Zosplatnenie • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Zosplatnenie

Zosplatnenie je právo veriteľa požadovať po dlžníkovi jednorazové vrátenie nesplatenej dlžnej sumy. Je ale nutné, aby dlžníka vopred informoval. Obvykle ide o pokročilý krok v prípade, že klient dlhodobo nespláca svoj úver alebo neplní či porušuje iné dohodnuté podmienky v úverovej zmluve. Ak dôjde k zosplatneniu úveru, je dlžník povinný v stanovenom termíne doplatiť plnú výšku nesplatenej dlžnej sumy.