Zmluvná pokuta • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Zmluvná pokuta

Zmluvná pokuta je finančná sankcia, ktorá vyplýva zo vzájomnej dohody poskytovateľa úveru a klienta v zmluve. Zmluvnú pokutu platí strana, ktorá porušila vzájomné dohody, druhej strane. Zmyslom zmluvnej pokuty je napríklad pokrytie straty vzniknuté nedodržaním vzájomnej dohody oboch zúčastnených strán.