Zmena osobných údajov, kde všade ju musíte nahlásiť? • Home Credit…
Rady a návody > Úrady > Zmena osobných údajov, kde všade ju musíte nahlásiť?

Zmena osobných údajov, kde všade ju musíte nahlásiť?

26. 2. 2024

V každom živote môže nastať situácia, keď sa zmení niektorý z osobných údajov. Najčastejšie je to trvalé bydlisko kvôli sťahovaniu či zmena priezviska po svadbe, prípadne po rozvode. Túto zmenu je potrebné oznámiť na úradoch a v ďalších inštitúciách. Na čo nezabudnúť?

Slovenska obcanka

Ohlásenie zmeny trvalého pobytu

Ohlásenie zmeny trvalého pobytu vykonáte osobne na miestnom obecnom úrade v mieste nového trvalého pobytu alebo elektronicky v Centrálnej ohlasovni, kde získate potvrdenie o novom trvalom pobyte. Pri osobnej návšteve je potrebné doložiť občiansky preukaz, písomný súhlas vlastníka/vlastníkov s prihlásením sa na trvalý pobyt (s overenými podpismi), ak nie ste vlastníkom nehnuteľnosti adresy trvalého pobytu alebo vlastník nie je prítomný, rodný list (v prípade osoby mladšej ako 15 rokov je potrebná prítomnosť rodiča), pri návrate zo zahraničia cestovný doklad alebo osvedčenie o štátnom občianstve.

Občiansky preukaz

Občiansky preukaz potrebujete vymeniť, ak sa zmení akýkoľvek údaj v ňom uvedený. Zmenu údajov v občianskom preukaze je potrebné vykonať v oddelení dokladov príslušného Okresného riaditeľstva Policajného zboru. Na vykonanie zmeny je potrebné priniesť pôvodný občiansky preukaz a doklad preukazujúci zmenu údajov a bude Vám vydaný nový občiansky preukaz. Občiansky preukaz sa vyhotoví najneskôr do 30 dní od podania žiadosti o vydanie nového Občianskeho preukazu alebo na požiadanie občana do 2 pracovných dní. Tieto úkony sú spojené s poplatkom.

Ak nastane zmena trvalého pobytu nemusíte si vybavovať nový vodičský preukaz (s výnimkou vodičských preukazov vydávaných do 30. 4. 2004, v ktorých sa uvádza bydlisko) alebo nový pas, pretože v týchto dokladoch sa adresa trvalého pobytu neuvádza. Tento údaj sa však nachádza v technickom preukaze vozidla, preto je potrebné vybaviť si nový doklad na príslušnom dopravnom inšpektoráte (do 30 dní, odkedy táto zmena nastala).

Banky, auto, ale aj vernostné kartičky

Keď už máte vybavené doklady, čaká vás nahlásenie zmeny údajov v ďalších inštitúciách. Snažte sa spomenúť si ideálne na všetky, aj keď uznávame, že občas je ťažké spomenúť si, kde všade je trvalý pobyt uvedený. Vo vlastnom záujme sa ale pokúste nezabudnúť na žiadnu inštitúciu, vyhnete sa tak prípadným problémom.

Kde všade je ďalej potrebné nahlásiť zmenu trvalého pobytu:

  • Zamestnávateľovi.
  • Úradu práce sociálnych veci a rodiny, pokiaľ ste tam evidovaný.
  • Zdravotnej poisťovni. Do vašej zdravotnej poisťovne by ste mali zmenu bydliska nahlásiť do 8 dní. Táto povinnosť neplatí pre poistencov, ktorí sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Vo všeobecnosti však zdravotné poisťovne odporúčajú svojim poistencom zmeny nahlasovať z dôvodu jednoduchšej komunikácie v budúcnosti.
  • Katastru nehnuteľností. Žiadosť o zmenu údajov v katastri nehnuteľností podávate, ak ste vlastníkom nehnuteľnosti alebo oprávnenou osobou a došlo k zmene napríklad priezviska, trvalého pobytu a pod. Žiadosť môžete podať osobne, poštou alebo elektronicky prostredníctvom ústredného portálu. Žiadosť je potrebné adresovať na príslušný okresný úrad – katastrálny odbor, v ktorého územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.

Osobné údaje sú ďalej evidované v mnohých súkromných spoločnostiach. Máme na mysli najmä poskytovateľov internetu a telefónnych služieb, poisťovne, dôchodcovské správcovské spoločnosti, úverové spoločnosti, banky, dodávateľov energií alebo poskytovateľov rôznych služieb.

V poslednom kole obrazne „vysypte peňaženku“ (alebo skontrolujte aplikácie v telefóne) a pozrite sa na všetky vaše vernostné kartičky. Aj tam sú vaše osobné údaje zaevidované, a pokiaľ by ste ich nezmenili, mohlo by to sťažiť komunikáciu s danou spoločnosťou.

Autor: Vojtěch Mach
Zdieľať na sociálnych sieťach
Facebook LinkedIn
Shutterstock 338171120 scaled
Predchádzajúci článok

Pôžička, úver alebo lízing?

Rady a návody > Financie
Poskozene bankovky
Ďalší článok

Vieme, kde si vymeniť poškodené a vyprané bankovky a koľko to bude stáť

Rady a návody > Zo života do života, Financie, Úrady