Peniaze z poistenia v Home Credite priamo na bežný účet klienta •…

Peniaze z poistenia v Home Credite priamo na bežný účet klienta

01. 04. 2009

Piešťany 1. apríl 2009 – Spoločnosť Home Credit prichádza na trh s prevratnou novinkou v oblasti poistenia. Nové poistenie úveru Home Credit, ktoré klienti môžu dobrovoľne uzavrieť, im v prípade straty zamestnania okamžite poskytne finančné prostriedky nielen na úhradu splátok úveru ale aj na chod domácnosti. Peniaze z poistky sú v prípade poistnej udalosti vyplácané klientovi buď priamo na jeho bežný účet alebo poštovou poukážkou a bez ďalších podmienok sú mu priamo k dispozícii. Spoločnosť tak reaguje na požiadavky klientov, ktorí v ekonomicky nestabilnej dobe žiadajú lepšie zabezpečenie svojich financií. Poistenie je možné dohodnúť tak k nákupu na splátky a hotovostnému úveru, ako aj k revolvingovým a kreditným kartám. Najnovšie Home Credit zavádza aj samostatné poistenie proti zneužitiu karty.

<div>

„Našim cieľom je poskytovať také poistenie, ktoré klientov v prípade neočakávaných životných situácií skutočne zabezpečí. Týmto krokom podporujeme klientov, ktorí si chcú požičiavať zodpovedne.Poistenie môže totiž zmierniť nepríjemné dôsledky finančnej tiesne, do ktorej by sa takto mohol behom splácania dostať. A s našimi poistnými produktmi je iba na ňom, ako s peniazmi naloží,“ približuje Jakub Petřina, riaditeľ marketingu spoločnosti Home Credit Slovakia, a. s.

Nové poistenie od Home Creditu prináša klientovi skutočnú istotu: pokiaľ ho bude mať uzavreté
a nebude môcť splácať svoje záväzky, peniaze za poistné krytie dostane priamo na svoj účet. Bude s nimi môcť voľne disponovať a sám rozhodne, či ich použije na platbu mesačnej splátky, alebo nimi zaplatí za niečo iné. Jedná sa o zásadnú zmenu – doposiaľ peniaze za poistné krytie poisťovňa vyplácala priamo na klientov úverový účet v Home Credite.

Zmena sa týka i rozšírenia portfólia poistných produktov na tri balíčky – Štandard, Plus a Premium.Štandard je úplne nový produkt, ktorý pokrýva poistenie smrti úrazom a invalidity následkom úrazu a pri hotovostných pôžičkách preň platí nižšia sadzba 1,9 %. Balíček Plus, ktorý vyjde klienta

na 3,07 % z mesačnej splátky pri nákupe na splátky (3,98 % pre hotovostný úver), zahŕňa poistenie pracovnej neschopnosti, invalidity a smrti úrazom. Jeho rozšírený variant, balíček Premium
so sadzbou 7,14 % z mesačnej splátky pri nákupe na splátky (7,58 % pre hotovostný úver) naviac obsahuje poistenie straty z príjmu zo zamestnania alebo podnikania. Všetky tieto typy poistenia
si môže klient dohodnúť súčasne s podpisom zmluvy.

Ako novinku Home Credit taktiež zavádza oddelené poistenie proti zneužitiu karty za poplatok

0,50 €mesačne. Okrem finančnej škody vzniknutej zneužitím karty, poskytuje taktiež náhradu škody za stratené či odcudzené kľúče a osobné doklady (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas a pobytové povolenie pre cudzincov). Ďalšou zmenou je nový spôsob výpočtu poistenia, ktorý sa vzťahuje k revolvingovým a kreditným kartám. Doposiaľ sa poistenie počítalo ako percento z predpísanej minimálnej splátky, teraz bude klient platiť pevnú mesačnú čiastku. Čím viac teda klient kartu využíva, tým výhodnejšie je preňho poistenie. Rovnako tak získa fixné poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, bez ohľadu na vyčerpaný kreditný rámec na karte alebo výšku mesačnej splátky. Plnenie poisťovňa vypláca priamo na účet klienta.

Bližšie informácie k jednotlivým variantom poistenia nájdete v priložených tabuľkách.

Spotrebiteľské úvery – nákup na splátky 

  poistné krytie
  poistné pracovná neschopnosť strata zamestnania invalidita invalidita úrazom smrť úrazom
Plus 3,07 % x   x   x
Premium 7,14 % x X x   x

 Hotovostné úvery 

  poistné krytie
  poistné pracovná neschopnosť strata zamestnania invalidita invalidita úrazom smrť úrazom
Štandard 1,9 %       x x
Plus 3,98 % x   x   x
Premium 7,58 % x X x   x

Kreditné a revolvingové karty 

  poistné krytie
  poistné pracovná neschopnosť strata zamestnania invalidita invalidita úrazom smrť úrazom
Štandard 0,47       1 660,00 € 1 660,00 €
Plus 2,29  66,00 €   1 660,00 €   1 660,00 €
Premium 3,29 66,00 € 66,00 € 1 660,00 €   1 660,00 €

Poistenie proti zneužitiu karty 

  poistné krytie
   Poistenie proti zneužitiu karty poistné zneužitie karty strata dokladov strata kľúčov
    € 0,50 až 332 €  + poplatok za blokovanie a vydanie novej  do 66,50 € do 66,50 €
</div>

 

Poznámka pre editorov:

Spoločnosť Home Credit Slovakia, a. s., patrí k lídrom trhu spotrebiteľského financovania na Slovensku. Poskytuje účelové a bezúčelové financovanie prostredníctvom spotrebiteľských a revolvingových úverov, produktové portfólio dopĺňajú hotovostné pôžičky. Za rok 2008 prefinancovala nákupy svojich klientov v hodnote 4,47 miliardy Sk (149 miliónov eur).

Spoločnosti skupiny Home Credit pôsobia na trhoch spotrebiteľského financovania v strednej a východnej Európe, v strednej Ázii a na Ďalekom východe. V roku 2008 spoločne poskytli úvery v celkovom objeme 3,6 miliardy eur. Skupina Home Credit zastáva popredné pozície na trhoch v Českej republike (Home Credit, od roku 1997), na Slovensku (Home Credit Slovakia,od roku 1999), v Ruskej federácii (Home Credit & Finance Bank, od roku 2002) a v Kazachstane (od decembra 2005). V roku 2006 vstúpila na trhy v Bielorusku (Home Credit Bank) a na Ukrajine (Home Credit Bank, Home Credit Finance), od decembra 2007 pôsobí taktiež v Číne.

Skupina Home Credit Group je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny PPF, ktorá sa zaoberá predovšetkým spotrebiteľským financovaním a retailovým bankovníctvom. Skupina naďalej aktívne vyhľadáva investičné príležitosti a realizuje strategické investície na rastúcich trhoch strednej a východnej Európy a Ázie. Prostredníctvom podielu v Generali PPF Holdingu je skupina PPF účastníkom trhu poisťovníctva v strednej a východnej Európe. Za 18 rokov svojej existencie sa skupina PPF stala jedným z popredných medzinárodných finančných investorov s hodnotou spravovaných aktív prevyšujúcich 8 miliárd euro.