Úverové podmienky • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Úverové podmienky

Úverové podmienky zakotvujú práva a povinnosti oboch zmluvných strán. Upravujú podmienky úveru a sú nedeliteľnou súčasťou úverovej zmluvy. Úverové podmienky podpisom zmluvy potvrdzujú obidve zmluvné strany a zaväzujú sa riadiť sa nimi po celý čas trvania zmluvného vzťahu.