Poistné krytie (plnenie) • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Poistné krytie (plnenie)

Poistné plnenie je finančná suma, ktorú poisťovňa vyplatí, ak nastane poistná udalosť. Podrobnejšiu úpravu podmienok na vyplatenie poistného nájdete v poistnej zmluve a poistných podmienkach. Je preto nutné sa s detailmi zoznámiť ešte pred podpisom zmluvy.

Príjemcom poistného plnenia je tzv. oprávnená osoba, ktorou je obvykle priamo poistený.

Home Credit ako poistník v rámci skupinového poistenia u zmluvných poisťovní dbá na to, aby každé poistné plnenie prebehlo presne podľa dohodnutých podmienok.