Podmienky na vrátenie 1/2 zaplatených úrokov

1) Klient na základe telefonátu, alebo žiadosti na internete vybavovaných v období 9.5.2014 – 7.7.2014 uzavrie úverovú zmluvu o produkte Telefonná pôžička alebo Online pôžička so spoločnosťou Home Credit Slovakia, a. s. (ďalej len Spoločnosť) a k poskytnutiu úveru dôjde najneskôr 31.8.2014 (ďalej len zmluva).

2) Klientovi vzniká nárok na vrátenie 50 % zaplatených úrokov (ďalej len „bonus“) za predpokladu, že spláca a splácal všetky svoje záväzky z úverových zmlúv poskytnutých mu spoločnosťou Home Credit Slovakia, a. s. (ďalej len Spoločnosť) riadne a včas a ďalej že tento konkrétny úver bude Spoločnosti uhrádzaný podľa vopred dohodnutého splátkového kalendára (v prípade zmeny splátkového kalendára počas trvania zmluvy možno klientovi vyplatiť bonus nižší ako 50 % skutočne zaplatených úrokov). Bonus bude klientovi vyplácaný postupne v priebehu splácania úveru s tým, že Spoločnosť vždy po každom roku splácania úveru vyhodnotí splnenie podmienok na výplatu bonusu (ročný interval vyhodnotenia splnenia podmienok platí aj v prípade doplatenia úveru v priebehu tohto intervalu).

3) V prípade, že klient spĺňa podmienky podľa bodu 1, tak za každý rok splácania úveru (12 po sebe riadne uhradených splátok) vzniká klientovi nárok na výplatu bonusu, ktorého výška bude stanovená nasledujúcim spôsobom:

  • Za každú riadne uhradenú splátku podľa splátkového kalendára vzniká klientovi nárok na bonus vo výške 50 % úrokov, ktoré je klient povinný uhradiť podľa splátkového kalendára za celé obdobie trvania zmluvy (tzv. celkové predpísané úroky) a podľa počtu mesiacov dohodnutého trvania zmluvy. Výška celkových predpísaných úrokov a počet mesiacov dohodnutého trvania zmluvy sa posudzuje vždy podľa stavu ku dňu splatnosti splátky, za ktorej úhradu nárok na bonus vzniká.
  • Maximálna výška vyplateného bonusu sa rovná 50 % skutočne zaplatených úrokov za obdobie trvania úverovej zmluvy.

4) Výplata bonusu bude realizovaná pripísaním k dobru úverového účtu vedeného Spoločnosťou k platobnej (kreditnej/úverovej) karte vydanej Spoločnosťou klientovi. Ak je platobná karta v okamihu vyhodnocovania podmienok pre výplatu bonusu aktívna, bude bonus k dobru úverového účtu pripísaný najneskôr 4 mesiace po splnení podmienok pre vyplatenie bonusu. Ak neprišlo doteraz k aktivácii karty, je bonus pripísaný až v nasledujúcom mesiaci po jej aktivácii.

5) Spoločnosť nie je povinná poskytnúť bonus, ak klient uviedol v žiadosti o úver nepravdivé údaje. Nárok na výplatu bonusu nevznikne, pokiaľ nie je možné klientovi kartu zaslať v dôsledku odvolania súhlasu s oslovovaním ponukou obchodu a služieb.

6) V prípade, že klient je v okamihu vyhodnotenia splnenia podmienok držiteľom viacerých platobných kariet vydaných Spoločnosťou, pripíše Spoločnosť na základe vlastného rozhodnutia bonus na úverový účet vedený k niektorej aktívnej platobnej karte.

7) V prípade, že klient v okamihu vyhodnotenia splnenia podmienok nemá so Spoločnosťou uzatvorenú zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej je Spoločnosť oprávnená zaslať klientovi kartu, Spoločnosť je oprávnená poskytnúť bonus iným ako vyššie uvedeným spôsobom.

8) Nárok na čerpanie bonusu zaniká, ak klient sumy bonusu, ktoré mu Spoločnosť pripísala na jeho úverový účet, nevyčerpá najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania, resp. odo dňa zaslania výzvy na aktiváciu neaktívnej karty na možné pripísanie bonusu, ak klient nemá žiadnu aktívnu kartu, na ktorú by bolo možné bonus pripísať. Nevyčerpané sumy možno z úverového účtu odpísať po uplynutí uvedených 12 mesiacov.

9) Spoločnosť je oprávnená na základe vlastného uváženia bonus poskytnúť aj iným spôsobom ako uvedeným vyššie alebo tiež v prípade, že klient nesplní niektorú z podmienok na jeho poskytnutie.