Odporúčanie Home Creditu

Pozor na ponuky oddlžovacích agentúr

Home Credit jednoznačne odporúča, aby klient neprenechával riešenie svojich záväzkov inému subjektu a svoje dlhy riešil priamo s veriteľom.

Mnoho ľudí a domácností sa v súčasnej doba vyrovnáva s celkom novou ekonomickou situáciou súvisiacou najmä s celosvetovou finančnou krízou. V jej dôsledku sa podstatne zvyšuje riziko straty zamestnania alebo čiastočného zníženia príjmov. Výdavky, ktoré si domácnosti mohli dovoliť pred nástupom ekonomickej recesie, musia teraz prehodnotiť a prípadne ich obmedziť.

Aj z týchto dôvodov sa môžu dostať do finančnej tiesne, keď v zníženom mesačnom rozpočte nebudú schopní nájsť peniaze na pravidelné splátky napr. spotrebiteľského úveru. V tejto situácii je treba zachovať chladnú hlavu a k riešeniu problému pristupovať s rozumom:

 • hlavná zásada je: komunikovať, hovoriť pravdu, nevyhýbať sa, neodkladať riešenie
 • odporúčame kontaktovať klientsku linku a vysvetliť svoju situáciu
 • klient by si rozhodne nemal brať ďalší spotrebiteľský úver či pôžičku len preto, aby splatil pôvodný záväzok. S veľkou pravdepodobnosťou by sa dostal do ešte väčších ťažkostí.

Pozor na oddlžovacie agentúry

Na trhu pôsobia aj spoločnosti a oddlžovacie agentúry, ktoré ľuďom ponúkajú poradenstvo a pomoc pri splácaní ich záväzkov a v niektorých prípadoch i možnosť ich prevzatia. Klient s agentúrou uzavrie príslušnú zmluvu (najmä mandátnu), podpíše plnú moc a agentúra potom jedná v klientovom mene s veriteľom. Vo väčšine prípadov však toto poskytnutie právomocí automaticky neznamená, že veriteľ ponuku agentúry príjme alebo sa s agentúrou dohodne na iných podmienkach ako na tých, na ktorých by sa dohodol priamo s klientom. Klient má teda i naďalej povinnosť splácať svoje záväzky spoločnosti, s ktorou zmluvu o poskytnutí finančnej služby uzavrel. Je potrebné si tiež uvedomiť, že tieto agentúry si za svoje služby účtujú odmeny a ďalšie poplatky (za komunikáciu s veriteľom, úroky z omeškania, značné poplatky z každej splátky a ďalšie administratívne náhrady), pričom žiadna z týchto odmien nemusí byť viazaná na dosiahnutie dohody s veriteľom.

Príklad splatenia spotrebiteľského úveru:

Klient vie, že má problém splatiť požičanú čiastku

 1. Priame jednanie s veriteľom, ktorému klient dlhuje

  • Klient doposiaľ riadne spláca, ale už teraz vie, že bude mať problémy so splácaním v budúcnosti
   • je možné dohodnúť si odklad splátok, kedy klient neplatí žiadne sankcie
   • je možné dohodnúť si zmenu výšky splátok
  • Klient dlhuje, ale doposiaľ nie je požadovaná úhrada celého dlhu naraz (tzv. zosplatnenie dlhu) z dôvodu omeškania klienta s jeho úhradou:
   • je možné dohodnúť odklad splátok, kedy klient neplatí žiadne sankcie
  • Klientov dlh je spoplatnený z dôvodu omeškania klienta s jeho úhradou (klient musí zaplatiť naraz celú dlžnú čiastku):
   Klient je povinný uhradiť:
   • pôvodnú dlžnú čiastku, t. j. čiastku, ktorú sa klient zaviazal uhradiť na základe podpísanej úverovej zmluvy (čiastka poskytnutého úveru a dohodnuté úroky)
   • poplatok vo výške 4 eur pri odoslaní 1. upomienky k úhrade dlžnej čiastky a 12 eur za ďalšie upomienky
   • úrok z omeškania v zákonnej výške
   • prípadne iné sankcie spojené s nesplácaním dohodnuté v zmluve

Aj v tomto prípade je možné dohodnúť individuálny splátkový kalendár s úhradou dlhu až v dvanástich mesačných splátkach bez akéhokoľvek ďalšieho navýšenia; teda v prípade dodržania dohody je čiastka konečná.

 1. Riešenie dlhu v spolupráci s oddlžovacou spoločnosťou - klientove dlhy, okrem dlhov uvedených v bode 1., sa môžu navýšiť napr. takto

  • 15 % z každej splátky (teda 15 eur zo splátky vo výške 100 eur)
  • úrok z omeškania 0,05 % z dlžnej čiastky denne (pri dlhu 2000 eur teda činí 1 euro denne)
  • v prípade porušenia povinností sa klient zaväzuje v zmluve s agentúrou uhradiť pokutu 500 eur
  • poplatky a úhrady klient platí i v prípade, že sa oddlžovacej agentúre nepodarí dohodnúť s veriteľom
  • v prípade porušenia zmluvy s agentúrou sa klient väčšinou zaväzuje, že peniaze posielané oddlžovacej agentúre budú prednostne použité na pokuty a úroky z omeškania voči tejto agentúre a nie na úhradu pôvodného dlhu