Slovník pojmov

Zadajte konkrétny termín, ktorý chcete vysvetliť, alebo hľadajte podľa abecedy.

P

p. a.

Je skratka z lat. per annum, čo znamená ročný, za rok – pri úvere znamená úrokovú sadzbu za jeden rok.

p. m.

Je skratka z lat. per mensem, čo znamená mesačný, za mesiac –  pri úvere znamená mesačnú úrokovú sadzbu.

PIN

Je skratka pre personal identification number, teda osobné identifikačné číslo, ktoré je ochranným prvkom napríklad platobných kariet. Používa sa spravidla pri výbere hotovosti z bankomatu a pri platbe kartou u obchodníka.

Platobná karta

Je všeobecné označenie pre platobný nástroj – kartu. Platobnou kartou je tak karta debetná, kreditná, úverová atď.

Platobná schopnosť

Je vaša schopnosť hradiť riadne a včas záväzky voči nám.

Pohľadávka

Je právo veriteľa na určité plnenie zo strany dlžníka.

Poistenie

Je vzťah, pri ktorom na seba poisťovňa preberá záväzok, že poistenému alebo tretej osobe nahradí ujmu, ktorá im vznikne za podmienok uvedených v poistnej zmluve. Tento záväzok sa realizuje za úplatu – poistné.

Poistná udalosť

Je náhodná udalosť, s ktorou je spojená povinnosť poistiteľa poskytnúť poistné plnenie.

Poistné krytie (plnenie)

Je zmluvne dohodnutá suma, ktorú poisťovňa vyplatí, ak dôjde k poistnej udalosti.

Poplatok

Je peňažná suma, ktorú ste povinní platiť za poskytovanie určitej služby (napr. poplatok za výber z bankomatu, vedenie účtu a pod.).

Predčasné splatenie

Je možnosť poskytnutý úver kedykoľvek úplne alebo čiastočne (prostredníctvom mimoriadnej splátky) splatiť. Pri predčasnom splatení úveru platíte len úroky, ktoré vznikli do chvíle predčasného splatenia. Ak ste podnikateľ, budeme vám pri úvere na auto ďalej účtovať poplatok za predčasné splatenie.

Príkaz na úhradu

Je spôsob bezhotovostného prevodu finančných prostriedkov, ktorým majiteľ bankového účtu požaduje po banke uskutočnenie určitej platby z jeho účtu na účet iného subjektu. Od tohto príkazu je odvodený tzv. trvalý príkaz na úhradu, ktorým sa z účtu prevádza opakovane rovnaká suma.

Úverové podmienky priamo pre Vás

Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy
Kde nájdem kód zmluvy?Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy

Slovník pojmov

V Slovníku pojmov nájdete výrazy týkajúce sa všetkých produktov, ktoré vám ponúkame:

Prejsť na slovník pojmov

Kontakty

  • Klientska linka
    0850|11|11|18
  • Klientska linka auto
    033|776|74|04
Zobrazit všetky kontakty