PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ

Je vaša schopnosť hradiť riadne a včas záväzky voči nám.