Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ:

Home Credit Slovakia, a.s., so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO 36234176, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, v oddiele Sa, vložke 10130/T (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“), zabezpečuje ochranu osobných údajov ako prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Dotknutá osoba:

Osobné údaje poskytuje zákazník (klient) ako dotknutá osoba, ktorá žiada o poskytnutie finančnej služby vrátane poskytnutia finančnej služby prostredníctvom biometrického podpisu alebo osoba, ktorá je alebo bude v zmluvnom alebo inom vzťahu k prevádzkovateľovi.

Poučenie o právach dotknutej osoby:

Podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená od prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti vyžadovať:

 • a) potvrdenie, či spracúva alebo nespracúva jej osobné údaje,
 • b) informácie o spracúvaní jej osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 odseku 5 uvedeného zákona je dotknutá osoba oprávnená sa oboznámiť s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • c) presné informácie o zdroji, z ktorého získal prevádzkovateľ jej osobné údaje na spracúvanie,
 • d) zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • e) opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce jej osobné údaje, môže požiadať prevádzkovateľa o ich vrátenie,
 • g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • h) blokovanie jej osobných údajov, ak odvolá súhlas pred uplynutím času jeho platnosti, v prípade, že prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje na základe súhlasu
 • Všetky informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe vo všeobecne zrozumiteľnej forme.

Dotknutá osoba je oprávnená u prevádzkovateľa písomne namietať voči:

 • a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a má právo žiadať ich likvidáciu,
 • b) využívaniu osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.

Písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má dotknutá osoba právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že jej námietka je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Spracúvanie osobných údajov

Spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľom sa rozumie najmä ich získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, prepracúvanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, likvidácia, kopírovanie, scanovanie, vytvorenie a uchovávanie obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov. Osobné údaje sú spracúvané automatizovanými, čiastočne automatizovanými a neautomatizovanými prostriedkami a právnym základom spracúvania osobných údajov je:

 • a) zákon o ochrane osobných údajov
 • b) osobitný zákon
 • c) súhlas dotknutej osoby.

Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov

Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby kde právnym základom a účelom je:

 • a) ustanovenia § 10 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov za účelom poskytnutia finančnej služby vrátane poskytnutia finančnej služby prostredníctvom biometrického podpisu,
 • b) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení za účelom identifikácie dotknutej osoby (aj opakovanej),
 • c) zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení za účelom vykonávania finančného sprostredkovania,
 • d) zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení za účelom správy registratúry,
 • e) zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení za účelom poskytovania platobných služieb,
 • f) zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení za účelom posúdenia schopnosti dotknutej osoby splácať úver.

Osobné údaje spracúvané na základe zákona o ochrane osobných údajov [ad a)] a na základe osobitných zákonov [ad b), c), d), e), f)] je dotknutá osoba povinná poskytnúť, inak jej nebude poskytnutá finančná služba. Oprávnenie prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby na základe zákona alebo osobitného zákona je platné po dobu stanovenú zákonom alebo osobitným zákonom.

Zoznam sprostredkovateľov, tretích strán a okruh príjemcov je uvedený na tejto stránke.

Zoznam osobných údajov:

Ad a)

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, vrátane zaznamenávania hovorov, v rozsahu: titul, meno, priezvisko, rodné číslo, číslo OP, povolenia na pobyt, dátum vydania a dátum platnosti OP, druh a číslo druhého dokladu, platnosť II. dokladu totožnosti, telefónne číslo, štátna príslušnosť, vek, dátum narodenia, pohlavie, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, korešpondenčná adresa, počiatok doby bývania na súčasnej adrese, druh bývania, rodinný stav, dosiahnuté vzdelanie, povolenia na pobyt, fotografické vyobrazenie mojej podobizne, počet vyživovaných detí, počet ekonomicky aktívnych osôb v domácnosti, zdroj príjmu, typ pracovnej zmluvy, hrubý a/alebo čistý mesačný príjem prípadne iný príjem, výška priemerného príjmu, potvrdenie o výške príjmu, príjem partnera, výška mesačných splátok u iných spoločností, výška pravidelných mesačných platieb za domácnosť, výška prémiových € , identifikácia zamestnávateľa (názov, adresa, IČO), osobné číslo, iné mesačné splátky, zrážky, zdravotná poisťovňa, adresa výkonu práce, telefón do zamestnania, nástup do zamestnania, sektor a sféra zamestnania, pracovná pozícia, dátum vystavenia dôchodkového výmeru alebo potvrdenia, list vlastníctva, pracovná zmluva, potvrdenie o výške príjmov, údaje obsiahnuté v platnom výmere dôchodku, potvrdení o priznaní výsluhy/renty, výpisoch z bankového účtu, účtoch telefónneho operátora, zmluvách o zriadení bankového účtu, účtoch k pravidelným mesačným platbám za domácnosť, druh telefonického kontaktu (paušál, karta, pevná linka), číslo telefónu a informácia na koho je telefón registrovaný, číslo bankového účtu, číslo zmluvy, výška úveru, úverového rámca, výška splátky, spôsob úhrady splátok, spôsob a doba vyplatenia úveru, údaje o spôsobe, charaktere a povahe splácania pohľadávky v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 písm. b) zákona, za účelom predzmluvného vzťahu smerujúceho k poskytnutiu peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi (ďalej len „finančná služba“), a to do uzatvorenia zmluvného vzťahu, najviac však 100 dní a v prípade uzatvorenia zmluvného vzťahu, počas jeho trvania.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: hrubý a/alebo čistý mesačný príjem prípadne iný príjem, výška priemerného príjmu, dátum vystavenia potvrdenia o výške príjmu, zrážky, údaje obsiahnuté v platnom výmere dôchodku za účelom overovania údajov u tretích osôb, a to do uzatvorenia zmluvného vzťahu, najviac však 100 dní.

Ad b)

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, informácie o účele a povahe plánovaného obchodného vzťahu s nami, informácie o povahe nášho obchodného vzťahu v predchádzajúcich piatich rokoch za účelom identifikácie (aj opakovanej) dotknutej osoby v súlade so zákonom č. 297/2008 Z.z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Ad c)

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty za účelom vykonávania finančného sprostredkovania v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Ad d)

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: titul, meno, priezvisko, podpis, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, elektronická adresa, telefónne číslo za účelom správy registratúry v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Ad e)

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a elektronická adresa, doklady a údaje preukazujúce a dokladujúce Vašu schopnosť splniť si záväzky z obchodu a požadované zabezpečenie záväzkov z obchodu za účelom poskytovania platobných služieb v súlade so zákonom č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Ad f)

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, dátum poskytnutia úveru, typ úveru, plánovaný dátum splatnosti úveru, prípadne skutočný dátum splatnosti úveru, výška splátky, periodicita splátok, menu úveru, dlžnú čiastku po splatnosti a počet dlžných splátok, dátum vzniku omeškania, dátum zaplatenia dlžných splátok, doba omeškania, počet zostávajúcich splátok, suma zostávajúcich splátok, dátum postúpenia pohľadávky, IČO, adresa a obchodný názov subjektu, na ktorý boli práva vyplývajúce zo zmluvy o úvere postúpené, postavenie subjektu (hlavný dlžník/spoludlžník/veriteľ), typ ručenia/zabezpečenia pohľadávky, typ osobného/hmotného ručenia, status operácie, zostatok istiny za účelom posúdenia schopnosti splácať úver v súlade so zákonom č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 129/2010 Z.z.“) s cieľom ich poskytnutia Nebankovému registru klientskych informácií (ďalej len „NRKI“).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, získané z NRKI, v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, dátum poskytnutia úveru, typ úveru, plánovaný dátum splatnosti úveru, prípadne skutočný dátum splatnosti úveru, výška splátky, periodicita splátok, menu úveru, dlžnú čiastku po splatnosti a počet dlžných splátok, dátum vzniku omeškania, dátum zaplatenia dlžných splátok, doba omeškania, počet zostávajúcich splátok, suma zostávajúcich splátok, dátum postúpenia pohľadávky, IČO, adresa a obchodný názov subjektu, na ktorý boli práva vyplývajúce zo zmluvy o úvere postúpené, postavenie subjektu (hlavný dlžník/spoludlžník/veriteľ), typ ručenia/zabezpečenia pohľadávky, typ osobného/hmotného ručenia, status operácie, zostatok istiny za účelom posúdenia schopnosti splácať úver v súlade so zákonom č. 129/2010 Z.z.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, dátum poskytnutia úveru, typ úveru, plánovaný dátum splatnosti úveru, prípadne skutočný dátum splatnosti úveru, výška splátky, periodicita splátok, menu úveru, dlžnú čiastku po splatnosti a počet dlžných splátok, dátum vzniku omeškania, dátum zaplatenia dlžných splátok, doba omeškania, počet zostávajúcich splátok, suma zostávajúcich splátok, dátum postúpenia pohľadávky, IČO, adresa a obchodný názov subjektu, na ktorý boli práva vyplývajúce zo zmluvy o úvere postúpené, postavenie subjektu (hlavný dlžník/spoludlžník/veriteľ), typ ručenia/zabezpečenia pohľadávky, typ osobného/hmotného ručenia, status operácie, zostatok istiny za účelom posúdenia schopnosti splácať úver v súlade so zákonom č. 129/2010 Z.z. s cieľom poskytnutia Spoločnému registru bankových informácií (ďalej len „SRBI“).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, získané zo SRBI, v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, dátum poskytnutia úveru, typ úveru, plánovaný dátum splatnosti úveru, prípadne skutočný dátum splatnosti úveru, výška splátky, periodicita splátok, menu úveru, dlžnú čiastku po splatnosti a počet dlžných splátok, dátum vzniku omeškania, dátum zaplatenia dlžných splátok, doba omeškania, počet zostávajúcich splátok, suma zostávajúcich splátok, dátum postúpenia pohľadávky, IČO, adresa a obchodný názov subjektu, na ktorý boli práva vyplývajúce zo zmluvy o úvere postúpené, postavenie subjektu (hlavný dlžník/spoludlžník/veriteľ), typ ručenia/zabezpečenia pohľadávky, typ osobného/hmotného ručenia, status operácie, zostatok istiny za účelom posúdenia schopnosti splácať úver v súlade so zákonom č. 129/2010 Z.z.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, dátum poskytnutia úveru, typ úveru, skutočný dátum splatnosti úveru, výška splátky, periodicita splátok, menu úveru, dlžnú čiastku po splatnosti a počet dlžných splátok, dátum vzniku omeškania, dátum zaplatenia dlžných splátok, doba omeškania, počet zostávajúcich splátok, suma zostávajúcich splátok, dátum postúpenia pohľadávky, IČO subjektu, na ktorý boli práva vyplývajúce zo zmluvy o úvere postúpené, typ ručenia/zabezpečenia pohľadávky, dátum aktualizácie informácie v registri, status operácie, zostatok istiny za účelom posúdenia schopnosti splácať úver v súlade so zákonom č. 129/2010 Z.z. s cieľom poskytnutia Registru spotrebiteľských úverov združenia SOLUS (ďalej len „RESU“).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, získané z RESU, v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, dátum poskytnutia úveru, typ úveru, skutočný dátum splatnosti úveru, výška splátky, periodicita splátok, menu úveru, dlžnú čiastku po splatnosti a počet dlžných splátok, dátum vzniku omeškania, dátum zaplatenia dlžných splátok, doba omeškania, počet zostávajúcich splátok, suma zostávajúcich splátok, dátum postúpenia pohľadávky, IČO subjektu, na ktorý boli práva vyplývajúce zo zmluvy o úvere postúpené, typ ručenia/zabezpečenia pohľadávky, dátum aktualizácie informácie v registri, status operácie, zostatok istiny za účelom posúdenia schopnosti splácať úver v súlade so zákonom č. 129/2010 Z.z.

Voľba rozhodnutia v zmysle § 11 zákona o ochrane osobných údajov

Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby kde právnym základom a účelom je:

 • a) Súhlas s poskytovaním osobných údajov do databázy registra SOLUS
 • b) Súhlas s posúdením schopnosti splácať úver vrátane otázky do databázy registra SOLUS
 • c) Súhlas so spracúvaním osobných údajov združením SOLUS v jeho databáze a poskytnutie osobných údajov jeho členom
 • d) Súhlas s poskytovaním a spracúvaním osobných údajov v databáze NRKI
 • e) Súhlas so spracúvaním osobných údajov zo strany Non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb v databáze NRKI
 • f) Súhlas s poskytovaním osobných údajov zo strany Non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb do databázy Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o.
 • g) Súhlas so spracúvaním zo strany Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. v databáze SRBI
 • h) Súhlas s poskytnutím údajov zo strany Sociálnej poisťovne
 • i) Súhlas so spracúvaním údajov získaných zo Sociálnej poisťovne
 • j) Súhlas s priamym marketingom:
 • k) Súhlas s poskytovaním osobných údajov spoločnostiam v skupine PPF
 • l) Súhlas s priamym marketingom spoločností v skupine PPF:
 • m) Súhlas s kopírovaním a skenovaním dokladov:
 • n) Súhlas s biometrickým podpisom:
 • o) Súhlas s VIČ:

Osobné údaje poskytuje dotknutá osoba dobrovoľne a právnym základom je súhlas. Žiadosť o poskytnutie finančnej služby vrátane poskytnutia finančnej služby prostredníctvom biometrického podpisu nie je podmienená udelením súhlasu dotknutou osobou so spracúvaním jeho osobných údajov na účely uvedené ad a) – o).

Zoznam sprostredkovateľov, tretích strán a okruh príjemcov je uvedený na tejto stránke.

Zoznam osobných údajov:

Ad a)

Dotknutá osoba súhlasí/nesúhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje za účelom ich poskytnutia združeniu SOLUS, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, IČO: 37 935 984, (ďalej len „SOLUS“) alebo jeho právnemu nástupcovi, ktorého Spoločnosť je alebo sa stane členom. Ide o tieto údaje: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, údaje o povahe záväzku, z ktorého nesplnená zmluvná povinnosť vyplýva, o rozsahu a povahe porušenia zmluvnej povinnosti, o Vašej následnej platobnej morálke (ďalej len „Osobné údaje“). Tento súhlas platí na dobu končiacu tretím rokom od splnenia splatných záväzkov zo zmluvy uzatvorenej medzi dotknutou osobou a oprávneným členom združenia SOLUS.

Ad b)

Dotknutá osoba súhlasí/nesúhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ za účelom posúdenia schopnosti dotknutej osoby splácať spotrebiteľský úver získal z databázy združenia SOLUS alebo jeho právneho nástupcu, ktorého je alebo sa stane členom, informácie o prípadnom porušení platobnej povinnosti zo zmlúv uzatvorených medzi dotknutou osobou a oprávnenými členmi združenia SOLUS (zahŕňajúce najmä informácie o povahe a rozsahu prípadného porušenia doterajších záväzkov a údaje o povahe záväzku, z ktorého porušená povinnosť vyplýva) a o následnej platobnej morálke a tieto osobné údaje dotknutej osoby spracúval za účelom posúdenia schopnosti dotknutej osoby splácať spotrebiteľský úver. Ide o rodné číslo, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, identifikačné číslo záznamu v databáze, údaje o povahe záväzku, z ktorého nesplnená zmluvná povinnosť vyplýva, údaje o rozsahu a povahe porušenia zmluvnej povinnosti a o následnej platobnej morálke (tzv. príznak a dátum vzniku príznaku, dlžná čiastka po splatnosti, počet dlžných splátok, dátum nahrania dlhu, dátum poslednej aktualizácie údajov v Registri FO, príp. dátum postúpenia pohľadávky, zaplatenia, odpisu pohľadávky, poznámka). Tieto súhlasy platia 3 mesiace od ich udelenia. Ak bude medzi uzatvorená zmluva, platia tieto súhlasy do troch rokov od splnenia všetkých záväzkov dotknutej osoby z tejto zmluvy a s ňou súvisiacich právnych vzťahov voči Spoločnosti.

Sprostredkovateľom združenia SOLUS je spoločnosť SID Slovensko, a.s., so sídlom Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, IČO: 36 240 915. Tretími stranami, ktorým budú Osobné údaje poskytnuté sú členovia združenia SOLUS, ktorých aktuálny zoznam je na webovej stránke združenia SOLUS: www.solus.sk. Okruh príjemcov, ktorým budú Osobné údaje sprístupnené sú dotknuté osoby.

Ad c)

Dotknutá osoba súhlasí/nesúhlasí s tým, aby združenie SOLUS ako prevádzkovateľ, spracúvalo jej Osobné údaje na nižšie uvedený Účel. Účelom spracúvania Osobných údajov spracúvaných SOLUSOM je tvorba a spracovanie informačných súborov, za účelom zabezpečenia informovania oprávnených členov združenia SOLUS o porušení platobnej povinnosti zo zmlúv uzatvorených medzi oprávnenými členmi združenia SOLUS a klientom a o následnej platobnej morálke klientov oprávnených členov združenia SOLUS počas trvania zmluvného vzťahu medzi oprávneným členom združenia SOLUS a klientom ako aj pri budúcom (aj opakovanom) poskytovaní úverov a iných služieb členmi združenia SOLUS. Budúcim (opakovaným) poskytovaním úverov a iných služieb sa rozumie také poskytovanie (aj opakované) úverov a služieb členmi združenia SOLUS, ktoré nastane najneskôr do uplynutia troch rokov od splnenia splatných záväzkov dotknutej osoby zo zmluvy uzatvorenej medzi ňou a oprávneným členom združenia SOLUS (ďalej len „Účel“).

Dotknutá osoba súhlasí/nesúhlasí s tým, aby združenie SOLUS poskytovalo Osobné údaje spracúvané SOLUSOM oprávneným členom združenia SOLUS. Aktuálny zoznam členov združenia SOLUS je na www.solus.sk alebo k dispozícii na vyžiadanie v sídle združenia SOLUS. Taktiež súhlasí/nesúhlasí, aby združenie SOLUS združilo Osobné údaje spracúvané SOLUSOM s ostatnými osobnými údajmi dotknutej osoby spracúvanými SOLUSOM, ktoré mu boli poskytnuté ostatnými členmi združenia SOLUS na spracúvanie za vyššie uvedeným Účelom.

Tieto súhlasy so spracúvaním osobných údajov udelené Spoločnosti a združeniu SOLUS platia počas trvania Zmluvy až do splnenia Účelu spracúvania osobných údajov, najdlhšie však do uplynutia troch rokov od splnenia splatných záväzkov zo zmluvy uzatvorenej medzi dotknutou osobou a oprávneným členom združenia SOLUS. Tieto súhlasy so spracúvaním osobných údajov možno odvolať po tom ako uplynie Účel ich spracúvania, a to písomne na adrese Spoločnosti a združenia SOLUS.

Ad d)

Dotknutá osoba súhlasí/nesúhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje za účelom ich poskytnutia prevádzkovateľovi Nebankového registra klientskych informácií (ďalej len „NRKI“), Non-Banking Credit Bureau, záujmovému združeniu právnických osôb, IČO: 420 534 04, so sídlom Cintorínska 21, Bratislava (ďalej len „NBCB“). Ide o tieto údaje: miesto narodenia, prechodná adresa, 24 mesačný detail splácania, zostatok istiny, informácia o použití KK, telefónne číslo, email, číslo dokladu a typ dokladu, dátum vydania dokladu, prípadne uvedené v Informačnom memorande. Tento súhlas platí 3 mesiace od jeho udelenia. Ak bude uzatvorená zmluva, platí tento súhlas do ukončenia jej trvania, najneskôr päť rokov od splnenia všetkých záväzkov dotknutej osoby z tejto zmluvy a s ňou súvisiacich právnych vzťahov voči Spoločnosti.

Ad e)

Dotknutá osoba súhlasí/nesúhlasí so spracúvaním jej osobných údajov, a to: miesto narodenia, prechodná adresa, 24 mesačný detail splácania, zostatok istiny, informácia o použití KK, telefónne číslo, email, číslo dokladu a typ dokladu, dátum vydania dokladu, prípadne informácie uvedené v Informačnom memorande spoločnosťou NBCB za účelom tvorby, spracovania informačných súborov a ich poskytnutia oprávneným užívateľom NRKI, z dôvodu zabezpečenia ich informovania o porušení platobnej povinnosti vyplývajúcej zo zmlúv uzatvorených medzi oprávnenými užívateľmi NRKI a klientmi, a to na dobu končiacu 5-tym rokom od podania žiadosti na poskytnutie finančnej služby (platí v prípade neuzatvorenia zmluvy) a na dobu trvania zmluvy a 5 rokov od zániku záväzkov dotknutej osoby vyplývajúcich zo zmluvy. Informačné memorandum je zverejnené na www.homecredit.sk (ďalej len „Informácia“).

Ad f)

Dotknutá osoba súhlasí/nesúhlasí so spracúvaním jej osobných údajov, a to: miesto narodenia, prechodná adresa, 24 mesačný detail splácania, zostatok istiny, informácia o použití KK, telefónne číslo, email, číslo dokladu a typ dokladu, dátum vydania dokladu spoločnosťou NBCB za účelom ich poskytnutia spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. (ďalej len „SBCB“), IČO: 35 869 810, so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava za účelom výmeny informácií medzi užívateľmi NRKI a užívateľmi Spoločného registra bankových informácií (ďalej len „SRBI“) o bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti klientov užívateľov NRKI a klientov užívateľov SRBI, pre účely prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany hospodárskych záujmov užívateľov NRKI a užívateľov SRBI, ako aj prevencie úverových podvodov, a to na dobu 5 rokom odo dňa podpisu žiadosti na poskytnutie finančnej služby (platí v prípade neuzatvorenia zmluvy)a na dobu trvania zmluvy a 5 rokov od zániku záväzkov dotknutej osoby vyplývajúcich zo zmluvy.

Sprostredkovateľmi sú CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., IČO 35886013, so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika a CRIF S.p.A. so sídlom Via M. Fantin 1–3, 40131 Bologna, Talianska republika. Tretie strany, ktorým budú osobné údaje poskytnuté, sú užívatelia NRKI, ktorých aktuálny zoznam je na webovej stránke NBCB www.nbcb.sk a užívatelia SRBI, ktorých aktuálny zoznam je na webovej stránke SBCB www.sbcb.sk. Okruh príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené, sú dotknuté osoby.

Ad g)

Dotknutá osoba súhlasí/nesúhlasí so spracúvaním jej osobných údajov, a to: miesto narodenia, prechodná adresa, 24 mesačný detail splácania, zostatok istiny, informácia o použití KK, telefónne číslo, email, číslo dokladu a typ dokladu, dátum vydania dokladu spoločnosťou SBCB za účelom výmeny informácií medzi užívateľmi NRKI a užívateľmi SRBI o bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti klientov užívateľov NRKI a klientov užívateľov SRBI, pre účely prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany hospodárskych záujmov užívateľov NRKI a užívateľov SRBI, ako aj prevencie úverových podvodov, a to na dobu 5 rokov odo dňa podpisu žiadosti na poskytnutie finančnej služby (platí v prípade neuzatvorenia zmluvy) a na dobu trvania zmluvy a 5 rokov od zániku záväzkov dotknutej osoby vyplývajúcich zo zmluvy.

Ad h)

Dotknutá osoba súhlasí/nesúhlasí s tým, aby Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, poskytla jej osobné údaje v nasledovnom rozsahu: či je zamestnaná, u akého zamestnávateľa alebo zamestnávateľov a na základe akého pracovnoprávneho vzťahu, či je registrovaná v informačnom systéme ako SZČO, dobu trvania zamestnania a poistenia, výšku vymeriavacieho základu u všetkých alebo jednotlivých zamestnávateľov a priemernú výšku vymeriavacieho základu, či je poberateľom invalidného dôchodku, starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a v akej výške, či sa jej vykonávajú exekučné zrážky z dôchodku spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. a Non Banking Credit Bureau, ZZPO, v skratke NBCB, IČO: 420 534 04, so sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava zapísanú v registri záujmových združení právnických osôb Okresného úradu Bratislava (ďalej len „NBCB“) a aby spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s. poskytla Sociálnej poisťovni a NBCB osobné údaje v rozsahu uvedenom v tejto žiadosti za účelom ich overovania v súvislosti s rokovaním o vzniku, vznikom a trvaním záväzkového vzťahu so spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s.. Súhlas sa udeľuje na dobu do uplynutia 10 rokov od udelenia súhlasu; súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. Dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá svojich práv dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sociálna poisťovňa poskytuje vyššie uvedené osobné údaje spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby, poskytnutie sa spravuje zákonom č. 122/2013 Z.z.. Pri spracúvaní osobných údajov sú využívané služby sprostredkovateľa Non Banking Credit Bureau, ZZPO, IČO: 420 534 04, so sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava zapísanú v registri záujmových združení právnických osôb Okresného úradu Bratislava (ďalej len „NBCB“).

Ad i)

Dotknutá osoba súhlasí/nesúhlasí s tým, aby spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s. jej osobné údaje, získané z databázy Sociálnej poisťovne, spracúvala za účelom posúdenia jej schopnosti splácať úver. Ide o osobné údaje v nasledovnom rozsahu: či je zamestnaná, u akého zamestnávateľa alebo zamestnávateľov a na základe akého pracovnoprávneho vzťahu, či je registrovaná v informačnom systéme ako SZČO, dobu trvania zamestnania a poistenia, výšku vymeriavacieho základu u všetkých alebo jednotlivých zamestnávateľov a priemernú výšku vymeriavacieho základu, či je poberateľom invalidného dôchodku, starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a v akej výške, či sa jej vykonávajú exekučné zrážky z dôchodku. Tento súhlas platí 100 dní od jeho udelenia. Ak bude medzi spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s. a dotknutou osobou uzatvorený zmluvný vzťah, súhlas platí počas tohto vzťahu, najmenej však 10 rokov od jeho udelenia.

Prehlasujem, že som sa pred udelením tohto súhlasu oboznámil s informáciami podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z.., t.j. najmä s tým, že ide o dobrovoľné poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, moje osobné údaje nebudú poskytnuté iným osobám ani zverejňované a nebudú prenášané do tretích krajín. Údaje môžu byť sprístupnené príjemcom uvedených na stránkach www.homecredit.sk. Som si vedomý svojich práv podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a oboznámil som sa s úpravou ochrany osobných údajov na stránkach www.homecredit.sk.

Ad j)

Dotknutá osoba súhlasí/nesúhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ za účelom marketingových prieskumov a marketingu svojich produktov a služieb, ako i produktov a služieb iných osôb, spracúval jej osobné údaje, a to: titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, adresa zamestnávateľa, alebo adresa iného miesta, na ktorom sa zdržujem, telefónne číslo, prípadne e-mailová adresa, vrátane zaznamenávania hovorov, a to po dobu 6 mesiacov a v prípade uzatvorenia záväzkového vzťahu počas jeho trvania.

Ad k)

Dotknutá osoba súhlasí/nesúhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje za účelom ich poskytnutia spoločnostiam patriacim do medzinárodnej finančnej skupiny PPF, a to: titul, rodné číslo, priezvisko, krstné meno, druhé krstné meno, adresa, vrátane určenia kraja a krajiny, tel. kontakt, e-mail, štátna príslušnosť, číslo a typ identifikačného dokumentu, dátum vydania identifikačného dokumentu, krajina vydania identifikačného dokumentu, kontaktná adresa vrátane okresu a krajiny, obchodné meno, identifikačné číslo, adresa zamestnávateľa, údaje o charaktere záväzku a o mojej následnej platobnej morálke, údaje o mojich finančných záväzkoch súvisiacich so zmluvou, o ich plnení a zabezpečení, najmä výška úveru, výška splátky, údaje týkajúcich sa rokovania o záväzkových vzťahoch so Spoločnosťou, vrátane údaja o ne/uzavretí zmluvy, údaje o rozsahu a povahe porušenia zmluvnej povinnosti, informácie vypovedajúce o mojej bonite, dôveryhodnosti a platobnej morálke, vrátane zaznamenávania hovorov. Tento súhlas platí do uzatvorenia zmluvného vzťahu, najneskôr päť rokov od splnenia všetkých záväzkov dotknutej osoby vyplývajúcich zo zmluvy a s ňou súvisiacich právnych vzťahov voči Spoločnosti.

Ad l)

Dotknutá osoba súhlasí/nesúhlasí s tým, aby všetky spoločnosti patriace do medzinárodnej finančnej skupiny PPF ako prevádzkovatelia za účelom marketingových prieskumov a marketingu svojich produktov a služieb, ako i produktov a služieb iných osôb, spracúvali jej osobné údaje, a to: titul, rodné číslo, priezvisko, krstné meno, druhé krstné meno, adresa, vrátane určenia kraja a krajiny, tel. kontakt, e-mail, štátna príslušnosť, číslo a typ identifikačného dokumentu, dátum vydania identifikačného dokumentu, krajina vydania identifikačného dokumentu, kontaktná adresa vrátane okresu a krajiny, obchodné meno, identifikačné číslo, adresa zamestnávateľa, údaje o charaktere záväzku a o mojej následnej platobnej morálke, údaje o mojich finančných záväzkoch súvisiacich so zmluvou, o ich plnení a zabezpečení, najmä výška úveru, výška splátky, údaje týkajúcich sa rokovania o záväzkových vzťahoch so Spoločnosťou, vrátane údaja o ne/uzavretí zmluvy, údaje o rozsahu a povahe porušenia zmluvnej povinnosti, informácie vypovedajúce o mojej bonite, dôveryhodnosti a platobnej morálke, vrátane zaznamenávania hovorov. Tento súhlas platí do uzatvorenia zmluvného vzťahu, najneskôr päť rokov od splnenia všetkých záväzkov dotknutej osoby vyplývajúcich zo zmluvy a s ňou súvisiacich právnych vzťahov voči Spoločnosti.

Aktuálny zoznam subjektov, ktoré patria do medzinárodnej finančnej skupiny PPF, je uvedený na webových stránkach www.homecredit.sk

Ad m)

Dotknutá osoba súhlasí/nesúhlasí so spracúvaním osobných údajov vrátane kopírovania a skenovania, a to konkrétne: občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného dokladu, sobášneho listu, rodného listu, zbrojného preukazu, dokladu o trvalom pobyte, povolenia k prechodnému pobytu, listu vlastníctva, pracovnej zmluvy, výplatných pások, potvrdenia o výške príjmu, daňového priznania, platného výmeru dôchodku, či potvrdenia o priznaní renty/výsluhy, účtu telefónneho operátora, výpisu z účtu, zmluvy o zriadení bankového účtu, účtov k pravidelným mesačným platbám za domácnosť, živnostenského listu, potvrdenia o podaní daňového priznania Prevádzkovateľom za účelom poskytnutia finančnej služby, a to do uzatvorenia zmluvného vzťahu, najviac však 100 dní a v prípade uzatvorenia zmluvného vzťahu, počas jeho trvania.

Ad n)

Dotknutá osoba súhlasí/nesúhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ za účelom poskytovania finančnej služby vrátane poskytovania finančnej služby prostredníctvom biometrického podpisu, spracúval jej osobné údaje, a to podpis a súvisiace biometrické údaje, ktoré ma jednoznačne a nezameniteľne identifikujú (Biometrický podpis), a to do uzatvorenia zmluvného vzťahu, najviac však 100 dní a v prípade uzatvorenia zmluvného vzťahu, počas jeho trvania. V prípade nesúhlasu dotknutej osoby jej bude finančná služba poskytnutá iným spôsobom ako prostredníctvom biometrického podpisu.

Ad o)

Dotknutá osoba súhlasí/nesúhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ, v prípade uzatvorenia zmluvného vzťahu, spracúval za účelom záväzkového vzťahu z právneho dôvodu vernostného identifikačného čísla (ďalej len „VIČ“), vrátane zaznamenávania hovorov, jej osobné údaje uvedené v rámci Informácie podľa § 15 zákona o ochrane osobných údajov ad a), so spracúvaním osobných údajov . Súhlas je udelený na dobu 10 rokov od uzatvorenia záväzkového vzťahu z VIČ. Ak v priebehu tejto doby bude uzatvorená ďalšia zmluva na poskytnutie úverového alebo iného produktu, predlžuje sa doba trvania záväzkového vzťahu na základe VIČ tak, že skončí po 10 rokoch odo dňa uzavretia každej ďalšej zmluvy.

Zoznam sprostredkovateľov, tretích strán a okruh príjemcov

v súlade s ustanovením § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Sprostredkovatelia

 • Predajcovia na základe Zmlúv o spolupráci v súvislosti s uzatváraním úverových zmlúv
 • Home Credit International a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, IČO: 60192666
 • Home Credit, a.s., Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 26978636
 • HC Broker s.r.o., Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 29196540
 • Aukčné centrum, s r.o., Triblavinská 3191, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 44951621
 • DAREX SK, s r.o., Domkárska 17, 821 05 Bratislava, IČO: 35803401
 • JOVACAR s r.o., Popradskej brigády 746/24, 058 01 Poprad, IČO: 44843437
 • Trade Maximum, s.r.o., Rovniankova 14, 851 02 Bratislava, IČO: 46004572 – úkony na ODI
 • Ing. Dušan Knoško, Hlavná 530/54, 922 02 Krakovany, IČO: 43751164 – súdny znalec
 • Ing. Róbert Rojko, Mlynská 938/23, 058 01 Poprad, IČO: 32861320 – súdny znalec
 • JP Control, s r.o., Šenkvická cesta 14/F, 902 01 Pezinok, IČO: 45464162 – STK + EK
 • MABORO, spol. s r.o.; Seberíniho 9 Bratislava 821 03; IČO: 35 747 889
 • EVOL, s.r.o.; Kubínska 2041/39, Bratislava 851 01; IČO: 35 847 727
 • Intrum Justitia Slovakia s.r.o.; Karadžičova 8, Bratislava 821 08; IČO: 35 831 154
 • Crystal Call, a.s, Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35880805
 • Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 01 Bratislava, IČO: 35709332
 • Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31595545
 • UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
 • Advokátska kancelária GOLIÁŠOVÁ GABRIELA, s.r.o., Piaristická 707/25, 91101 Trenčín, IČO: 47234679
 • AK Muzikář - usadený euroadvokát, Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 37990942
 • JUDr. Petr Pečený, usadený euroadvokát, Zámocká 30, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 36234176
 • ERASMUS LEGAL, s.r.o., Justičná 9, 811 07 Bratislava, IČO: 36789615
 • Advokátska kancelária Korytár s.r.o., Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, IČO: 47243279
 • In Medias Res, s.r.o., Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, IČO:36863351
 • JUDr. Peter Opatovský, notár, M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, IČO: 42295947
 • Notársky úrad Piešťany, JUDr. Miroslav Holčík, Nám. 1. Mája 1121/14, 921 01 Piešťany, IČO: 42282772
 • L.K.Permanent spol. s r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 31352782
 • Tatra Billing, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 35 810 572
 • Cromwell a.s., Lamačská 22, 841 03 Bratislava, IČO: 31 353 746
 • 5 P Agency, spol. s r.o., Vlasty Pittnerové 1462/9, 642 00 Brno, IČO: 60730838
 • Global Payments Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10, IČO: 27088936
 • Elanor, spol. s r.o., Kodaňská 1441/46, 100 00 Praha 10, IČO: 15887219

Tretie strany

 • Postupník
 • Poisťovne
 • Súdy
 • Rozhodcovia
 • Exekútori
 • Notári
 • Orgány činné v trestnom konaní
 • Iný oprávnený subjekt
 • Finančná spravodajská jednotka Policajného zboru SR
 • NBS
 • Iné osoby určené zákonom č. 492/2009 Z.z., len za podmienok ustanovených zákonom č. 492/2009 Z.z. alebo osobitným zákonom
 • Obchodní partneri
 • Oprávnení členovia záujmového združenia právnických osôb SOLUS
 • Oprávnení užívatelia Nebankového registra klientskych informácií
 • Oprávnení užívatelia Spoločného registra klientskych informácii
 • Oprávnení užívatelia Registra spotrebiteľských úverov združenia Solus
 • Skupina PPF
 • Sociálna poisťovňa
 • Zdravotné poisťovne
 • Daňový úrad
 • Doplnkové dôchodkové sporiteľne
 • Dôchodkové správcovské spoločnosti
 • Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozor
 • Zástupcovia zamestnancov
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Štátny archív
 • Finančný úrad
 • Externí účtovníci
 • Daňový poradcovia
 • Audítori
 • Dotknutá osoba

Okruh príjemcov

 • Zamestnávateľ a združenia
 • Orgány verejnej správy
 • Peňažné ústavy
 • Externý účtovníci
 • Daňový poradcovia
 • Kontrolné orgány
 • Dotknutá osoba
 • Audítori
 • Servisné služby