Žiadosť o odklad splátok

Radi vám pomôžeme. Najskôr si, prosím, prečítajte všetky informácie nižšie a dôkladne ich zvážte. Potom vyplňte online formulár a potvrďte odoslanie. Formulár si môžete aj stiahnuť vo formáte PDF, vyplniť na svojom zariadení a odoslať nám ho e-mailom alebo poštou.

Dôležité informácie o odklade splátok z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie podľa zákona č. 67/2020 Z. z.


1) Všeobecné informácie

Dňa 9. 4. 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 75/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „Zákon“). Uvedeným zákonom sa zavádza možnosť odložiť si splátky na vašich úveroch, ktoré spĺňajú stanovené podmienky. Chápeme, že aktuálna situácia je zložitá, preto sa vám budeme snažiť pomôcť aj v prípadoch, keď vám na odklad podľa Zákona nárok nevznikne. Je potrebné sa nám ozvať a situáciu riešiť.

Je potrebné si uvedomiť, že odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa iba odkladá na neskôr. Navyše je úver po dobu odkladu ďalej úročený úrokovou sadzbou dohodnutou v úverovej zmluve, dôjde tak k navýšeniu celkovej sumy, ktorú uhradíte. Preto dôkladne zvážte svoju finančnú situáciu a žiadosť o odklad podávajte v prípadoch, keď je vaša finančná situácia skutočne zhoršená a nemáte finančné prostriedky na hradenie splátok.

Počet odložených mesačných splátok určujete vy. Môžete nás požiadať o odklad v dĺžke 1 až 3 mesiacov s tým, že pred uplynutím pôvodného obdobia odkladu splátok nás môžete požiadať o ďalší odklad, opäť v dĺžke 1 až 3 mesiacov.

Žiadosť môžete podať pre viac úverov spoločne v prípade, ak si budete chcieť zvoliť rovnakú dobu odkladu pre všetky úvery, pri ktorých o odklad splátky žiadate. Ak má byť doba odkladu splátok rozdielna, je potrebné pre každý úver podať samostatnú žiadosť.

K žiadosti nie je potrebné predkladať žiadne doklady alebo iné dodatočné informácie.

Odkladá sa splátka istiny a úroku z úveru. Ak nie ste spotrebiteľ, t. j. že ste si úver brali na financovanie svojich podnikateľských potrieb, zvolíte si, či žiadate o odklad celej splátky úveru vrátane úrokov, alebo iba istiny a úroky budete hradiť ďalej. Voľbu zvážte podľa vašej aktuálnej finančnej situácie.

Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splátok budete platiť po ukončení odkladu. Zákon predpokladá, že úroky budú rozvrhnuté do zvyšných splátok úveru, ak sa nedohodneme inak. Vzhľadom na to, že pri tomto variante dochádza k zvýšeniu mesačnej splátky, ponúkame vám možnosť zvoliť si iné riešenie. V rámci žiadosti si vyberte jednu z dvoch možností rozvrhnutia úrokov za obdobie odkladu do splátkového kalendára:

a) rozvrhnutie do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splátok – v takom prípade sa navýši výška týchto splátok,

b) zaradenie do samostatných splátok na koniec splátkového kalendára – v takom prípade zostane výška dohodnutých splátok nedotknutá, dôjde však k predĺženiu splátkového kalendára. V rámci takto predpísaných splátok vám už nebudú účtované poplatky za dohodnuté doplnkové služby, s výnimkou úhrady za poistenie. Poskytovanie uvedených doplnkových služieb bude ukončené v mesiaci, v ktorom je uhradená posledná splátka obsahujúca úhradu istiny úveru.

V prípade, ak ste poistení, budete musieť na zachovanie poistnej ochrany hradiť tiež úhradu za poistenie, a to aj počas odkladu splátok úveru. Pri niektorých typoch poistenia vám úhrada za poistenie účtovaná nebude. O povinnosti hradiť úhradu za poistenie vás budeme informovať.

V prípade, že by sa vaša finančná situácia zlepšila a vy ste sa rozhodli úver začať splácať alebo predčasne splatiť, je potrebné nás o tomto zámere informovať. Týmto oznámením dôjde k ukončeniu odkladu splátok. V tomto prípade bude nutné uhradiť aj úrok a úhradu za poistenie za dobu odkladu, ktorú ste využili.

Odložená splátka sa na účely registra údajov o úveroch nepovažuje za omeškanú, informácia o odklade splátok tak nebude mať vplyv na financovanie vašej osoby v budúcnosti. Odklad splátok nebude mať vplyv ani na príznak zlyhania a nezhorší vašu kreditnú kvalitu.

2) Kto môže požiadať o odklad splátok

Požiadať o odklad splátok úveru môže každý, koho negatívne finančne zasiahli dopady súvisiace s pandémiou choroby COVID-19. Nie je dôležité, či ste spotrebiteľ alebo ste si úver brali na vaše podnikanie.

Na odklad splátok máte nárok, ak nie ste v okamžiku podania žiadosti v omeškaní so splátkou pri úvere, pri ktorom žiadate odklad splátok, dlhšie ako 30 dní a rovnako ste neboli k 29. 2. 2020 v omeškaní so splátkou iného úveru poskytnutého vám našou spoločnosťou vo výške aspoň 100 eur. Aby sme vám mohli odklad splátok povoliť, nesmiete byť v okamžiku podania žiadosti v stave zlyhania podľa osobitného predpisu.

Zákonné opatrenie v oblasti splácania úverov nevzťahuje možnosť poskytnutia odkladu splátok na tzv. revolvingové úvery, t. j. úvery zo zmlúv uzatváraných na dobu neurčitú s možnosťou opakovaného čerpania úveru.

Ak nás požiadate o odklad splátok pri úvere, ktorý nespĺňa zákonom definované podmienky, budeme sa aj tak snažiť nájsť riešenie, ako vám nad rámec zákona pomôcť.

3) Kedy môžete o odklad splátok požiadať

O odklad splátok môžete požiadať počas obdobia pandémie, čo znamená obdobie od 12. 3. 2020, keď vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadnu situáciu, do konca mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá.

Ak budú splnené podmienky na povolenie odkladu, odklad splátok vám povolíme odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok. Ak nie je uhradená splátka úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad splátok, odložíme vám aj splatnosť tejto splátky a obdobie odkladu splátok začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky úveru.

4) Ako žiadosť o odklad splátok podať

Žiadosť o odklad splátok možno podať v listinnej podobe alebo prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie. Na tento účel môžete využiť vytlačený formulár, alebo si ho stiahnuť na adrese www.homecredit.sk/odklad. Ten nám môžete doručiť nasledovnými spôsobmi:

a) vytlačený pdf formulár - vyplňte a odošlite poštou na adresu: Home Credit Slovakia, a. s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany alebo naskenujte a pošlite na e-mail odklad@homecredit.sk.

b) elektronický pdf formulár - vyplňte a pošlite na e-mail odklad@homecredit.sk.

c) interaktívny elektronický formulár umiestnený na webových stránkach www.homecredit.sk/odklad, ktorý stačí vyplniť a potvrdiť tlačidlom „Odoslať“ (tento variant platí iba pre spotrebiteľov)

Žiadosť o odklad splátok z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie podľa § 30b zákona č. 67/2020 Z. z.

Časť I.

Informácie o odklade splátok

Pred podaním žiadosti, si prosím, pozorne prečítajte a zvážte tieto informácie:

1. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa odkladá na neskôr.

2. Odkladá sa počet mesačných splátok úveru uvedených vo vašej žiadosti o odklad splátok, a to odo dňa potvrdenia odkladu splátok veriteľom vrátane splátky úveru, ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba).

3. Váš úver sa aj po dobu odkladu splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa s vami veriteľ dohodne, o čom budete informovaní dodatočne.

4. Ak súčasťou splátky úveru je aj platba za poistenie, veriteľ vás bude informovať o ďalšom postupe pri jej platbe.

5. Za tento odklad splátok od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.

6. Aj, ak je povolený odklad splátok, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť na podnet dlžníka.

ŽIADOSŤ O ODKLAD SPLÁTOK PRE SPOTREBITEĽOV

(FORMULÁR PRE PODNIKATEĽOV STIAHNITE TU)

Pre spracovanie vášho oznámenia od vás potrebujeme niektoré informácie.
Vyplňte, prosím, kontaktné údaje, na ktorých ste k zastihnutiu, a pred odoslaním žiadosti ich skontrolujte. Budeme ich používať pre komunikáciu s vašou osobou ohľadom vybavenia vášho oznámenia.

K podnikateľským úverom je pripravený formulár v PDF, ktorý je potrebné si stiahnuť a vypísaný odoslať na e-mailovú adresu: odklad@homecredit.sk alebo poštou na adresu:
Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany.

Stiahnuť PDF formulár žiadosti k podnikateľským úverom

Pre spotrebiteľské úvery stačí vyplniť webový formulár vyššie.Môžete si tiež stiahnuť a vyplniť formulár vo formáte PDF a poslať ho na e-mail odklad@homecredit.sk alebo poštou na adresu: Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Na tomto mieste nájdete odpovede na najčastejšie otázky našich klientov. Neobsahujú však úplne všetko, čo by ste mali vedieť. Než vyplníte žiadosť, preštudujte si preto, prosím, aj podrobné informácie k odkladu splátok, ktoré sú priložené k formuláru.

Čo presne znamená, že mi odložíte splátky?

Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa iba odkladá na neskôr.

Na ako dlho mi splátky odložíte?

Dĺžku odkladu si zvolíte pri žiadosti. Požiadať môžete o odklad na 1-3 mesiace. Následne je možné požiadať pred uplynutím doby odkladu o predĺženie opäť o 1-3 mesiace.

Kto môže o odklad splátok požiadať? Aké podmienky musí spĺňať?

Žiadosť môžete podať u úverov spotrebiteľských aj na podnikanie.

U úveru, u ktorého žiadate o odklad splátok, nesmiete byť v omeškaní so splátkou dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti. Súčasne nesmiete byť k dátumu 29.2.2020 v omeškaní dlhšie ako 30 dní so splátkou iného úveru u nás aspoň vo výške 100 EUR.

Z nášho portfólia úverových produktov sa zákon vzťahuje na všetky typy úverov s výnimkou tzv. revolvingových úverov čiže úverov s možnosťou opakovaného čerpania.

Kedy môžem požiadať?

Žiadosť je možné podať ihneď, odklad splátok vám povolíme odo dňa splatnosti najbližšej nasledujúcej neuhradenej splátky úveru. Ak nie je uhradená splátka úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad splátok, odložíme vám aj splatnosť tejto splátky. Obdobie odkladu splátok potom začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky úveru.

Ako mám požiadať? Je žiadosť obmedzená počtom úverov?

Stačí vyplniť formulár tu na našich webových stránkach. Žiadosť môžete podať u ľubovoľného počtu úverov, ktoré u nás máte dohodnuté. Nie je nutné podávať žiadosť pre každý úver zvlášť, v žiadosti vypíšte jednotlivé úvery do poľa Označenie úverov. Ak nepoznáte číslo zmluvy, nájdete ho okrem zmluvnej dokumentácie tiež ako variabilný symbol, pod ktorým hradíte splátky.

Splátky ste mi odložili ešte než začal platiť Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, môžem teraz využiť odklad splátok podľa zákona?

Áno. Ak spĺňate podmienky podľa zákona, stačí požiadať o odklad splátok na našich webových stránkach alebo zaslať príslušný formulár poštou.

Blíži sa termín splatnosti mojej splátky a zatiaľ som od vás nedostal informáciu, či mi splátku odložíte. Čo mám robiť? Musím splátku zaplatiť?

Na spracovanie žiadosti nám zákon stanovuje lehotu 30 dní. Žiadostí nám aktuálne chodí veľké množstvo, preto vás prosíme o strpenie. V prípade, že spĺňate podmienky stanovené zákonom, odložíme vám aj aktuálnu splátku.

Bude úver po dobu odkladu splátok úročený?

Úver je aj po dobu odkladu úročený, ale spolu s bežnými splátkami je odložená aj úhrada tohto úroku. Pri žiadosti o odklad máte možnosť si zvoliť, či úroky budú rozložené do nasledujúcich splátok (tým sa aktuálna splátka navýši) alebo či budú presunuté na koniec splátkového kalendára (splátka zostane rovnaká, zvýši sa však ich počet).

Musím v priebehu odkladu splátok platiť úhradu za poistenie?

S výnimkou úverov na auto (viď ďalej) nie je nutné úhradu za poistenie počas odkladu platiť. O spôsobe vysporiadania úhrad za poistenie vás budeme informovať na základe konkrétneho poistenia nastaveného u vašej zmluvy.

Pokiaľ u nás máte v rámci úveru na auto dohodnuté povinné zmluvné poistenie či havarijné poistenie, je nutné ich aj v priebehu odkladu splátok hradiť. O sume, ktorú je potrebné hradiť, vás budeme informovať.

Mám u vás dohodnutý revolvingový úver, na ktorý sa zákonná úprava nevzťahuje. Znamená to, že mi nijako nepomôžete?

Aj Vám sa budeme snažiť v súčasnej zložitej situácii pomôcť. Pretože však zákon na tento typ úveru nepamätá, ponúkneme Vám individuálny spôsob riešenia. Berte prosím do úvahy, že vyššie uvedené informácie sa vzťahujú k poskytnutiu odkladu splátok podľa zákona a v prípade revolvingového úveru sa informácie môžu líšiť. Podajte prosím žiadosť prostredníctvom štandardného formulára a následne Vás budeme kontaktovať s podrobnou ponukou.