Doba trvania úverovej zmluvy • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia,…

Doba trvania úverovej zmluvy

Doba trvania úveru je vopred dohodnutý časový údaj, počas ktorého sa dlžník zaväzuje splatiť úver veriteľovi. Doba trvania úveru sa líši podľa typu úveru. Pri hotovostnom úvere vždy klient dostane splátkový kalendár, na základe ktorého postupne spláca dlh a úroky.

Pri revolvingovom úvere ale doba trvania úveru nekončí splatením. Pretože tento typ úveru umožňuje opakované čerpanie financií, končí doba trvania úveru pri revolvingovom úvere až po žiadosti o ukončenie zo strany klienta, alebo po ukončení zo strany poskytovateľa pôžičky, napríklad Home Creditu.

Možnosť opakovaného čerpania v neobmedzenej dobe trvania úveru, navyše bez predchádzajúceho ohlasovania a schvaľovania veriteľom, je klientmi veľmi pozitívne hodnotená funkcia.