Úverová zmluva • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Úverová zmluva

Úverová zmluva je písomná dohoda medzi poskytovateľom úveru a klientom. Na jej základe veriteľ poskytuje dlžníkovi peniaze vo vopred dohodnutej výške. Dlžník sa v úverovej zmluve zaväzuje požičané peniaze splatiť v dohodnutom termíne, a to vrátane úrokov, prípadne poplatkov. Home Credit si za vybavenie ani predčasné splatenie či doplatenie úveru neúčtuje žiadne poplatky.