Balíček EASY

Poskytuje poistné krytie pre prípad

    • Straty príjmu zo zamestnania či podnikania
    • Invalidity následkom úrazu
    • Smrti úrazom

Čo hradí poisťovňa?

Poistné riziko Poistná suma
Strata zamestnania / ukončenie podnikania trvajúci nepretržite aspoň 60 kalendárnych dní od registrácie na príslušnom úrade práce 54,00 € mesačne po dobu trvania nezamestnanosti, max 6 mesačných plnení z každej poistnej události
Invalidita následkom úrazu 1 000 € jednorázovo
Smrt úrazom 1 000 € jednorázovo
Balíček EASY