Potvrdenie o príjme • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Potvrdenie o príjme

Potvrdenie o príjme v kontexte žiadateľa o úver je dokument, ktorým žiadateľ preukazuje výšku svojho príjmu zo zamestnania, podnikania alebo iného zdroja financií. Potvrdenie o príjme slúži poskytovateľovi úveru ako jeden z podkladov na vyhodnotenie, či bude žiadateľ schopný úver bez problémov splácať.

Potvrdenie o príjme je možné získať napríklad od zamestnávateľa. Ak žiadateľ nie je zamestnaný, môže sa potvrdenie o príjme líšiť v závislosti od jeho zdroja príjmu. Napríklad v prípade podnikania môže poskytovateľ úveru požadovať daňové priznanie a výpis z bankového účtu.

Existuje mnoho variantov potvrdenia o príjme, napríklad výplatná páska, daňové priznanie, výpis z bankového účtu, dôchodkový výmer a pod. Poskytovateľ úveru môže požadovať konkrétny typ potvrdenia o príjme v závislosti od typu úveru, výšky úveru a zdroja príjmu žiadateľa.

Poskytovateľ úveru je zo zákona povinný overovať, že bude žiadateľ schopný úver splácať, preto je oprávnený požadovať po žiadateľovi doloženie potvrdenia o príjme.

Pokiaľ sa dlžník rozhodne s veriteľom uzavrieť ďalšiu úverovú zmluvu, môže od neho veriteľ požadovať aktuálne potvrdenie o príjme. Je to preto, že môže dôjsť k zmene výšky, alebo dokonca druhu príjmu, takže by na posúdenie nestačilo predchádzajúce potvrdenie.