Úverový rámec • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Úverový rámec

Úverový rámec náleží revolvingovému úveru a je to maximálny objem financií, ktoré veriteľ poskytne dlžníkovi. Klient s revolvingovým úverom má možnosť čerpať financie až do výšky úverového rámca. V prípade potreby môže klient požiadať Home Credit o zmenu výšky úverového rámca. V prípade navýšenia Home Credit posudzuje, či je možné, aby klient využíval vyšší rámec. Ak áno, rámec navýši.