klientov nebankových spoločností poskytujúcich tieto finančné služby. Register napomáha rýchlejšiemu overovaniu vašej bonity.

Oddlženie/insolvencia

Je krajný spôsob riešenia finančnej situácie, ak máte viac veriteľov a peňažité záväzky, ktoré nie ste schopní splácať. Podmienky oddlženia upravuje zákon o konkurze a reštrukturalizácii.

Overený mobil

Je telefónne číslo vášho mobilu, na ktorý sú odosielané SMS správy s overovacími kódmi na potvrdenie operácií v Správcovi financií či mobilnej aplikácii.

p. a.

Je skratka z lat. per annum, čo znamená ročný, za rok – pri úvere znamená úrokovú sadzbu za jeden rok.

p. m.

Je skratka z lat. per mensem, čo znamená mesačný, za mesiac –  pri úvere znamená mesačnú úrokovú sadzbu.

PIN

Je skratka pre personal identification number, teda osobné identifikačné číslo, ktoré je ochranným prvkom napríklad platobných kariet. Používa sa spravidla pri výbere hotovosti z bankomatu a pri platbe kartou u obchodníka.

Platobná karta

Je všeobecné označenie pre platobný nástroj – kartu. Platobnou kartou je tak karta debetná, kreditná, úverová atď.

Platobná schopnosť

Je vaša schopnosť hradiť riadne a včas záväzky voči nám.

Pohľadávka

Je právo veriteľa na určité plnenie zo strany dlžníka.

Poistenie

Je vzťah, pri ktorom na seba poisťovňa preberá záväzok, že poistenému alebo tretej osobe nahradí ujmu, ktorá im vznikne za podmienok uvedených v poistnej zmluve. Tento záväzok sa realizuje za úplatu – poistné.

Poistná udalosť

Je náhodná udalosť, s ktorou je spojená povinnosť poistiteľa poskytnúť poistné plnenie.

Poistné krytie (plnenie)

Je zmluvne dohodnutá suma, ktorú poisťovňa vyplatí, ak dôjde k poistnej udalosti.

Poplatok

Je peňažná suma, ktorú ste povinní platiť za poskytovanie určitej služby (napr. poplatok za výber z bankomatu, vedenie účtu a pod.).

Predčasné splatenie

Je možnosť poskytnutý úver kedykoľvek úplne alebo čiastočne (prostredníctvom mimoriadnej splátky) splatiť. Pri predčasnom splatení úveru platíte len úroky, ktoré vznikli do chvíle predčasného splatenia. Ak ste podnikateľ, budeme vám pri úvere na auto ďalej účtovať poplatok za predčasné splatenie.

Príkaz na úhradu

Je spôsob bezhotovostného prevodu finančných prostriedkov, ktorým majiteľ bankového účtu požaduje po banke uskutočnenie určitej platby z jeho účtu na účet iného subjektu. Od tohto príkazu je odvodený tzv. trvalý príkaz na úhradu, ktorým sa z účtu prevádza opakovane rovnaká suma.

Revolvingový úver

Je úver, ktorý umožňuje opakovane čerpať finančné prostriedky až do výšky dohodnutého úverového rámca. K tomuto typu úveru je spravidla vydávaná kreditná karta.

RPMN

Je skratka pre ročnú percentuálnu mieru nákladov na úver, ktorou sa rozumejú celkové náklady spojené s úverom vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky úveru. Cieľom RPMN je pomôcť vám porovnať rôzne ponuky úverov.

Sadzobník

Je cenníkom našich služieb. Obsahuje prehľad všetkých poplatkov a odmien, ktoré sú spojené s úverom.

Splátka

Je peňažná suma, ktorú nám hradíte, a splácate tak poskytnutý úver. V splátkach je najmä zahrnutá zodpovedajúca časť istiny, úroky a prípadne ďalšie poplatky za dobrovoľne dohodnuté doplnkové služby k úveru alebo poistenie, ak bolo dohodnuté.

Splátkový kalendár

Je plán, v ktorom je presne stanovené, v akom termíne a akú sumu nám budete splácať.

Splatnosť

Je vopred dohodnutý okamžik, do ktorého ste sa zaviazali splatiť úver, respektíve jednotlivé splátky úveru.

SRBI

Je skratka pre Společný register bankových informácií, ktorý zhromažďuje dáta o platobnej histórii klientov bánk s aktívnym či nedávno splateným úverom. Databáza napomáha rýchlejšiemu posúdeniu vašej bonity v prípade, že žiadate o úver.

Transakcia

Je uskutočnenie akejkoľvek platby na úverovom účte, napr. výber peňažných prostriedkov z účtu, prevod peňažných prostriedkov na alebo z účtu, platba kartou, zaplatenie splátky úveru.

Trvalý príkaz

Slúži na úhradu opakujúcich sa platieb pevne stanovených súm v pevnom termíne z bežného bankového účtu platcu na stále rovnaký účet príjemcu.

Účelový úver

Je druh úveru, ktorý môžete využiť len na financovanie vopred stanoveného konkrétneho tovaru alebo služieb alebo na splatenie dlhov voči vašim veriteľom (konsolidácia).

Úmor

Je splátka istiny dlhu, teda časť splátky, o ktorú sa znižuje výška dlžnej sumy.

Upomienka

Je výzva, aby ste uhradili splátku či inú dlžnú sumu, ktorú sme od vás nedostali v stanovenom termíne.

Úrok

Je peňažitá odmena, ktorú nám platíte za požičanie peňazí. Výška úroku je závislá od výšky istiny (výšky poskytnutého objemu peňazí, t. j. úveru), od výšky úrokovej sadzby a od doby trvania úveru.

Úroková sadzba

Určuje cenu požičaných peňazí (úrok). Obvykle je vyjadrená v percentách za rok. Konkrétna výška tejto sadzby súvisí s dobou, na ktorú sú peniaze požičané, a často tiež so sumou.

Úver

Je poskytnutie peňazí za úrok, t. j. požičiame vám peniaze (poskytneme úver) s tým, že po určitom čase vrátite peniaze späť (jednorazovo alebo v pravidelných splátkach). Ako odmenu za poskytnutie peňazí nám platíte úrok.

Úverová zmluva

Je písomná zmluva medzi nami a vami. Na jej základe sa zaväzujeme poskytnúť vám peňažné prostriedky do určitej sumy; vy sa zaväzujete poskytnuté peniaze vrátiť a zaplatiť úroky.

Úverové podmienky

Zakotvujú ďalšie naše a vaše práva a povinnosti týkajúce sa úveru. Sú nedeliteľnou súčasťou úverovej zmluvy uzatváranej medzi nami a vami.

Úverový rámec

Je maximálny objem úveru, ktorý môžete čerpať na základe zmluvy o revolvingovom úvere. Výšku úverového rámca je možné v priebehu trvania úverovej zmluvy zmeniť – zvýšiť alebo znížiť.

Variabilný symbol

Je číselný údaj slúžiaci na identifikáciu platby.

Veriteľ

Je fyzická alebo právnická osoba poskytujúca úver v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo osoba, ktorá má pohľadávku voči dlžníkovi.

Výpis z úverového účtu

Je doklad, ktorý dostávate pravidelne každý mesiac, keď začnete čerpať revolvingový úver. Na výpise je uvedená výška mesačnej splátky, začiatočný stav účtu, pohyby v mesiaci, disponibilný zostatok atď.

Výška úveru

Je suma, ktorú ste si od nás požičali.

Zmluvná pokuta

Je dohodnutá peňažná sankcia vyplývajúca zo zmluvnej dohody, ktorú platí zmluvná strana, ktorá porušila svoju povinnosť zaistenú zmluvnou pokutou, druhej zmluvnej strane.

Zosplatnenie

Je naše právo požadovať jednorazové vrátenie nesplatenej dlžnej sumy, ku ktorému vás vyzveme v prípade, že prestanete splácať alebo porušíte povinnosti vyplývajúce z úverovej zmluvy, ktoré voči nám máte.