Istina • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Istina

Istina je finančná suma, ktorú si klient požičiava od veriteľa, napríklad od Home Creditu. Suma, ktorú následne dlžník vracia veriteľovi, sa väčšinou istine nerovná. Býva navýšená o úroky a prípadné poplatky alebo ďalšie dohodnuté platby.

Obvykle raz mesačne klient posiela veriteľovi dohodnutú splátku. Splátka sa skladá z úmoru, úroku a prípadne poplatkov za ďalšie služby a pod. Home Credit v spolupráci s vybranými partnermi ponúka nákup na splátky bez navýšenia. V takom prípade sa pri splácaní splátka rovná úmoru, pretože je úrok nulový.

Úver zaniká v prípade, že dlžník splatí veriteľovi celú istinu, príslušné dohodnuté úroky a prípadne aj poplatky alebo ďalšie dohodnuté platby, napríklad za doplnkové služby. Pri revolvingovom úvere končí platnosť úverovej zmluvy až na základe vzájomnej dohody alebo výpovede úverovej zmluvy. Inak je úverová zmluva uzatvorená na neurčito.