Pravidlá súťaží na sociálnych sieťach
Súťaže > Pravidlá súťaží > Pravidlá súťaží na sociálnych sieťach

Pravidlá súťaží na sociálnych sieťach

21. 6. 2021

Chcete sa zúčastniť niektorej z našich súťaží? Skvelé! Každá z našich súťaží sa však riadi pravidlami, ktoré je dobré poznať. Len tak môžeme zabezpečiť, že každá súťaž bude spravodlivá, jasná a transparentná.

Sutaze na sietach

I. Obecné ustanovenia

 1. Usporiadateľom, organizátorom a technickým správcom súťaže je spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s., IČO 36234176, so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, kontakt: posta@homecredit.sk (ďalej len „usporiadateľ“).
 2. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“). Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a osoby im blízke.
 3. Tieto obecné pravidlá súťaží upravujú základné požiadavky na účasť v súťažiach usporiadaných prostredníctvom facebookovej (https://www.facebook.com/homecreditsk) stránky Home Credit. Pravidlá jednotlivých konkrétnych súťaží budú vždy špecifikované v oznámení príslušnej súťaže.
 4. Do súťaže je zaradený každý účastník, ktorý splňuje podmienky uvedené v týchto obecných pravidlách súťaží a zašle prostredníctvom komentáru u oznámenia konkrétnej súťaže na Facebooku odpoveď na súťažnú otázku, správnu odpoveď na súťažnú otázku či tip v prípade tipovacej súťaže. Každý účastník sa môže zúčastniť konkrétnej súťaže len jedenkrát a v prípade vloženia viacerých komentárov sa počíta komentár vložený ako prvý.
 5. Usporiadateľ nie je povinný uchovávať otázky účastníkov uvedené v priestore určenom pre odpovede na súťažné otázky a nemá povinnosť na tieto otázky odpovedať.
 6. Súťaže nie sú žiadnym spôsobom usporiadané, sponzorované alebo spojené so spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (ďalej len „Facebook“), a táto spoločnosť za ich priebeh nijak nezodpovedá. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadne súťaží musia byť adresované usporiadateľovi (na adresu uvedenú v ods. 1 tohto článku pravidiel súťaže, na e-mail posta@homecredit.sk alebo na tel. č. 0850 111 118), nikdy Facebooku.

II. Mechanizmus súťaže

 1. Súťaž bude prebiehať vždy v období uvedenom v oznámení konkrétnej súťaže.
 2. Spôsob určenia výhercov:
  1. Správna odpoveď na súťažnú otázku: Zo všetkých správnych odpovedí, ktoré boli účastníkmi vložené ako komentáre v dobe trvania danej súťaže, vyberie usporiadateľ výhercu náhodným losovaním v poradí od posledného miesta po prvé. Losovanie prebehne pomocou tzv. náhodného kolesa (https://wheelofnames.com/#) kam bude nahraný zoznam názvov facebookových profilov účastníkov a výherci budú náhodne vybratí. Z priebehu losovania bude nahratý videozáznam, z ktorého budú zrejmé názvy facebookových profilov účastníkov náhodne vybraných týmto spôsobom.
  2. Najpresnejší tip: Zo všetkých tipov, ktoré boli účastníkmi vložené ako komentáre v dobe trvania súťaže, určí usporiadateľ výhercu v poradí podľa toho, ktorý tip je k správnej odpovedi na tipovací otázku najbližšie. V prípade rovnako vzdialeného tipu sa lepšie umiestni komentár, ktorý bol vložený skôr.
  3. Odpoveď na súťažnú otázku: Zo všetkých odpovedí, ktoré boli účastníkmi vložené ako komentáre v dobe trvania danej súťaže, vyberie usporiadateľ výhercu náhodným losovaním v poradí od posledného miesta po prvé. Losovanie prebehne pomocou tzv. náhodného kolesa (https://wheelofnames.com/#) kam bude nahraný zoznam názvov facebookových profilov účastníkov a výherci budú náhodne vybratí. Z priebehu losovania bude nahratý videozáznam, z ktorého budú zrejmé názvy facebookových profilov účastníkov náhodne vybraných týmto spôsobom.
  4. Z určenia výhercov bude vždy vyhotovený protokol, ktorý potvrdia dvaja zamestnanci usporiadateľa.

III. Výhry a ich odovzdanie

 1. Výhry v súťaži a ich počet budú uvedené vždy v oznámení konkrétnej súťaže.
 2. Výhercovia budú informovaný o výhre na facebookovej stránke Home Credit.
 3. Výhry budú výhercom odovzdané buď v sídle usporiadateľa uvedenom v čl. I. ods. 1 týchto pravidiel alebo budú odoslané poštou na poštovú adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca oznámi usporiadateľovi, prípadne na e-mail, ktorý výherca oznámi usporiadateľovi, ak to povaha výhry umožňuje. V prípade, že si výherca neprevezme výhru v sídle usporiadateľa alebo dôjde k vráteniu zásielky zaslanej výhercovi prostredníctvom vykonávateľa poštových služieb, výhra v súťaži prepadá bez akejkoľvek náhrady.
 4. V prípade, ak výhry zaisťuje usporiadateľ alebo hodnota výhry presahuje limit pre oslobodenie od dane z príjmu, zaväzujú sa výhercovia potvrdiť prevzatie výhry. Protokol o odovzdaní a prevzatí výhry zašle usporiadateľ výhercom vo formáte PDF prostredníctvom správy na Facebooku (poprípade emailom) po odoslaní výhry. Výhercovia tento protokol vytlačia, potvrdia svojim podpisom, vyfotia/naskenujú podpísaný dokument a zašlú usporiadateľovi späť ako správu na Facebooku alebo na e-mailovú adresu kontaktnej osoby usporiadateľa, ktorá bude výhercovi poskytnutá.

IV. Ochrana osobných údajov

 1. Účastník súťaže vložením komentára ako odpovede na súťažnú otázku berie na vedomie, že usporiadateľ v pozícii prevádzkovateľa bude spracovávať jeho osobné údaje v rozsahu názvu a fotografie facebookového profilu a vložené odpovede na súťažnú otázku, za účelom vyhodnotenia súťaže. V prípade výhry bude výherca zverejnený na facebookovej stránke Home Credit. Vlastník výherného profilu bude kontaktovaný pre realizáciu výhry za účelom doplnenia osobných údajov potrebných pre doručenie výhry, napr. meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa. Súťažné otázky spolu s komentármi budú uchované na facebookovej stránke usporiadateľa po dobu troch rokov. Osobné údaje získané pre doručenie výhry budú spracovávané najdlhšie po dobu jedného roku od odoslania výhry. S ohľadom na vyššie uvedené nie je možná účasť účastníka v súťaži bez súčasného spracovania jeho osobných údajov.
 2. Usporiadateľ týmto informuje účastníka o jeho práve na informácie o spracovaní jeho osobných údajov (hlavne informácie o kategórii spracovávaných osobných údajov, účele, spôsobe a dobe spracovania a prípadných príjemcoch osobných údajov), práve požadovať od usporiadateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie (hlavne nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov), o práve účastníka požadovať od usporiadateľa vysvetlenie týkajúce sa spracovania jeho osobných údajov, ak účastník zistí alebo sa domnieva, že usporiadateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života účastníka alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi (hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania), a práve požadovať, aby usporiadateľ odstránil takto vzniknutý stav a zabezpečil nápravu (hlavne sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov). Ustanovením predchádzajúcej vety nie je dotknuté právo účastníka podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27. Ďalej usporiadateľ účastníka informuje o tom, že má právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov k novému správcovi osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania a právo namietať proti spracovaniu.
 3. Osobné údaje, ktoré účastník poskytne usporiadateľovi, musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny je účastník povinný o ich zmene bezodkladne informovať usporiadateľa.

V. Záverečné ustanovenia

 1. Účasťou v súťaži prejavuje účastník súhlas s obecnými pravidlami súťaží a s podmienkami uvedenými v oznámení konkrétnej súťaže a zaväzuje sa všetka tieto pravidlá bezvýhradne dodržovať. Nárok na výhru má len účastník, ktorý splní všetky podmienky uvedené v týchto obecných pravidlách súťaží a v oznámení konkrétnej súťaže.
 2. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká spojené s realizáciou súťaže, nepreberá voči účastníkom žiadne iné záväzky než stanovené týmito obecnými pravidlami súťaží a účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany usporiadateľa než uvedené v obecných pravidlách súťaží a podmienkach uvedených v oznámení konkrétnej súťaže. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za vady výhry.
 3. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami ani za akúkoľvek zmenu prenášaných informácií.
 4. Účastníkom súťaže nevzniká účasťou v súťaži právny nárok na výhru. Výhry nie sú súdne vymáhateľné.
 5. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie výhry z dôvodu spočívajúcich na strane účastníka.
 6. Výhry sú stanovené vrátane prípadnej dane z príjmu fyzických osôb vyberané zrážkou. Výhru v súťaži nie je možné vymeniť za hotovosť, ani nie je možné požadovať vydanie inej výhry, než ktorá je stanovená.
 7. Usporiadateľ je oprávnený s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže, teda aj o výhrach v súťaži.
 8. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť obecné pravidlá súťaží aj podmienky uvedené v oznámení konkrétnej súťaže či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. Takáto zmena bude vykonaná zverejnením prostredníctvom facebookovej (https://www.facebook.com/homecreditsk) stránky Home Credit. Zmena obecných pravidiel súťaží alebo zmena podmienok v oznámení konkrétnej súťaže nadobúda účinnosti dňom nasledujúcim po dni zverejnenia takejto zmeny.
 9. Tieto obecné pravidlá súťaží budú zverejnené po celú dobu trvania súťaže na webových stránkach Home Credit (https://www.homecredit.sk/blog/pravidla).  V Piešťanoch dňa 16. 4. 2024
Autor: Vojtěch Mach
Zobraziť aktuálne súťaže
Zdieľať na sociálnych sieťach
Facebook LinkedIn
Falesne e shopy
Predchádzajúci článok

Nákup vo falošnom e-shope vás vyjde draho! Vieme, ako rozpoznať podvod!

Rady a návody > Zo života do života, Financie