Oddlženie/insolvencia • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Oddlženie / insolvencia

Oddlženie, tzv. osobný bankrot, je krajné riešenie nepriaznivej finančnej situácie. Klienti ho využívajú v prípade, ak majú viacero finančných záväzkov po splatnosti, ktoré nie sú schopní splácať. Presné podmienky upravuje zákon o konkurze a reštrukturalizácii.

Čo sa deje ďalej?

Ak žiadosť dôjde tak ďaleko, je súd oprávnený nariadiť predaj majetku dlžníka, môže stanoviť splátkový kalendár alebo vziať do úvahy návrh riešenia, ktoré navrhuje sám dlžník.